Strona główna Polityka Radny-dyrektor nie straci stanowiska

Radny-dyrektor nie straci stanowiska

65

Zachował się nieetycznie, ale zostaje na stanowisku dyrektora Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie”. Zarząd stowarzyszenia zadecydował o pisemnym upomnieniu Rafała Ząbczyka z wpisem do jego akt. Zapowiada także skierowanie doniesienia do prokuratury w sprawie dokumentów, które zostały wyniesione ze stowarzyszenia.

Rafał Ząbczyk

Rafał Ząbczyk

Afera wybuchła na początku września. Sprawa dotyczy Rafała Ząbczyka, dyrektora LOT-u i jednocześnie radnego PO oraz przedsiębiorcy. Na początku września, jak twierdzi radny PiS, Robert Garstecki, anonimowa osoba przekazała faktury, poświadczające zakup dla stowarzyszenia produktów spożywczych w sklepach, prowadzonych przez Ząbczyka, a także listy obecności, na których nie było jego podpisów. Pojawiły się także informacje, że radny-dyrektor zmuszał swoich pracowników do wstępowania w szeregi Platformy Obywatelskiej. Opozycyjni radni zażądali kontroli i wyciągnięcia konsekwencji, a poseł PiS-u Anna Zalewska zwolnienia dyrektora ze stanowiska i złożenia wniosku o uchylenie mandatu radnego. Prezydent Wojciech Murdzek wyjaśnił wówczas, ze nie ma uprawnień, by decydować o polityce kadrowej w stowarzyszeniu, złożył jednak wniosek o kontrolę. Podjęła ją komisja rewizyjna LOT-u, w skład której wchodzą przedstawiciele Świdnicy i Jawora.

Kontrola zakończyła się 8 października, jednak dopiero dzisiaj zarząd stowarzyszenia wydał oświadczenie. Wg ustaleń komisji rewizyjnej potwierdziły się jedynie zarzuty dotyczące kupowania dla LOT-u artykułów spożywczych w sklepie dyrektora i brak podpisów na liście obecności. Zarząd uznał, że należy Rafała Ząbczyka ukarać upomnieniem. Jednocześnie zapowiada złożenie do prokuratury zawiadomienia o wyniesieniu ze stowarzyszenia dokumentów.

– Nie ma żadnych podstaw do zwolnienia Rafała Ząbczyka z funkcji dyrektora – mówi prezes Jacek Piekunko. Rafał Ząbczyk od początku zapewnia, że oskarżenia są bezpodstawne i nie ma sobie nic do zarzucenia.

– Polityka wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem i przyzwoitością – komentuje radny Robert Garstecki. – Niedługo czeka nas głosowanie nad budżetem miasta na 2014 rok. Głos radnego Zabczyka jest po prostu potrzebny i dlatego sprawa ma na razie taki, a nie inny finał.

– Współczuje partnerom stowarzyszenia (oprócz Świdnicy jest ich 25, przyp. red.), którzy nadal będą musieli tolerować dyrektora Ząbczyka – mówi poseł Anna Zalewska. – Na pewno nie zostawię tej sprawy. Skieruje zapytanie do wojewody o mozliwośc naruszenia przez dyrektora-radnego ustawy o samorządzie terytorialnym.

 

Komunikat LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko Jaworskie” informuje, że 3 października zakończyła się kontrola Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

8 października Zarząd Stowarzyszenia otrzymał protokół z kontroli, który to protokół był przedmiotem posiedzenia Zarządu 14 października 2013 r.

 Zakres kontroli obejmował:

1)    sprawdzenie zakupów, dokonanych przez LOT w sklepie, będącym własnością dyrektora biura LOT, Rafała Ząbczyka, od maja 2012 r. do sierpnia 2013 r.

2)    ewidencję wypożyczeń urządzeń elektronicznych audio-guide (program „Citywalk”),

3)    wyjaśnienie zarzutów, dotyczący rzekomego nakłaniania pracowników przez dyrektora do wstąpienia do Platformy Obywatelskiej,

4)    wyjaśnienie zarzutów, dotyczących częstych nieobecności dyrektora LOT w miejscu pracy,

5)    wyjaśnienie udostępnienia informacji i dokumentów służbowych osobom postronnym.

 W wyniku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą dokonano trzech zakupów w sklepie należącym do dyrektora biura LOT, Rafała Ząbczyka (Rolfhand Rafał Ząbczyk). Były to trzy faktury na łączną kwotę 737,32 zł. Zakupione artykuły spożywcze, stanowiły tzw. suchy prowiant dla uczestników wycieczek, organizowanych przez LOT w ramach własnej działalności. Były to wycieczki do  Trutnowa, 4.05.2013 oraz do Pragi, 11.05.2013.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej jak również Zarządu Stowarzyszenia, nie doszło do naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, jednak postępowanie Dyrektora LOT należy uznać za nieetyczne i niedopuszczalne w przyszłości.

