Strona główna Bez kategorii Od poniedziałku darmowa pomoc prawna

Od poniedziałku darmowa pomoc prawna

3

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczyna funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie na terenie Urzędu Gminy Świdnica od poniedziałku do piątku, w wyznaczonych godzinach. Gdzie jeszcze będzie można skorzystać z porad?
sad

Forma udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • 1) Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • 2) Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • 3) Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • 4) Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest m.in. w zakresie:

 • 1) prawa pracy,
 • 2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • 3) prawa cywilnego,
 • 4) prawa karnego,
 • 5) prawa administracyjnego,
 • 6) prawa ubezpieczeń społecznych,
 • 7) prawa rodzinnego.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • 1) Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia.

Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 • 2) Osoby, które ukończyły 65 lat.

Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 • 3) Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.

Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 • 4) Kombatanci.

Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 • 5) Weterani.

Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

 • 6) Osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby uprawnione składają również pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 • 7) Osoby fizyczne zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Osoby te wykazują swoje prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez złożenie pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności.

 Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1–6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona osobą uprawnioną do jej uzyskania, ale z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1-6.

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu świdnickiego:

 1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00 .

 1. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.” ul. Mickiewicza 29, 58-300 Wałbrzych. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.

Punkt czynny:

– w poniedziałek i piątek w godz. 9.00 – 13.00 ,

– we wtorek w godz. 12.30 – 16.30 ,

– w środę w godz. 12.00 – 16.00,

– w czwartek w godz. 11.00 – 15.00 .

 1. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.

Punkt czynny:

– w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 8.00 – 12.00,

– we wtorek w godz. 14.00 – 18.00 .

 1. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00 .

 1. Punkt przy ul. Wolności 23 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00 .

       6. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy, ul. Wrocławska 16, 58-100 Świdnica. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez osobę  uprawnioną na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 .

/opracował Janusz Waligóra, rzecznik UG Świdnica/

Poprzedni artykułCzeka na właściciela
Następny artykułOsiedle i Przyjaciele mistrzami pierwszej rundy