Strona główna Sport Inne Postrzelają w ramach czwartej edycji świdnickiego cyklu

Postrzelają w ramach czwartej edycji świdnickiego cyklu

0

Klub Sportów Obronnych Świdnica będzie organizatorem już czwartej edycji zawodów strzeleckich rozgrywanych w ramach Świdnickiego Grand Prix 2024 o Puchar StrzelamPL.

IV runda GP 2024 zawody strzeleckie – 6 konkurencji tarczowych:
1. Psp10 – pistolet sportowy
2. Pcz10 – pistolet centralnego zapłonu
3. Pm10 – samopowtarzalny pistolet maszynowy
4. Ksp10 – karabin sportowy
5. Kcz10 – karabin centralnego zapłonu
6. S5 – strzelba

Termin zawodów:

– poniedziałek 27 maj 2024 godz. 14:00 – 20:00
REJESTRACJA ZAWODNIKÓW – w dniu zawodów w godz. 14:00 – 19:00

– wtorek 28 maj 2024 godz. 14:00 – 19:30
REJESTRACJA ZAWODNIKÓW – w dniu zawodów w godz. 14:00 – 18:30

Miejsce: Strzelnica w Świdnicy – ul. Łączna 4

Zawody zgłoszone i wpisane do kalendarza Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego i zaliczają się do przedłużenia licencji zawodniczej PZSS – https://www.dzss.pl/2024

Zawody strzeleckie wpisane do kalendarza DZSS na rok 2024:
1 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL – 26-27.02.2024 – Świdnica – KSO Świdnica – Psp,Pcz,Pm,Ksp,Kcz,S
2 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL – 25-26.03.2024 – Świdnica – KSO Świdnica – Psp,Pcz,Pm,Ksp,Kcz,S
3 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL – 29-30.04.2024 – Świdnica – KSO Świdnica – Psp,Pcz,Pm,Ksp,Kcz,S
4 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL – 27-28.05.2024 – Świdnica – KSO Świdnica – Psp,Pcz,Pm,Ksp,Kcz,S
5 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL – 24-25.06.2024 – Świdnica – KSO Świdnica – Psp,Pcz,Pm,Ksp,Kcz,S
6 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL – 29-30.07.2024 – Świdnica – KSO Świdnica – Psp,Pcz,Pm,Ksp,Kcz,S
7 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL – 26-27.08.2024 – Świdnica – KSO Świdnica – Psp,Pcz,Pm,Ksp,Kcz,S
8 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL – 23-24.09.2024 – Świdnica – KSO Świdnica – Psp,Pcz,Pm,Ksp,Kcz,S
9 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL – 28-29.10.2024 – Świdnica – KSO Świdnica – Psp,Pcz,Pm,Ksp,Kcz,S
10 GP 2024 o Puchar STRZELAMPL – 25-26.11.2024 – Świdnica – KSO Świdnica – Psp,Pcz,Pm,Ksp,Kcz,S

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH GRAND PRIX 2024 o Puchar STRZELAMPL

I. CEL ZAWODÓW
– Popularyzacja strzelectwa sportowego
– Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji strzeleckich
– Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe
– Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
KSO Świdnica – Klub Sportów Obronnych Świdnica

III. MIEJSCE I CZAS ZAWODÓW
Zawody zgłoszone i wpisane do KALENDARZA Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego i zaliczają się do przedłużenia licencji zawodniczej PZSS – https://www.dzss.pl/2024
Miejsce rozgrywania zawodów: Strzelnica Świdnica, ul. Łączna 4

IV. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.
W wyjątkowych wypadkach organizator może dopuścić do zawodów zawodników spoza PZSS oraz nie posiadających licencji zawodniczej.

