Prawa i obowiązki przy zakupach

  2

  Ważne przed świątecznymi zakupami ! Warunki sprzedaży konsumenckiej.

  OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

  Sprzedawca jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową, chyba że wyrażają one tę samą kwotę. Przy sprzedaży towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany w reklamie.

  Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. W pozostałych przypadkach, na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.

  Sprzedawca dokonujący sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego.

  Ponadto jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

  Musi także wydać kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcję obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy –  obligatoryjnie w języku polskim ).

  Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.   Po tym okresie ciężar dowodu ciąży na kupującym.

  Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji.

  PRAWA SPRZEDAWCY

  Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział przed zakupem lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

  Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru, który nie posiada żadnych wad czy usterek, a jedynie przestał był potrzebny konsumentowi i ten chce zwrócić towar do sklepu, może także odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli klient zgłasza ją po upływie 2 miesięcy           od chwili dostrzeżenia wady.

  PRAWA I OBOWIĄZKI KONSUMENTA

  Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Nieodpłatność naprawy lub wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Kupujący traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Jeśli nie da się usunąć usterki lub wymienić towaru na nowy, klient może zażądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.

  Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie reklamacyjne,                    nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

  Uprawnień unormowanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z dnia 5 września 2002r.) nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy  o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

  Danuta Mazur

  Powiatowy rzecznik Konsumentów

  Poprzedni artykułMichael wiecznie żywy
  Następny artykułWyjątkowi świdniczanie: Waldemar Pytel