Bohater na sesji w Świebodzicach

  2

  Choć przeważają sprawy porządkowe, ostatnia sesja 2010 roku  Rady Miejskiej w Świebodzicach będzie miała szczególny charakter. Na obrady zaproszony został funkcjonariusz świebodzickiego Komisariatu Policji Krzysztof Ostojski, który w październiku tego roku zasłynął brawurową akcją ratowania lokatorów mieszkania, w którym wybuchł pożar. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz chce uhonorować bohaterskiego policjanta i podziękować mu za wspaniałą postawę.

  Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.30 a w projekcie sesji jest sporo uchwał. Oto porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i powitanie.

  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

  3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

  5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

  7. Zapytania do przedłożonych sprawozdań.

  8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  *wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (Zbigniewa Opalińskiego, który został zastępcą burmistrza, zastąpi Robert Wysoczański z KWW Bogdana Kożuchowicza)

  *zmian w planie budżetu gminy na 2010r.

  *szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

  *określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Świebodzice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

  * wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach

  * wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzicach

  * powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz określenia ich składu osobowego

  * wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzicach

  9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

  10. Informacje dla radnych.

  11. Zakończenie obrad.

  Poprzedni artykułSrebrny Rumcajs trafił do …
  Następny artykułSzukają winnego