Strona główna Temat dnia Nie ma pieniędzy na staże i dotacje

Nie ma pieniędzy na staże i dotacje

10

Od kilku lat w drugiej połowie roku Powiatowe Urzędy Pracy otrzymywały dodatkowe środki na aktywne formy wspierania bezrobotnych. W tym roku pieniędzy najprawdopodobniej nie będzie. Już w sierpniu minister pracy i polityki społecznej zwrócił się do ministra finansów o uruchomienie dodatkowych 500 milionów złotych z Funduszu Pracy. Odpowiedzi nie ma i raczej już nie będzie.

pup2

– Liczyliśmy na dodatkowe 1,2 – 1,5 miliona złotych dla naszego powiatu – mówi Tadeusz Kotlarski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy. – Zainteresowanie stażami, szkoleniami czy dotacjami na zakładanie własnych firm cały czas jest bardzo duże, ale nie sądzę, żeby ta rezerwa została uruchomiona, a nawet gdyby, to i tak czasu na rozdysponowanie pieniędzy po prostu jest za mało. Bardzo żałujemy, że fundusz, który tworzony jest przecież ze składek wszystkich pracujących, minister finansów traktuje jak zabezpieczenie budżetu krajowego, a nie narzędzie do aktywizacji.

W tym roku aktywnymi formami wsparcia zostało objętych ponad 2 tysiące osób dzięki przekazanym na początku roku 10 milionom złotych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wszystkie środki zostały wykorzystane do września.

asz

Odpowiedź z ministerstwa finansów:

Zgodnie ze sprawozdaniem o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc wrzesień 2013 roku,  stan środków pieniężnych na koniec września wyniósł – 6.343.034,6 tys zł. Aktualnymi danymi w tym zakresie dysponuje MPiPS.

 Decyzje w sprawie wniosku  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  o wyrażenie zgody przez Ministra Finansów na dokonanie zmian w planie finansowym Funduszu Pracy na 2013 r. polegających na zwiększeniu wydatków Funduszu Pracy o 500.000 tys zł nie zostały  podjęte. Należy pamiętać, że Fundusz Pracy zaliczany jest do sektora finansów publicznych, a zatem kształtowanie się wielkości jego wydatków ma tu olbrzymie znaczenie.

 Należy zauważyć, że  w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2013 stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2013, koszty realizacji zadań zaplanowano w kwocie 10.803.963 tys. zł, tj.  o  1.941.109  tys. zł (tzn. o 21,9%) więcej niż w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2012, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2012. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zaplanowano wydatki w  wysokości 4.655.080 tys. zł, tj.  o  1.220.000  tys.  zł (tzn. o 35,5%) więcej, niż w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2012, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2012.

Zaplanowanie tak znacząco wyższych środków, w tym również na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w planie finansowym Funduszu Pracy wskazuje na to, że kwestie bezrobocia są przedmiotem szczególnej uwagi.

 Jednocześnie pragnę zauważyć, że Rząd podjął szereg innych działań, których celem jest ograniczenie bezrobocia np. program „Gwarancja de minimis” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W wyniku zmian legislacyjnych zostały wdrożone rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji polskich przedsiębiorców zagrożonych brakiem płynności finansowej, poprzez udzielanie przez BGK gwarancji portfelowych w formule pomocy de minimis.

W ramach omawianego programu do końca września 2013 r., BGK udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę 4,2 mld zł, co przekłada się na ok. 7,2 mld zł kredytów zaciągniętych w bankach kredytujących. Z ww. gwarancji de minimis skorzystało już 20 tys. przedsiębiorców.

 Ponadto trzeba podkreślić, że największy wpływ na sytuację na rynku pracy, w szczególności na liczbę bezrobotnych i poziom stopy bezrobocia mają: dynamika aktywności gospodarczej, sytuacja finansowa przedsiębiorstw i tendencje demograficzne, a nie wyłącznie wysokość środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych.