Strona główna 0_Slider Wydaj swoją książkę ze świdnicką biblioteką

Wydaj swoją książkę ze świdnicką biblioteką [KONKURS]

0

Do 31 sierpnia można zgłaszać swoje autorskie książki, w ramach konkursu literackiego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne. Może to być zarówno zbiór poezji czy opowiadań, jak i powieść. Zwycięzca otrzyma 3 tys. zł i profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej książki literackiej w nakładzie 500 egzemplarzy.
Organizatorem X Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2017 jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy. Celem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora.

Regulamin

1. W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy ukończyli 18 rok życia. Konkurs nie jest anonimowy,
prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.
2. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs jeden autor może
nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie
publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.)
w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem
innych osób.
3. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.
4. Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK.
Należy zachować bezpieczny margines – teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu
A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi.
Format pracy konkursowej – A5, objętość do 120 stron razem ze stronami redakcyjnymi oraz okładką
(w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować
w 4 egzemplarzach.
5. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi
do przeprowadzenia konkursu. Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora
www.mbp.swidnica.pl.
6. Jury przyzna tylko jedną nagrodę.
7. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej
w nakładzie 500 egz. (w tym 150 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości
3000 złotych.
8. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją
książki.
9. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami
redakcyjnymi.
10. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki
do druku i nieprzyznania nagrody.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
12. Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia
31 sierpnia 2017 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem „KONKURS – ŚWIDNICA 2017”.
13. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w 2017 roku.
Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnej dacie e-mailem oraz zostaną zaproszeni na
uroczystość podsumowującą konkurs.
14. Zwrot 4 egzemplarzy prac nadesłanych na konkurs (oprócz zapisu pracy nadesłanego w formie elektronicznej) oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 31 stycznia 2018 roku.
15. Organizator zastrzegaj sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów
nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.
16. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich
warunków regulaminu.
17. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: [email protected]

TUTAJ ZNAJDZIESZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Poprzedni artykułWymusił pierwszeństwo [FOTO]
Następny artykułWyjątkowe miejsce, wyjątkowy piknik [FOTO]