Strona główna Polityka O ulgach i podwyżkach na sesji

O ulgach i podwyżkach na sesji

0

Nad nową taryfą opłat za wodę i odprowadzanie ścieków będą głosować świdniccy radni. W programie sesji znalazło się także sprawozdanie z kontroli Ośrodka Sportu i Rekreacji, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, a także uchwała w sprawie wprowadzenia w Świdnicy Karty Dużej Rodziny.

sesja

Sesja Rady Miejskiej rozpocznie się 29 listopada o godzinie 11.00 w sali narad USC.

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku XXXIII sesji Rady Miejskiej.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej.

Uchwalenie podatków lokalnych na 2014 rok – (zał. nr 1, proj. XXXIII/2).

Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXXIII/: 1, 3-9).

Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z kontroli „Kontrola realizacji zadań statutowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy i sprawowanego w tym zakresie nadzoru przez Prezydenta ” dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 08.11.2013 r.

Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

 Wykaz projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej

XXXIII/1. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców ”.

XXXIII/2. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XXXIII/3. W sprawie przyjęcia Programu „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”.

XXXIII/4. Zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica.

XXXIII/5. W sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy.

XXXIII/6. W sprawie zmiany budżetu.

XXXIII/7. W sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2013-2015 projektu przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska pod nazwą: „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”.

XXXIII/8. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o. na lata 2014 – 2018.

XXXIII/9. W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica.

 

Poprzedni artykułZabiorą śmieci spod domu
Następny artykułLuksusem w przestępczość