Budowa stacji uzdatniania wody zakończona

  0

  Kolejne przetargi na budowę sieci przesyłowych zbliżają gminę Świdnica do zakończenia procesu wodociągowania gminy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa, którego głównym celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców przez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym rozbudowę infrastruktury wodociągowej. Na ten cel władze gminy Świdnica w 2009 r. pozyskały ponad 11,7 mln zł unijnych funduszy.

  We wrześniu br. odebrano nowe stacje uzdatniania wody w Jagodniku i Komorowie. Stacje te za pośrednictwem rurociągów magistralnych będą dostarczały wodę docelowo do 31 spośród 35 miejscowości zlokalizowanych na terenie Gminy Świdnica. Stacja w Jagodniku o wydajności 75 m3/h to nowy obiekt, który będzie zasilany wodą z nowego ujęcia w Jagodniku oraz istniejącego w Miłochowie. Układ uzdatniania działa w oparciu o dwustopniową filtrację ciśnieniową. Zastosowano w nim najnowocześniejsze urządzenia z pełną automatyką. Uzdatniona woda gromadzona będzie w dwukomorowym zbiorniku o pojemności 400m3. Koszt budowy SUW Jagodnik zamknął się kwotą około 2,9 mln zł.
  Stacja uzdatniania wody w Komorowie o wydajności 40 m3/h zastąpiła wysłużony już obiekt. Stacja zasilana jest w istniejącego ujęcia wody w Komorowie. Podobnie jak w Jagodniku wyposażono ją w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Woda uzdatniona gromadzona będzie w zbiorniku o pojemności 300 m3.
  Budowa stacji uzdatniania wody to jeden z etapów inwestycji związanej z zakończeniem wodociągowania Gminy Świdnica. Całość zadania zamknie się kwotą około 11,7 mln z czego dotacja wyniesie około 9,1 mln. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  Budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej realizowana jest z zachowaniem wszelkich wymogów w zakresie ochrony środowiska, w tym zastosowanych materiałów oraz technologii wykonywania robót. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń na stacjach uzdatniania wody w połączeniu z automatyzacją procesów pozwoli na obniżenie zużycia wody do celów technologicznych oraz zmniejszy ilość potrzebnej do pracy Stacji Uzdatniania Wody energii elektrycznej. Nowe technologie budowy sieci przesyłowych pozwalają na zminimalizowanie awarii i strat wody. Tym samym należy stwierdzić, iż realizacja projektu dot. zakończenia procesu wodociągowania gminy ma również pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji zaspokojone zostaną bazowe potrzeby społeczności lokalnej w zakresie gospodarki wodnej przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego.

  Dzięki realizacji projektu powstanie ponad 23 km nowych sieci wodociągowych i zostanie osiągnięty 100% wskaźnik zwodociągowania gminy. Ponadto stworzone zostaną warunki do uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych, co umożliwi awans cywilizacyjny oraz zdynamizuje rozwój aktywności gospodarczej, a tym samym napływ mieszkańców do gminy ( rok 2008 – 15640 mieszkańców, rok 2009 – 15834 mieszkańców)

  Pierwsze refundacje z tyt. realizacji w/w projektu wpływają do budżetu gminy. W 2009 r. wybudowano sieć rozdzielczą w Modliszowie o długości ok. 4 km sieci oraz podłączono 50 gospodarstw. Z tego tytułu do kasy urzędu wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w wysokości miliona zł.

  Poprzedni artykułKatedra w ogniu
  Następny artykułRekord w Mechaniku