V. ZGŁOSZENIA
Rejestracja zawodników – osobiście, w dniu zawodów.

VI. KLASYFIKACJA I ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI
1. Psp10: pistolet sportowy (bocznego zapłonu), otwarte przyrządy celownicze, dystans 25m, cel – tarcza do strzelań dokładnych pistolet Psp, 10 ocenianych strzałów z 13
2. Pcz10: pistolet centralnego zapłonu, otwarte przyrządy celownicze, dystans 25m, cel – tarcza do strzelań dokładnych pistolet Psp, 10 ocenianych strzałów z 13
3. Pm10: pistolet maszynowy (samopowtarzalny) centralnego zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze, dystans 25m, Cel – tarcza do strzelań dokładnych pistolet Psp, 10 ocenianych strzałów z 13
4. Ksp10: karabin sportowy (bocznego zapłonu), mechaniczne przyrządy celownicze, dystans 25m, cel – tarcza do strzelań dokładnych pistolet Ppn, 10 strzałów ocenianych
5. Kcz10: karabin centralnego zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze, dystans 25m, cel – tarcza do strzelań dokładnych pistolet Psp, 10 strzałów ocenianych
6. S5: strzelba gładkolufowa, dystans 25m, Cel – tarcza do strzelań dokładnych pistolet Psp, 5 strzałów ocenianych. amunicja sportowa – BRENEKA

Postawa stojąca. Maksymalny czas konkurencji 10 minut / 5 minut (strzelba).
– Klasyfikacja jest prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji.
– Celem klasyfikacji rocznej w ramach rozgrywki Grand Prix 2024 o Puchar STRZELAMPL jest uzyskanie jak najwyższej sumy punktów.
– Do sumy końcowej wliczane jest max. 5 najlepszych wyników zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1-10.
– Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu i regulaminu PZSS.
– W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja OPEN

VII. OPŁATY
Startowe: 30 zł od konkurencji obciążają uczestników.
Koszty opłat sędziów, osób funkcyjnych oraz zakup nagród obciążają organizatora.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Broń i amunicja własna.
2. Organizator w miarę potrzeb i możliwości dla uczestników zawodów może udostępnić broń i amunicję do realizacji startu za dodatkową opłatą.
3. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SPORCIE STRZELECKIM

§ 1
1. Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich odpowiada sędzia główny zawodów oraz sędzia prowadzący strzelanie, posiadający licencję sędziego strzelectwa przyznaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniu rekreacyjnym odpowiada prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 6 października 2011 roku (Dz. U. z 2011 r, poz. 1418). Uprawnienia o których mowa posiadają osoby posiadające aktualną licencję sędziego lub trenera wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

§ 2
1. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy określa regulamin strzelnicy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
2. Za organizację działań o charakterze ratunkowym na strzelnicy odpowiada kierownik strzelnicy.

§ 3
Szczególne zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu strzeleckiego.
1. Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością.
2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.
3. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.
4. Trening bezstrzałowy („na sucho”) z zasady jest dozwolony tylko na stanowisku strzeleckim lub, za zgodą prowadzącego strzelanie, w innym miejscu przez niego wyznaczonym.
5. Broni nie można pozostawiać bez dozoru.
6. Zabrania się odkładania załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.
7. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim, z lufą skierowaną w kulochwyt, dopiero po komendzie prowadzącego strzelanie.
8. Podczas ładowania broni nie można korzystać z pomocy innych osób.
9. Po komendzie lub sygnale „STOP” wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie.
10. Po komendzie „ROZŁADUJ” broń należy rozładować i zabezpieczyć, wkładając do komory nabojowej (lufy) wskaźnik bezpieczeństwa i w takim stanie umieścić na stanowisku strzeleckim.
11. Stosowanie wskaźnika bezpieczeństwa, potwierdzającego, że broń jest rozładowana a zamek otwarty, jest obowiązkowe dla wszystkich pistoletów, karabinów i strzelb gładkolufowych.
12. Prowadzący strzelanie odpowiada za wydawanie komend „ŁADUJ”, „START”, „STOP”, „ROZŁADUJ” i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że jego komendy są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny.
13. W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba przebywająca na strzelnicy może zostać usunięta ze strzelnicy.
14. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń bezwzględnie należy rozładować i zabezpieczyć widocznym wskaźnikiem bezpieczeństwa oraz przedstawić do kontroli prowadzącemu strzelanie.
15. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.
16. Zaleca się aby strzelający i inne osoby, przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich, używały indywidualnych ochraniaczy słuchu.
17. Zaleca się aby strzelający, podczas strzelania, używali przeciwodpryskowych okularów strzeleckich lub innych ochraniaczy spełniających taką funkcję.
18. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

§ 4
Zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim przyjęto uchwałą Zarządu PZSS, 24 kwietnia 2013 roku.

/MDvR/

Poprzedni artykułPiknik i Festiwal Smaków na świdnickim Rynku [FOTO]
Następny artykułZakończyli lekkoatletyczną część świdnickich zmagań [FOTO/WYNIKI]