 Zgodnie z danymi, które analizowała komisja ilość wypożyczeń wynosi:

Rok 2011- 302 wypożyczenia

Rok 2012 – 1107 wypożyczeń

Rok 2013 – (styczeń-sierpień) – 577 wypożyczeń.

 Komisja stwierdziła że:

– prowadzona jest ewidencja wypożyczeń urządzeń audio-guide w formie elektronicznego arkusza kalkulacyjnego,

– równolegle prowadzona jest druga ewidencja w formie zeszytu, w której wpisywane są wypożyczenia bez kaucji, na podstawie rekomendacji partnerów programu „Citywalk”  m. in. Miasta Świdnicy.

 Zarząd będzie wnioskował zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej do Gminy Miasto Świdnica o ustalenie przez Miasto Świdnica ujednolicenia systemu wypożyczeń przewodników w ramach projektu „Citywalk” wśród pozostałych partnerów projektu w celu zaadoptowania optymalnego rozwiązania.

 Komisja przesłuchała wszystkich pracowników w celu wyjaśnienia zarzutu nakłaniania przez dyrektora Rafała Ząbczyka do wstąpienia do Platformy Obywatelskiej.

Dyrektor zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek namawiał podległych pracowników do wstąpienia do Platformy Obywatelskiej, jak również pracownicy zaprzeczyli, jakoby dyrektor namawiał ich do wstąpienia do Platformy Obywatelskiej.

W związku z powyższym Zarząd uznaje przedstawiony publicznie zarzut, jako godzący  w dobre imię Stowarzyszenia.

 W celu stwierdzenia stanu faktycznego Komisja Rewizyjna zapoznała się z istniejącą dokumentacją w postaci list obecności i zwolnień lekarskich oraz wykonała szereg rozmów, m. in. z niektórymi członkami zarządu LOT oraz innymi osobami. Komisja stwierdziła, że na listach obecności od marca do końca sierpnia 2013 r. brakuje podpisów dyrektora Rafała Ząbczyka.

Dyrektor Rafał Ząbczyk przebywał na zwolnieniach lekarskich w dniach:

07.03-15.03 (9 dni)

26.04-20.05 (25 dni )

10.07-09.08 ( 31 dni )

oraz na urlopie: 21.01-15.02.2013r.

W pozostałych dniach nie ma uzasadnienia dla braku podpisu.

 W opinii Zarządu brak podpisów na liście obecności uznać należy za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad zatrudnienia, nie świadczy to jednak o nieobecności w pracy.

 We wrześniu 2013 r. posłanka na Sejm RP Anna Zalewska oraz część radnych Rady Miejskiej w Świdnicy skierowało do Prezydenta Miasta Świdnicy szereg zapytań, dotyczących działalności LOT, w których powołują się na dokumenty wewnętrzne LOT. Ponieważ żadna z tych osób nie zwróciła się oficjalnie do zarządu LOT o udostępnienie dokumentów, powstało podejrzenie o nieuprawnione wejście w posiadanie dokumentów wewnętrznych LOT. W tym celu Komisja Rewizyjna przesłuchała wszystkich pracowników LOT. Przesłuchani pracownicy twierdzą, że nie wynosili kopii dokumentów ani nie mają wiedzy, kto to zrobił.

 Dlatego też Zarząd zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej postanowił złożyć do prokuratury doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa PRZECIWKO WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW OKREŚLONEGO W ART 276 k.k., polegającego na posługiwaniu się dokumentami wewnętrznymi Stowarzyszenia bez zgody  i udostępnieniu ich osobom nieupoważnionym.

 Zarząd postanowił udzielić upomnienia pisemnego z wpisem do akt osobowych dyrektorowi Stowarzyszenia Rafałowi Ząbczykowi – za nieetyczne  i niedopuszczalne zakupy art. spożywczych w sklepie, będącym własnością dyrektora oraz za brak poświadczania przybycia do pracy tj. brak podpisów na liście obecności.

 

Jacek Piekunko-Prezes

Marzena Korona Kruk-Wiceprezes

Leszek Światkowski- Wiceprezes

Norbert Karwowski-Członek Zarządu

Tomasz Kołakowski-Skarbnik

 

Poprzedni artykułWjechał w ciężarówkę [FOTO]
Następny artykułDekoria inauguruje sezon