Rada dołoży do wypłat?

  3

  Po raz drugi w tym roku zabrakło środków na wypłaty w powiatowej oświacie. Podczas jutrzejszej sesji radni będą głosować nad projektem uchwały o zabezpieczeniu środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół i placówek prowadzonych przez powiat oraz na wypłatę odpraw dla pracowników zlikwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach. Chodzi o kwotę  2 milionów 63 tysięcy złotych. We wrześniu na ten sam cel trzeba było dołożyć 600 tysięcy złotych. Pieniądze mają  pochodzić z tzw. wolnych środków.

  Obrady poświęcone będą także ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku. Radni zadecydują także o przyjęciu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Początek sesji o godzinie 15.00, w czwartek 24 listopada 2011 roku, sala narad USC przy ulicy Armii Krajowej.

  Porządek obrad

  1.      Otwarcie obrad XII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2.      Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

  5.      Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.

  6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za I półrocze 2011 roku.

  7.      Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Świdnickiego za 2010 rok.

  8.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  9.      Interpelacje i zapytania radnych.

  10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)      zmiany budżetu powiatu na 2011 rok,

  b)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego

  c)      zobowiązania Zarządu Powiatu w Świdnicy do podjęcia działań mających na celu przejęcie do zasobu Powiatu Świdnickiego nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 oraz przekazanie Gminie Miasto Świdnica infrastruktury wybudowanej w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy”.

  d)     przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

  e)      Przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2016.

  f)       przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2016.

  g)      ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

  11.  Wnioski i oświadczenia.

  12.  Informacje dla radnych.

  13.  Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  Poprzedni artykułMali mistrzowie pierwszej pomocy
  Następny artykułZawalczyli o podium