Można starać się o zasiłki szkolne

  0

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od 1 do 28 lutego będą przyjmowane wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

  Pomoc materialna przyznawana jest wyłącznie uczniom będącym mieszkańcami Świdnicy. Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 351 zł.

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu netto otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w styczniu 2011r.

  W szczególności z tytułu:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
  • świadczenia pielęgnacyjnego,
  • zasiłku pielęgnacyjnego,
  • stałego zasiłku z pomocy społecznej,
  • zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
  • emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej,
  • alimentów,
  • zasiłku dla bezrobotnych,
  • prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dodatku mieszkaniowego.

  Druki wniosków o przyznanie prawa do stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego są dostępne w szkołach od 24 stycznia.

  Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 28 lutego w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy (budynek Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 49, pok. nr 1, parter).

  ***

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym i jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

  Poprzedni artykułO dzierżoniowskich Żydach w Krzyżowej
  Następny artykułOkradli monopolowy