Strona główna 0_Slider Protest sędziów świdnickiego Sądu Okręgowego

Protest sędziów świdnickiego Sądu Okręgowego

19

Zdecydowanie i jednym głosem sędziowie Sądu Okręgowego w Świdnicy krytykują obecne postępowanie władz państwa wobec środowiska sędziowskiego, sprzeciwiają się sposobowi przeprowadzania zmian kadrowych, ignorowaniu prawa przez najwyższe osoby w państwie z prezydentem RP na czele, “desantowi” sędziów z sądów rejonowych oraz zastraszaniu sędziów. Pod specjalną uchwałą podpisało się 29 sędziów.

Atmosfera w świdnickim Sądzie Okręgowym gęstnieje od początku 2018 roku. W lutym minister sprawiedliwości bez podania jakiejkolwiek przyczyny w środku kadencji odwołał powołanego zresztą przez siebie prezesa SO Anatola Gula. Jego następcę wyznaczył dopiero w lipcu, również nie uzasadniając wyboru. Prezesem został Arkadiusz Rodziewicz, sędzia sądu Rejonowego w Świdnicy. Wkrótce powołany został również wiceprezes i znów wybór padł na sędziego z sądu rejonowego (w Wałbrzychu) – Paweł Banach. To zresztą nie jedyne funkcje, powierzane w Sądzie Okręgowym sędziom rejonowym. Sędziom z rejonu powierzono stanowiska rzecznika prasowego SO oraz wizytatora ds. rodziny i nieletnich.

Prezes zwołuje zebranie, ale udziału brać nie może

Na wniosek sędziów Sądu Okręgowego prezes Arkadiusz Rodziewicz zwołał zebranie. Choć termin został wyznaczony na 14.30 w piątek 9 listopada, tuż przed długim, świątecznym weekendem, pojawiło się 29 z 40 sędziów SO. Rola prezesa ograniczyła się do otwarcia zebrania i realizacji wniosków, sam nie miał prawa głosu, bo nie jest sędzią Sądu Okręgowego. Został zobowiązany do opublikowania uchwały z zebrania oraz przekazania jej Prezydentowi RP, ministrowi sprawiedliwości, przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego, prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.

Sędziowie jednogłośni

Uchwała, pod którą podpisali się wszyscy uczestniczący w zebraniu sędziowie, jest protestem wobec praktyk stosowanych w polskich sądach, lekceważeniu prawa i znieważaniu i zastraszaniu sędziów. Jeden z punktów dotyczy bezpośrednio Sądu Okręgowego w Świdnicy: “Zebrani sędziowie wyrażają stałą dezaprobatę dla przyjęcia przez niektórych sędziów sądów rejonowych nominacji na stanowiska prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w miejsce odwołanych w powyższy sposób sędziów, którzy dotychczas funkcje te pełnili oraz mimo apelu zawartego w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26.02.2018r., której treść m.in. dotyczyła nieprzyjmowania propozycji objęcia zwolnionych w ten sposób stanowisk.”

Sędziowie w uchwale zaznaczają, że widzą konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości, ale takie, które usprawnią postępowanie i umocnią przekonanie o obowiązującej w polskim sadownictwie praworządności.

Prezes Sądu Okręgowego nie zgodził się na skomentowanie uchwały.

Głos w sprawie Krajowej Rady Sądowniczej

Sędziowie wzięli udział w ankiecie, przygotowanej przez Forum Współpracy Sędziów. Na pytanie, czy obecnie funkcjonująca KRS właściwie wykonuje swoje zadania określone w art. 186 ust. 1 Konstytucji RP zgodnie stwierdzili, że nie. Wszyscy uznali także, że członkowie Rady powinni podać się do dymisji.

Agnieszka Szymkiewicz
szymkiewicz@swidnica24.pl

Treść uchwały z 9.11.2018 roku.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Świdnicy, odnosząc się do aktualnej sytuacji w Polsce co do stanu praworządności i jego przestrzegania przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej, mając na uwadze jedną z podstawowych zasad funkcjonowania państwa demokratycznego tj. zasady trójpodziału władz stanowiącej, że wszystkie władze w państwie w ramach wykonywania swych funkcji są od siebie niezależne, dostrzegając liczne przejawy jej nieprzestrzegania i łamania, stwierdzając co następuje: 1. Stanowczo protestujemy przeciwko wykorzystywaniu sędziowskich postępowań dyscyplinarnych nie do ścigania rzeczywistych przewinień sędziowskich ale faktycznie do eliminowania w ten sposób wszelkich krytycznych wypowiedzi środowisk sędziowskich odnoszących się do decyzji podejmowanych w szczególności przez Ministra Sprawiedliwości i Prezydenta Państwa. Działania takie zmierzają w pierwszej kolejności do wywołania tzw. „efektu mrożącego” co ma na celu zastraszenie sędziów przed kwestionowaniem legalności działań podejmowanych przez te organy, w istocie wymierzonych w ograniczanie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

