Strona główna 0_Slider O podatkach, basenie i przystankach na sesji Rady Miejskiej

O podatkach, basenie i przystankach na sesji Rady Miejskiej

3

Podatkom lokalnym, wysokości opłat za wodę i ścieki, a także zasadami wynajmowania mieszkań od miasta będzie poświęcona najbliższa sesji rady Miejskiej w Świdnicy. Obrady rozpoczną się w piątek, 25 listopada o godzinie 10.00 w sali narad USC.

sesja-rm-28-10-2016-1Podczas sesji wręczony zostanie tytuł „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” dla Haliny Aszkiełowicz-Wojno. Radni poznają  informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016, raport o stanie infrastruktury przystankowej oraz wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2017-2021.

Ponadto rozpatrywanych będzie 19 projektów uchwał, a wśród nich m.in. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w spawie nadania nazwy nowej ulicy miasta, w sprawie powierzenia Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Rady oraz Prezydenta Miasta dyplomu nadania
tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” wraz z pamiątkowym medalem dla Pani
Haliny Aszkiełowicz-Wojno.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
6. Uchwalenie podatków lokalnych na 2017 rok.
7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto
Świdnica na lata 2017-2021.
8. Raport o stanie infrastruktury przystankowej- cele i zamierzenia.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Świdnica za rok
szkolny 2015/2016.
10. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 28.10.2016 r.
12. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
13. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
14. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

 W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej
XXV/1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 42 w Świdnicy
XXV/2. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXV/3. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2017-2018 projektu przygotowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą „Domowe krajobrazy i ich opowieści”
XXV/4. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2017-2018 projektu przygotowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska pod nazwą „I małe jest piękne”
XXV/5. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy spółka z o.o. na lata 2017-2021
XXV/6. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica
XXV/7. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
XXV/8. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica
XXV/9. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica
XXV/10. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXV/11. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
XXV/12. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica
XXV/13. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2017- 2021
XXV/14. w sprawie powierzenia Świdnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji
w Świdnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy zadania własnego gminy polegającego na przebudowie i administrowaniu zespołem basenów odkrytych wraz z infrastrukturą
XXV/15. w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Świdnicy
XXV/16. w sprawie zmiany budżetu
XXV/17. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy
XXV/18. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
XXV/19. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy