Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Jaki budżet gminy Świdnica w 2014?

Jaki budżet gminy Świdnica w 2014?

2

Radni o finansach gminy Świdnica na przyszły rok zadecydują już w najbliższy piątek. Podczas sesji, która rozpocznie się w Urzędzie Gminy o godzinie 11.00, będą głosować także nad przyjęciem uchwały o pomocy  przy budowie stacji Pogotowia Ratunkowego.

pieniadze

W przyszłorocznym budżecie gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 52 444 588 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 5 084 710 zł, dochody bieżące w wysokości 47 359 878 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013 w 2014 roku szacuje się wzrost dochodów o 2 764 520,78 zł, tj. o 5,6%. Zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym pozyskaniem  środków zewnętrznych na inwestycje gminne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Ponadto na wielkość planowanych dochodów wpływ mają zwiększone wpływy z podatku PIT,  podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami. W 2014 r. na budowę i modernizację dróg gminnych, w stosunku do  roku bieżącego, planuje się 100% wzrost dochodów majątkowych.

 W projekcie budżetu gminy na 2014 r. kwota wydatków wynosi 54 246 370 zł  i jest o 2,4% wyższa od przewidywanego wykonania za 2013 r., w tym wydatki bieżące stanowią 44 032 436 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10 213 934 zł.  Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 3,44 %, co daje kwotę 1 801 782 zł.  Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 500 000 zł  oraz z zaciągnięcia kredytów w kwocie 301 782 zł. W 2014 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 10 213 934 zł co stanowi 18,8% planowanych wydatków budżetu gminy.

 Najwięcej środków planuje się na  inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, oświatową oraz kulturalną. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie, budowę kolejnych dróg, modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej m. in. w ramach RPO –Regionalnego Programu Operacyjnego, PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013,  oraz przy współudziale środków z budżetu państwa,  budżetu województwa i Agencji Nieruchomości Rolnych. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak      i  ochrony środowiska.

 W porządku obrad znajdzie się również uchwała dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. „Budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”.

 Budowa siedziby powiatowego pogotowia ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, zdrowia  i życia mieszkańców powiatu, w tym również i gminy Świdnica. Pogotowie zapewnia bowiem pomoc, każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia – mówi wójt gminy Teresa Mazurek. Dlatego w budżecie gminy Świdnica na 2014 rok zabezpieczone zostaną środki w wysokości 10 tys. zł, a w 2015 r. planowane jest 150 tys. zł.

 PORZĄDEK OBRAD

 Otwarcie LII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

Wyznaczenie sekretarza obrad.

Wnioski do porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej LI sesji.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmiany budżetu gminy na 2013 rok,

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. „Budowa S.P. ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”,

– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,

– uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi praz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdnica w 2014 r.

– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:

a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,

b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

c) głosowanie.

Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na 2014 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok,

d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

e) stanowisko Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz wprowadzonych zmian do projektu budżetu,

f) głosowanie.

– zmiany uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Słotwinie, na lata 2009-2013,

– podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej,

– wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej,

– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (działka nr 645/2 Mokrzeszów),

– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica (działka nr 135 Wilków).

Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.

Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.

Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.

Sprawy różne.

Zakończenie LII Sesji Rady Gminy Świdnica.

Poprzedni artykułSzybko, gładko i przyjemnie
Następny artykułZmarł Lech Stankiewicz