Sesja RM: drogi, pomoc społeczna, oświata

  2

  Pracowita sesja czeka świdnickich radnych. Podczas obrad 12 kwietnia będą głosowali nad 25 uchwałami. Wśród nich między innymi zamiar przejęcia od zarządu województwa utrzymania ulicy Sikorskiego, uchwała intencyjna w sprawie łączenia szkół i zatwierdzenie programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Po raz trzeci na sesję wraca zmieniony Statut Świdnicy, który wprowadzi m.in. prawo do zgłaszania obywatelskich projektów uchwał.

  Jeśli Rada Miejska wyrazi zgodę, jeszcze w tym roku rozpocznie się remont najbardziej zniszczonego odcinka ulicy Sikorskiego – od zjazdu do centrum handlowego do nowego ronda. Poprzedza go jednak żmudna procedura. Najpierw radni muszą zgodzić się na udzielenie pomocy finansowej województwu, później radni sejmiku muszą tę pomoc przyjąć. Jest jednak szansa, że kierowcy nareszcie przestaną narzekać na dziury.

  Rada Miejska będzie głosować nad uchwałą o „przejęciu i prowadzeniu zadania w zakresie oświaty”. Chodzi o zapowiadaną już kilka tygodni temu kwestię przejęcia od powiatu I LO i połączenia z Gimnazjum nr 3. Jak podkreślają twórcy projektu – to tylko intencja, która otwiera drogę do rozmów i konsultacji w tej sprawie.

  Początek obrad w czwartek, 12 kwietnia o godzinie 11.00 w sali narad USC.

        PORZĄDEK OBRAD:

   1.       Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

  2.       Przedstawienie porządku XV sesji Rady Miejskiej.

  3.       Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.     Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.

  5.       Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Świdnicy na 2012 rok.

  6.       Przedstawienie i podjęcie projektu uchwały nr XV/21- zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

  7.     Sprawozdania z realizacji:

  a)  Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata
  2011-2018 w 2011 roku;

  b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011;

  c) Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
  w rodzinie na lata 2011-2015 w 2011 roku;

  d) Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011-2012
  w 2011 roku.

  8.  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2011 r.

  9.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

  a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 (zał. nr 1, proj. XV/3);

  b)  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 (zał. nr 1, proj. XV/4);

  c) Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015(zał. nr 1, proj. XV/5);

  10.  Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XV/: 1,2,6-20, 22-25).

  11.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 24.02.2012 r.

  12.  Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

  13.  Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

  14.  Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  §  Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

  §  W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

  Wykaz projektów uchwał na XV sesję Rady Miejskiej

   XV/1. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2012

  XV/2. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Świdnicy ul. Śląska 35

  XV/3. w sprawie przyjęciaGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”

  XV/4. w sprawie przyjęciaGminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014”

   XV/5. w sprawie przyjęciaGminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego  i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015”

   XV/6. w sprawie przeznaczenia do zbycia działek  położonych przy ulicy Okrężnej 56  w Świdnicy

   XV/7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się na zapleczu budynku przy ulicy  Bolesława Chrobrego 3 w Świdnicy

   XV/8. w sprawie kompensaty należności

   XV/9. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Miasta, pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

   XV/10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierżawnego

   XV/11. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”

   XV/12. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Świdnicy na przejęcie przez Miasto Świdnica zadań z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego wykonywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei

   XV/13. w sprawie zamiaru przejęcia i prowadzenia zadania z zakresu oświaty

   XV/14. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Sarneckiego  na działalność  Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości w zakresie sposobu rozliczeń zużycia wody zimnej

   XV/15. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marioli Bystrzyckiej na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości w zakresie niewłaściwego nadzoru nad budynkiem komunalnym przy ul. Długiej 2A

  XV/16. w sprawie wyrażenia zgody na realizację roszczenia nabycia od Gminy Miasto Świdnica gruntu przy ul. Dębowej w Świdnicy przez jego posiadacza

   XV/17. w sprawie przyjęcia  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2012 – 2016

   XV/18. w   sprawie   przyjęcia   „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2012r.”

   XV/19. w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2012r.,  dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

   XV/20. w sprawie zmiany budżetu

   XV/21. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

   XV/22. w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Świdnica”

   XV/23. w sprawie przeznaczenia do zbycia  działek  położonych przy  ulicy Zwierzynieckiej   w Świdnicy

   XV/24. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy w wyborach uzupełniających w kadencji 2012 – 2015

   XV/25. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Świdnica

   

   

   

   

   

  Poprzedni artykułZmieniają zasady ruchu
  Następny artykułJazz dla mas