Strona główna Polityka Radni o drogach i jakości powietrza

Radni o drogach i jakości powietrza

0

Po raz dwunasty w tej kadencji będzie obradować Rada Miejska Świdnicy. Sesja rozpocznie się 25 września o godzinie 11.00 w sali narad USC.

Rada Miejska 2014-2018

Radni będą rozpatrywać 14 projektów uchwał. W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały:  w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”; w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016 – 2019. Radnym przedstawiony zostanie także plan rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Miejskiej.
5. Uchwalenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”
6. Plan rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020.
7. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019: przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019, przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławnika bez dalszego biegu, powołanie Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019.
8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 28.08.2015 r.
10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Uwaga !
 Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
 W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku,
po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Rady Miejskiej).

Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej:
XII/1. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Świdnicy, przy ulicy Saperów 27
XII/2. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica
XII/3. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Świdnicy przy drodze wojewódzkiej nr 382, której zarządcą jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
XII/4. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2015 r. dotacji celowych na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków
XII/5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy”
XII/6. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”
XII/7. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości, w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy
XII/8. w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławnika bez dalszego biegu
XII/9. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016 – 2019
XII/10. w sprawie zmiany budżetu
XII/11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

Poprzedni artykułŚwidniccy judocy z medalami
Następny artykułZjednoczeni nie sprawili niespodzianki [FOTO]