Przy tej okazji zgromadzeni sędziowie wyrażają pełną solidarność z sędziami, których takie działania obecnie dotyczą tj. Waldemarem Żurkiem, Igorem Tuleją, Bartłomiejem Przymusińskim, Ewą Maciejewską, Dominikiem Czeszkiewiczem, Olimpią Barańską — Małuszek, Sławomirem Jęksą oraz innymi, którzy też wzywani są do takich postępowań w charakterze świadków. Powodem tych postępowań są m.in. procesowe działania sędziów podejmowane w ramach prowadzonych przez nich postępowań polegające na kierowaniu do TSUE pytań prejudycjalnych, co niechybnie skłaniać może do wysuwania analogii odnośnie różnego rodzaju działań podejmowanych wobec sędziów w czasach PRL. Działania natury represyjnej dotyczą także sędziów w związku z wydawanymi przez nich orzeczeniami jak to miało miejsce w wypadku wymienionego wyżej Dominika Czeszkiewicza z Sadu Rejonowego w Suwałkach, a ostatnio sędziego Sławomira Jęksy z Sądu Okręgowego w Poznaniu.

2. Sędziowie wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec działań KRS, która wbrew ustawowemu obowiązkowi m.in. stania na straży przestrzegania przez inne organy państwa zasady niezawisłości sędziowskiej, podejmuje niejednokrotnie działania wprost w nią godzące. Wybór kandydatów na sędziów SN opiera się na nieokreślonych kryteriach, które nie uwzględniają przesłanek merytorycznych danego kandydata. W wyniku tego pojawiają się bardzo poważne zastrzeżenia co do konstytucyjności i legalności wyboru. Szczególny sprzeciw budzi sposób wyboru kandydatów na nowych sędziów SN, a sprowadza się do kilkunastominutowej rozmowy z kandydatem i wypełnienia przez niego kwestionariusza. Z przyczyn oczywistych wyklucza to możliwość oceny kwalifikacji merytorycznych i nieskazitelności charakteru kandydata do zajmowania tego stanowiska. Tryb prac KRS nad ocena kandydata w tym kompromitujące wręcz niektórych członków KRS zachowania i wypowiedzi, które można było oglądać w mediach, wyklucza możliwość wykonywania przez KRS w sposób odpowiedzialny i przede wszystkim konstytucyjny nałożonych na ten organ zadań, w tym opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska w SN i NSA, a także w sądach powszechnych i administracyjnych.

3. Zebranie sędziów wyraża dezaprobatę wobec uchwał KRS podjętych w dniu 7.11.2018r. opiniujących kandydatów do Sądu Okręgowego w Świdnicy (ogłoszenie Monitor Polski z 2018r., poz. 292) wbrew opinii Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wyrażonej w uchwale z dnia 20.06.2018r.

4. Zebrani sędziowie protestują przeciwko, niestosownym, a częstokroć znieważającym sędziów wypowiedziom przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej w tym Prezydenta RP przez określanie środowiska sędziowskiego jako “nadzwyczajna kasta”, czy też „sekta”, a ich samych jako aroganckich, bezczelnych, kolesi, złodziei itp.

5. Zdecydowanie protestujemy przeciwko ignorowaniu przez Prezydenta decyzji sądowych podejmowanych przez SN i NSA w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania niektórych przepisów aktów prawnych w ramach zabezpieczenia przewidzianego procedurą k.p.c. i podejmowaniu wbrew temu decyzji o nominacjach sędziowskich bez oczekiwania również na rozstrzygnięcia TSUE. Ostatnie wyjaśnienia Prezydenta tej kwestii jakoby decyzje Trybunału jego nie dotyczyły, bo nie jest stroną tych postępowań są żenujące i wręcz kompromitujące organ, który reprezentuje. W ten sposób Prezydent stawia się ponad prawem godząc w podstawowe zasady praworządności w życiu publicznym, a nawet prawo to w sposób oczywisty łamie czego rażącym przykładem jest ułaskawienie osób w sprawie nie zakończonej prawomocnym wyrokiem. Demoluje to też poczucie praworządności wśród obywateli, ich szacunek wobec orzeczeń sądowych, a w efekcie ich przestrzeganie i wykonywanie.

