O polityce parkingowej na sesji Rady Miejskiej

  4

  Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz polityka parkingowa w mieście – to główne tematy najbliższych obrad Rady Miejskiej w Świdnicy.

  A te zaplanowano na piątek, 27 maja.

  Sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

  PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku VIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej.
  5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 15.04.2011 r.
  6. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  7. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2010 r. na terenie miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji w następnym roku.

  – wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy,

  – wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.

  1. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2010 r. na terenie miasta oraz plany na następne lata.

  – wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy,

  – wystąpienie Prezesa Ochotniczej Staży Pożarnej w Świdnicy.

  1. Polityka parkingowa w mieście Świdnica.
  2. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. VIII/:1-14).
  3. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  4. Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

  Joanna Gadzińska

  Na podstawie art. 25 ust. 3 ww. ustawy niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.

  Załącznik nr 1

  Wykaz projektów uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej

  VIII/1. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy

  ul. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy

  VIII/2. W sprawie przeznaczenia do zbycia gruntu położonego przy ulicy Ludwika Krzywickiego w Świdnicy

  VIII/3. W sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2011r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

  VIII/4. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Świdnica nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Jana Riedla w Świdnicy.

  VIII/5. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego

  VIII/6. W sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  VIII/7. W sprawie nadania nazwy ulicom miasta Świdnicy

  VIII/8. W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Świdnicy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

  VIII/9. W sprawie zmiany budżetu

  VIII/10. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w rejonie ulicy Kliczkowskiej

  VIII/11. W sprawie ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnicy

  VIII/12. W sprawie przeznaczenia do zbycia gruntu położonego przy ulicy Marii Konopnickiej w Świdnicy.

  VIII/13. W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Świdnica pojazdu usuniętego z pasa drogowego jako pojazd nieużytkowany

  VIII/14. W sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Świdnica zadań z zakresu właściwości Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Wałbrzychu, dotyczących realizacji zadań na drogach krajowych

  Poprzedni artykułŚwiat na głowie czyli Magazyn Swidnica24.pl
  Następny artykułZostawiam SSIG w dobrych rękach