Strona główna 0_Slider Ostatnie obrady świdnickich radnych w 2016 roku

Ostatnie obrady świdnickich radnych w 2016 roku

1

W czwartek, 29 grudnia o godz. 10.00 rozpocznie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni rozpatrywać będą 14 projektów uchwał. Głównym punktem sesji będzie uchwalenie budżetu miasta na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2017-2031.

sesja-2W porządku obrad znalazły się także m.in. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2017-2019 projektów “Szlak Kamienia”, “Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” oraz “Festiwal wrażeń” przygotowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska; w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2017 r.”; w sprawie trybu i zakresu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez osoby inne niż Gmina Miasto Świdnica.

Podczas sesji wręczone zostaną odznaczenia Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
3. Wręczenie odznaczeń Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Świdnicy osobom zasłużonym dla Związku.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata
2017-2031 .
7. Uchwalenie budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2017 rok.
8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
9. Sprawozdanie z działań kontrolnych i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Świdnicy w 2016 roku.
10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.11.2016 r.
11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
12. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
13. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Uwaga !
 Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa. W przerwie odbędzie się spotkanie Świąteczno-
Noworoczne Radnych oraz zaproszonych Gości.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy
- w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2017 rok
XXVI/1. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XXVI/2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie garażu położonego w Świdnicy przy ulicy
Jana Matejki
XXVI/3. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnica
XXVI/4. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
XXVI/5. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2017-2019 projektu
przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu
Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą “Szlak Kamienia”
XXVI/6. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2017-2019 projektu
przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu
Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą “Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”
XXVI/7. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2017-2019 projektu
przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu
Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą “Festiwal wrażeń”
XXVI/8. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2017 r.”
XXVI/9. w sprawie zmiany budżetu
XXVI/10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Świdnicy
XXVI/11. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
XXVI/12. w sprawie trybu i zakresu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom,
innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom prowadzonym przez osoby inne
niż Gmina Miasto Świdnica
XXVI/13. w sprawie nieodpłatnego przekazania działek położonych przy ulicy Ludwika
Zamenhofa w Świdnicy
XXVI/14. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy