Strona główna 0_Slider Władze Świdnicy uważają, że opłaty w Strefie Płatnego Parkowania są zgodne z...

Władze Świdnicy uważają, że opłaty w Strefie Płatnego Parkowania są zgodne z prawem

47

Od ponad roku trwają kontrowersje wokół opłat pobieranych na  większości świdnickich ulic objętych Strefą Płatnego Parkowania. W październiku Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, które zakończyło rozważania, gdzie można pobierać opłaty. Tymczasem miasto nie zamierza rezygnować z tychże opłat. Dziś rzecznik prasowy UM w Świdnicy przekazał redakcji Swidnica24.pl stanowisko władz miasta.

Przypomnijmy, na mocy ustawy o drogach publicznych i szczegółowych rozporządzeń opłaty w strefach płatnego parkowania mogą być pobierane tam, gdzie są wyznaczone miejsca postojowe, a więc oprócz oznakowania pionowego namalowano również linie w odpowiednich odstępach (od 1 stycznia 2018 roku do 2,5 metra). W Świdnicy linie są tylko na 11 z 48 ulic w strefie. Po ogłoszeniu rozstrzygnięcia NSA rzeczniczka UM poinformowała, że do czasu znowelizowania ustawy opłaty nie będą egzekwowane. Mimo to parkometry nadal działały. Przypomnijmy też, że jeden z mieszkańców Świdnicy wygrał przed sądem z miastem o bezprawne nałożenie kary i opłaty za parkowanie w nieoznaczonym liniami poziomymi miejscu.

Aktualizacja: 5 stycznia redakcja Swidnica24.pl zwróciła się do rzecznika prasowego UM, prezydenta Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz zastępcy prezydenta Marka Suwalskiego o podanie nazwy Kancelarii Prawnej, udostępnienie całej opinii oraz podanie kosztów wykonania opinii.

STANOWISKO URZĘDU MIEJSKIEGO W SPRAWIE OPŁAT

W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA W ŚWIDNICY

Urząd Miejski w Świdnicy podtrzymuje stanowisko, iż wnoszenie opłat za miejsca parkingowe w strefach płatnego parkowania i egzekwowanie tych opłat jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się po opublikowaniu uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2017 roku, a która to uchwała dotyczyła przede wszystkim definicji miejsca postoju odpowiednio wyznaczonego, poprosiliśmy o opinię renomowaną, wrocławską kancelarię prawną. Po głębokiej analizie obu dokumentów podtrzymujemy stanowisko, iż pobieranie opłaty jest zgodne z podstawowym dla nas dokumentem, czyli uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie miasta Świdnica.

We wspomnianej wyżej opinii prawnej przeczytać możemy, iż: ”Z uwagi na bezwzględny, wiążący zakaz wykonania oznakowania poziomego miejsc postoju w centrum miasta Świdnicy, które stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków, znajdujący się na obszarze ustanowionej uchwałą Rady Miejskiej strefy płatnego parkowania – ścisła wykładnia aktu podstawowego uniemożliwiałaby pełne wykonanie zadania własnego Gminy, którym jest zapewnienie właściwej organizacji ruchu drogowego , w tym realizacja założonej przez Gminę polityki transportowej bez naruszenia obowiązku wchodzącego w zakres innego zadnia własnego – ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ ochrony zabytków wskazał, że objęcie ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego oznacza, że ochrona konserwatorska rozciąga się na poszczególne obiekty współtworzące ten układ. Skutkiem wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego jest poddanie co do zasady ochronie dotychczasowego widoku, a także innych elementów wpływających na wygląd miasta, w tym materiału i kolorystyki nawierzchni. Zdaniem organu wprowadzenie znaczących zmian w zakresie kolorystyki istniejących posadzek i wprowadzenie nowej, opartej na intensywnych, kontrastujących ze sobą odcieniach znacznie zmniejszy wartość zabytkowego zespołu. Ochronę tychże wartości – a więc stylistyki, zastosowanych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych zestawić należy z treścią art. 36 ust 1 pkt. 11 ustawy o ochronie zabytków.”

Przypominamy, że wątpliwości budził zapis dotyczący konieczności podwójnego, to znaczy pionowego i poziomego oznakowania miejsc w strefie płatnego parkowania, w których parkowanie podlega bezwzględnie opłacie na podstawie zasad określonych uchwale Rady Miejskiej.

Miasto Świdnica zgodnie z zaleceniami zawartymi w zmianie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2015 roku, wykonało nałożone prawem oznakowania we wszystkich miejscach, w których mogło to wykonać. Kontrowersje dotyczą jedynie obszaru ochrony konserwatorskiej, w którym Dolnośląski Konserwator Zabytków bezwzględnie zakazał stosowania oznakowania poziomego. Decyzję tę – przypominamy – podtrzymał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z tym, nie mogąc zastosować tego oznakowania, nie jesteśmy w stanie wypełnić obowiązku nałożonego na nas we wspomnianym wyżej rozporządzeniu.

Zgodnie z opinią kancelarii prawnej: „Brak zastosowania podwójnego oznakowania miejsc postoju w strefie płatnego parkowania może być natomiast uzasadniony brakiem obiektywnej możliwości umieszczenia jednocześnie dwóch rodzajów znaków drogowych. Wydaje się, że wskazany obiektywny brak możliwości umieszczenia znaku może mieć źródło zarówno w okolicznościach faktycznych jak i okolicznościach prawnych. W takich okolicznościach prawnych znajduje się obecnie miasto Świdnica, które nie może wykonać oznaczeń poziomych miejsc postoju w strefie płatnego parkowania obejmującej zabytkowe centrum miasta, z uwagi na prawny, bezwzględny zakaz podejmowania ww. prac wynikających z ostatecznej decyzji organu ochrony zabytków, odmawiającej gminie udzielenia pozwolenia na ich wykonanie. Zaistniały stan prawny, przy ściśle literalnej wykładni regulacji pkt. 5.2.50 załącznika nr 1 do rozporządzenia powodowałby poważne trudności, a nawet niemożność pełnego – i co ważne – jednoczesnego wypełnienia przez Gminę Miasto Świdnica zadań własnych, jakie nakładają na nią ustawa o samorządzie gminnym w związku z ustawa o drogach publicznych oraz ustawa o ochronie zabytków.

Wydaje się zatem, że założenie racjonalnego prawodawcy uzasadnia – w tym konkretnym przypadku – odstąpienie od zasady ustanowionej w akcie podstawowym (rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych), która uniemożliwia Gminie Miasto Świdnica pełne wykonanie zadań własnych nałożonych na nią przez ustawę tj. przez akt prawny wyższy rangą. W związku z powyższym uznajemy za uzasadnione stanowisko, że z uwagi na szczególna sytuację prawną, uprawnione jest pobieranie opłat za postój pojazdu samochodowego także w miejscach oznaczonych jedynie znakami pionowymi D-18 – parking.”

Przypominamy także, o czym napisano również w uchwale NSA z 9 października 2017 roku, że: „Celem regulacji dotyczącej opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, określonym w art. 13b ust. 2 ustawy jest usprawnienie ruchu pojazdów w obszarach o znacznym deficycie miejsc postojowych, z uwzględnieniem ogólnych przepisów prawnych o ruchu drogowym.”

Biorąc powyższe pod uwagę uznajemy, iż pobieranie opłat na dotychczas obowiązujących zasadach jest zgodne z prawem.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska

Poprzedni artykułRuszają prace modernizacyjne GOKSiR-u
Następny artykułŚwidnica wczoraj i dziś. Amfiteatr w Parku Sikorskiego