Jak złożyć reklamację?

  0

  Wieloletnie doświadczenie na stanowisku Rzecznika Konsumentów pozwala mi stwierdzić, iż konsumenci mają ogromną trudność w prawidłowym zredagowaniu pisma reklamacyjnego, a jeśli takowe sporządza sprzedawca, to klienci zazwyczaj podpisują bez zapoznania się z treścią, a jeśli już czytają, to często nie są w stanie ocenić, czy zapisy są zgodne z prawem.

  Dlatego też pozwolę sobie zaprezentować wzór zgłoszenia reklamacji do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (czyli wówczas, gdy w towarze ujawniły się wady).

  …………………………………………………..

  Oznaczenie imienia, nazwiska                                                                                                                    Miejscowość i data

  i adresu konsumenta

  Pełna nazwa i adres siedziby sprzedawcy

  Reklamacja do srzedawcy

  Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………..… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ( opis wady )  …………………

  Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę towaru* / wymianę towaru na nowy *

  W załączeniu składam kopię paragonu.

  Z poważaniem

  * Wybór żądania należy do konsumenta, ale w sytuacji wskazania na wymianę towaru, sprzedawca może obronić się przed tym żądaniem i zaproponować naprawę (jeśli wadę można skutecznie usunąć, a wymiana na nowy towar byłaby dla sprzedawcy zbyt kosztowna).

  Jeśli towaru nie da się naprawić, ani wymienić na nowy, klient może zażądać obniżenia ceny ( np. w sytuacji, gdy wada nie przeszkadza w użytkowaniu ).

  Na ostatnim miejscu konsumentowi przysługuje najdalej idące uprawnienie – odstąpienie       od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy.

  Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na adresata reklamacji, albowiem powyższe zasady dotyczą roszczeń kierowanych do sprzedawcy – nie do gwaranta!

  Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.

  W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  Danuta Mazur

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów

  w Świdnicy