6. Przepisy Konstytucji wykluczają możliwość skracania kadencji Prezesa SN jak i poszczególnych sędziów tego sądu w drodze zwykłych ustaw. Działania prezydenta nie są reformowaniem wymiaru sprawiedliwości, a jedynie wymianą kadrową sędziów na takich, którzy mają być przychylni obecnej władzy.

7. Budzi zdecydowany sprzeciw sposób, w jaki byli odwoływani do 12 lutego 2018r. przez Ministra Sprawiedliwości prezesi i wiceprezesi sądów i powoływanie w ich miejsce sędziów częstokroć sądów niższych, tak jak miało to miejsce w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Decyzje te miały charakter arbitralny, autorytarny, podejmowane były bez jakiejkolwiek próby konsultacji ze środowiskiem sędziowskim danego sądu. Miało to miejsce również w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Wykorzystywano w ten sposób ustawę o epizodycznym charakterze, której konstytucyjność budziła poważne obawy i zastrzeżenia. Dotychczasowego Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Anatola Gula odwołano w ten sposób bez żadnego merytorycznego uzasadnienia w sytuacji gdy powszechnie wiadome były prawdziwe powody tej decyzji, a mianowicie sprzeciw prezesa wobec szkalujących i zniesławiających tutejszy sąd okręgowy działań Polskiej Fundacji Narodowej, która na bilbordzie przekazała opinii publicznej nieprawdziwe wiadomości o rzekomych działaniach tego sądu wobec jednej z osób skazanych, które faktycznie nigdy nie miały miejsca. W tym kontekście konotacje polityczne przy podejmowaniu przez Ministra Sprawiedliwości takiej decyzji są w ocenie zgromadzonych sędziów oczywiste.

8. Zebrani sędziowie wyrażają stała dezaprobatę dla przyjęcia przez niektórych sędziów sądów rejonowych nominacji na stanowiska prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w miejsce odwołanych w powyższy sposób sędziów, którzy dotychczas funkcje te pełnili oraz mimo apelu zawartego w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 26.02.2018r., której treść m.in. dotyczyła nieprzyjmowania propozycji objęcia zwolnionych w ten sposób stanowisk.

9. Zebrani sędziowie widzą konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości, zmian w procedurach karnych i cywilnych, które w efekcie przyczynią się do usprawnienia postępowań i umacniać będą w społeczeństwie przekonanie o funkcjonowaniu w Polsce zasady praworządności i konieczności szanowania i wykonywania orzeczeń sądowych.

10. Mając na uwadze zaprezentowane wyżej stanowisko Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy w pełni przychyla się do podjętych uchwał przez zgromadzenia ogólne poszczególnych sądów okręgowych oraz zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji, w tym Apelacji Krakowskiej z dnia 12 października 2018r. oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 5 października i w całości z nimi się utożsamia.

I I. Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.

 • Violetta Ostrowska

  …,,lekceważeniu prawa … znieważaniu i zastraszaniu…”.,..protestują przeciwko, niestosownym, a częstokroć znieważającym sędziów wypowiedziom przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej w tym Prezydenta RP przez określanie środowiska sędziowskiego jako “nadzwyczajna kasta”, czy też „sekta”, a ich samych jako aroganckich, bezczelnych, kolesi, złodziei itp.,”
  Też bym protestowała! Niestety plotkarski świat zawistników i grzeszników dokonał dzieła zniszczenia i w tym temacie wspierać ten protest to jak dać się ,,wykolesiować” i okraść jeszcze raz! Też,, widzę konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości, zmian w procedurach karnych i cywilnych, które w efekcie przyczynią się do usprawnienia postępowań i umacniać będą w społeczeństwie przekonanie o funkcjonowaniu w Polsce zasady praworządności i konieczności szanowania i wykonywania orzeczeń sądowych. ” Mniejsza o umacnianie przekonań! Zdecydowanie wolała bym, gdyby ta praworządność była faktem. Z moich doświadczeń wynika że… ,,nie czyń drugiemu co tobie niemiłe” i symboliczny znicz stawiam pod sądami (za siebie)!

