Ważne dla wyborców

  0

  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w Świdnicy, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

  1. Głosowanie obywateli polskich w miejscu stałego zamieszkania.

  Wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie Świdnicy, który nie złoży wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu (w innej gminie) oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, na podstawie stałego rejestru wyborców zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców w Świdnicy, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

  Przez okres od 19 września 2011 r. do 3 października 2011 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony. Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Świdnicy – Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 10 (parter). Na nieprawidłowości sporządzenia spisu można wnieść reklamację do Prezydenta Miasta Świdnicy.

  2. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie Świdnicy. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego (druk w załączniku).

  Wniosek składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego (ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 10 – parter), najpóźniej do 26 września 2011 r.

  Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie Świdnicy znajdują się w obwodach głosowania:

  nr 2 w Świdnickim Ośrodku Kultury w Świdnicy – Galeria Fotografii, Rynek 44,

  nr 7 w Gimnazjum Nr 4 (stołówka), ul. Jodłowa 21,

  nr 8 w Gimnazjum Nr 4 (sala nr 4), ul. Jodłowa 21,

  nr 11 w Szkole Podstawowej nr 8 (sala gimnastyczna), ul. Wałbrzyska 39,

  nr 17 w Gimnazjum nr 2 (hol), ul. Ofiar Oświęcimskich 30,

  nr 24 w Przedszkolu nr 16, ul. Karola Marcinkowskiego 10,

  nr 28 w Szkole Podstawowej nr 1 (sala nr 16), ul. Galla Anonima 1,

  nr 29 w Szkole Podstawowej nr 1 (sala nr 30), ul. Galla Anonima 1.

  3. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

  Wyborca, czasowo przebywający na terenie Świdnicy (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców (druk w załączniku).

  Wniosek składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich pokój nr 10 (parter), najpóźniej do 4 października 2011 r.

  4. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

  Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy pokój 10 nr (parter), najpóźniej do 7 października 2011 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

  Zaświadczenie wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem. W przypadku upoważnienia do odbioru zaświadczenia wyborca we wniosku wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia (druk w załączniku).

  5. Głosowanie w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy oraz Areszcie Śledczym w Świdnicy.

  Zgodnie z uchwałą nr X/100/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
  2 września 2011 r. w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy i Areszcie Śledczym w Świdnicy utworzone zostały odrębne obwody głosowania, w których będą mogły głosować osoby, które będą przebywać w tych jednostkach w dniu wyborów. Dyrektor jednostki sporządza wykaz osób i powiadamia te osoby, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu ich stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w tej jednostce, a w innym obwodzie głosowania – po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

  Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich pokój nr 10 i nr 11 (parter) lub telefonicznie w godzinach pracy 74 856 28 20 lub 74 856 28 21.

  Aktualne informacje o wyborach parlamentarnych można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie www.bip.um.swidnica.pl.

  Stefan Augustyn

  rzecznik prasowy UM Świdnica

  Pobierz potrzebne dokumenty

  Druk – wniosek o dopisaniu do spisu

  Druk – wniosek o wydanie zaswiadczenia na podstawie upoważnienia

  Druk – wniosek o dopisanie – wyborca niepełnosprawny