Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Gmina Świdnica ma budżet na 2018 rok

Gmina Świdnica ma budżet na 2018 rok

0

W 1991 r. budżet gminy Świdnica po stronie dochodów wynosił 2,0 mln zł. W 2018 r. będzie to już kwota 82,4  mln zł.  Analogicznie po stronie wydatków bieżących w 1991 r. odnotowano kwotę  0,8 ml zł. i majątkowych 1 mln zł. W 2018 r. wydatki bieżące będą wynosiły 91,8 mln zł i majątkowe 27,7 mln zł. To pokazuje jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat  zwiększył się budżet gminy Świdnica – mówiła Teresa Mazurek, podczas sesji budżetowej.

W czwartek, 14 grudnia, radni Rady Gminy Świdnica podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu w czasie posiedzeń komisji tematycznych, jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

W 2018 r. w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 82 461 100,61 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 13 588 860 zł, dochody bieżące w wysokości 68 872 240,61 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 w 2018 roku szacuje się wzrost dochodów o 81 924,28 zł, tj. o 0,1%.

W następnym roku budżetowym tj. 2018 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju gminy Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, kanalizacyjną, drogową, kulturalną, sportową, Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, budowę drogi rowerowej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa.  Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska – podkreślał Tadeusz Żuberek, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Kwota planowanych wydatków w 2018 szacowana jest na poziomie 91 873 085,61 zł i jest o 2,2% wyższa od przewidywanego wykonania za 2017 r., w tym wydatki bieżące stanowią 64 097 745,83 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 27 775 339,78 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 11,4%, co daje kwotę 9 411 985 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniesie  27 775 339,78 zł, co stanowi aż 30,2% planowanych wydatków budżetu gminy, z czego na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 21 363 845 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9 062 392 zł.

Dziękuje radnym za kolejny jednomyślny budżet gminy Świdnica. Jest on ambitny, ale dołożymy wszelkich starań aby został on w 100% wykonany. Warto przy tej okazji przypomnieć jak wyglądały kwoty zapisane w budżecie z 1991 r. Po stronie dochodów wynosił 2,0 mln zł. W 2018 r. będzie to już kwota 82,4  mln zł.  Analogicznie po stronie wydatków bieżących w 1991 r. odnotowano kwotę  0,8 ml zł. i majątkowych 1 mln zł. W 2018 r. wydatki bieżące będą wynosiły 91,8 mln zł i majątkowe 27,7 mln zł Dla porównania w roku 2003 wydatki na pomoc społeczną wynosiły 1,2 mln zł. W 2018 r. planowane są na poziomie 4,05 mln. Ponadto w przyszłorocznym budżecie ponad 10,1 mln zł zostanie wydanych na realizację programu Rodzina 500 PLUS. Zaplanowana kwota jest wyższa o 5,7% w porównaniu z rokiem bieżącym. W 2003 r. wydatki na oświatę wynosiły 9,2 mln zł. W 2018 r. to już ponad 31,6 mln zł. . To pokazuje jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat  zwiększył się budżet gminy Świdnica. Mam nadzieję, że z wykorzystaniem unijnych funduszy uda nam się zrealizować przyszłoroczne zadania inwestycyjne, a może jeszcze dodatkowe zadania – mówiła wójt Teresa Mazurek.

/Janusz Waligóra, UG Świdnica/

 

Poprzedni artykułSylwestrowa wielka gala operetki, musicalu i tańca [ROZWIĄZANIE KONKURSU]
Następny artykułRockowe koncerty ze zbiórką dla bezdomnych zwierzaków