  • Wiesław

   Wszakże termin “nadzwyczajna kasta” nie wymyslił ani prezydent RP,ani Sejm,tylko jedna Pani Sędzia ! Jakoś nie moge przetrawić tej solidarności sędziów SO w Świdnicy z sędzią Igorem Tuleja,znany z wystąpień ulicznych i zamiłowania do polityki… Jakoś to nie przystoi. A może by tak w uchwałach
   sędziowie coś wspomnieli o postepowaniach dyscyplinarnych wobec mających
   inklinacje sędziów do zwyczajnej kradzieży?

 • Gargamel

  Panie Wiesławie ! Zgadzam się z Panem, że hasła o nadzwyczajnej kaście użyła jako pierwsza sędzia, ale uczyniła to w pewnym kontekście (nie mogę go sobie dokładnie przypomnieć), który nie miał nic wspólnego z czymś, co miałoby oznaczać wywyższanie się sędziów ponad innych. Ale w pozostałym zakresie pozwolę sobie się z Panem nie zgodzić. Tak więc sędzia Tuleya (nie Tuleja) najpierw był znieważany przez polityków PiS za wydawanie orzeczeń niewygodnych dla władzy, i chyba to skłoniło go do jawnych wystąpień w obronie sądów. PiS wciska ludziom, że publiczne wystąpienia sędziów są prawem zabronione, ale jest to nieprawda w zakresie dotyczącym obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Chyba wszyscy pragniemy reformy sądów, ale PiS zafundowało nam coś, gdzie próżno szukać czegoś poza wymianą kadrową na wiernych im sędziów, ZERO reformy. Skoro w tej uchwale brak mowy o sędziach-złodziejach, to – logicznie rzecz biorąc nie broni się ich !!! Wiem, że sędziowie są źli na nich, że podważają reputację tego zawodu, i generalnie ich nie bronią. Czy uważa Pan, że sędzia-złodziej jest w pełni zdrowy na umyśle ? A jeszcze gorszy przypadek niż sędziego-złodzieja to casus byłego (do wczoraj) Przewodniczącego KNF Chrzanowskiego, który coś tam mówił (ha ha ha) o 40 mln zł łapówki. Pozdrawiam

  • Wiesław

   Nie rozumiemy się. Słowo “kasta” to nie kontekst, a rzeczywista postawa sędziów, którzy czuli sie bezkarni i stąd ta lawina przeróznych szwindelków z ich strony. To boli mnie jako podatnika.Boli mnie,ze od 1989 r nie było własciwie
   żadnej porządnej reformy w wymiarze sprawiedliwości.Sędziowie byli tą grupą,która była poza kontrolą społeczną. A co do s.Tulei, którego tak Pan/Pani
   broni?Prosze przypomnieć sobie jego skandaliczne wyroki,które spotykały sie z ostra krytyką nawet w swoim środowisku. Nie mogę sie zgodzić na to,abym jako podatnik finansował jego kampanie polityczne.On ma być sędzią!
   Nie rozumiem tej wrzutki o panu Chrzanowskim z KNF. Przecież dopiero wszczęto sledztwo i nie wiadomo kto kogo korumpował.. A więc, ad rem szanowny Panie/Pani.

 • Gargamel

  Panie Wiesławie ! Ma Pan prawo do swoich poglądów, ale :
  – przecież sam Pan napisał, że termin “nadzwyczajna kasta” wymyśliła jedna Pani sędzia, i do tego się odnosiłem,
  – czy nie zauważył Pan, że moim zdaniem wszyscy chcemy reformy sądownictwa, ale nie wydawania wyroków wygodnych dla PiS,
  – czy zauważył Pan choćby namiastkę realnej reformy sądownictwa w wykonaniu PiS ? proszę wskazać choć jeden przykład, ale też najpierw ustalić, czym winna ona być,
  – będę wdzięczny, jeśli Pan przypomni skandaliczne jakoby wyroki sędziego Tuleyi, bo interesując się tą problematyką takowych nie przypominam sobie ;oczywiście może Pana satysfakcjonować sytuacja, w której sędziowie maja obowiązek tylko wydawać wyroki i milczeć, ale ja mam inne poglądy,
  – proszę wskazać, w czym Pan upatruje polityczny charakter wystąpień publicznych tego sędziego i wymienić choćby rodzaj kosztów ponoszonych w tym zakresie z budżetu, bo takowym z pewnością nie jest koszt poświęconego na to prywatnego czasu, chyba że dostrzegł Pan politykierstwo sędziego na sali sądowej (ale w takiej sytuacji proszę o szczegóły),
  – czyżby Pan nie słuchał taśmy z rozmowy Chrzanowski- właściciel Getin Banku ? : nie trzeba mieć wykształcenia prawniczego, by dostrzec ewidentną (choć przekazaną w kulturalny sposób) propozycję korupcyjną za jedyne 40 mln zł.
  Nie wzywam Pana do czegokolwiek (np. ad rem), bo to jest chyba oczywiste.

  • Wiesław

   Alez się pan uparł z tym Pisem, sugerując mi jakąś sympatie do tego ugrupowania. Wolałbym,aby Pan nie epatował problemu upartyjnieniem.
   Nie obchodzi mnie, czy Pan jest sędzią,czy też pokrewnym zawodem..Mnie
   obchodzi,aby sędziowie zaczeli orzekać,a nie bawić się w wiece, na których nie powinni być,a nawet nie wolno im tego czynić. Odnośnie Tulei, to niechaj przypomni sobie Pan, jak orzekał z niedbale zawieszonym łańcuchem w sprawie choćby jednego pana doktora, jednego bandyty o odszkodowanie za …cierpienia
   w więzieniu etc.
   Szanowny p.Gargamelu! Nie wciągnie mnie Pan w dyskusje polityczną, bo ja oczekuję od środowiska sędziowskiego prawdziwego oczyszczenia, bez względu na to kto rządzi.Jestem szczęśliwym bezpartyjnym obywatelem i chcę aby moje podatki szły na szybkie i sprawiedliwe orzekanie. Panu zaś i pańskiemu środowisku/ podejrzewam,że sędziowskiemu/,życzę więcej pokory i wszystkiego najlepszego.

   • Natalia

    Daremny trud nie wiem co musi sie stac aby to ruszylo, na razie funkcjonuje uklad wy nie ruszacie naszych a my waszych . Pozdrawiam

  • Krzysztof Czarnecki

   W którym miejscu na nagraniu pada kwota “40 milionów”?

   • darek

    Czy napisane jest że “na nagraniu” ? Może w TVPis . d. hałasiewicz.

 • Bolesław Marciniszyn

  Nareszcie słyszymy głos sędziów ze Świdnicy w sprawie upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości . Okazuje się ,że warto było stać przed naszym sądem i okazywać sprzeciw przeciwko tzw “dobrej zmianie “

  • Wiesław

   …A kiedy wymiar sprawiedliwości był bezpartyjny?Za komuny? Za postkomuny
   PO-PSL? Jak by zapytał klasyk: gdzie teraz stoi Pan?

   • YES

    fakt-nie był-zwłaszcza teraz za piso-komuny -przepraszam za wyrażenie-tważe(?) zmian:kryże i piotrowicz 🙂

    • Wiesław

     Polecam książkę “resortowe togi”.Ciekawa,a zarazem smutna lektura!

     • YES

      a ja polecam ksiażkę “Miedzy prawem i sprawiedliwoścą” Adama Strzembosza

     • Wiesław

      No cóż. Poczciwy profesor miota się w swoich myślach, bo oto naj
      pierw jest przeciwny lustracji sędziów licząc na ich samooczyszczenie się, potem , m.in.w korespondencji ze mną,
      przyznaje swój błąd ,by teraz znowu straszyć Pisem. Czuć, że
      biologia daje już znać o sobie…

  • Bolesław Marciniszyn

   Z zasady nie dyskutuję z anonimami w internecie, podobnie jak donosicielami i hejterami . Popieram sędziów ze Świdnicy , niezależność sędziów to ważna i poważna sprawa .

   • Wiesław

    Oooo! Pewnie Pan wygrał jakąś sprawe w sądzie.Gratuluję!

 • Mariusz

  To miło, że sędziowie też zauważyli konieczność reformowawania wymiaru sprawiedliwości. A tak przy okazji pytanie : czy pani sędzia s. Okręgowego S.W. nadal nie widzi nic zdrożnego w orzekaniu w sprawach kierowanych do sądu przez prokuratora B., jej wieloletniego konkubenta ?

  • YES

   no pewnie że nie widzi -Temida ma przepaske na oczach :-)))))))