Strona główna Artykuł sponsorowany KWW Spoza Układu zaprasza do pracy w komisjach wyborczych. Można zarobić 1050...

KWW Spoza Układu zaprasza do pracy w komisjach wyborczych. Można zarobić 1050 złotych

0

Do 19 lutego 2024 roku KWW „Spoza Układu” przyjmuje zgłoszenia świdniczan chętnych do płatnej pracy w obwodowych komisjach wyborczych (OKW) tworzonych na potrzeby wyborów samorządowych zarządzonych na dni 7 i 21 kwietnia 2024 r.

KWW Spoza Układu wystawiając w najbliższych wyborach samorządowych swoich kandydatów do rady miejskiej Świdnicy i na urząd prezydenta miasta, ma prawo zgłosić swoją listę kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Nie chcemy możliwości wykonywania tej ważnej i całkiem dobrze płatnej pracy rozdawać po cichu wśród znajomych. Jako osoby opowiadające się za sprawiedliwością społeczną i przełamaniem układów psujących nasze miasto, pragniemy stworzyć świdniczanom zainteresowanym pracą w komisjach równe i uczciwe szanse  jej wykonywania. Dlatego serdecznie zapraszam świdniczan zainteresowanych płatną pracą w obwodowych komisjach wyborczych na terenie miasta do przysyłania nam swoich kandydatur. Można to zrobić internetowo wysyłając email do nas na adres [email protected] – mówi Sylwia Osojca-Kozłowska z KWW Spoza Układu, kandydatka na Prezydenta Świdnicy.

Za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych przysługuje dieta w kwocie netto w wysokości: 700 dla członka komisji, 800 zł dla zastępcy przewodniczącego komisji i 900 zł dla przewodniczącego komisji. W przypadku zarządzenia

drugiej tury wyborów, która odbędzie się jeśli żaden z kandydatów na urząd prezydenta nie otrzyma w pierwszej turze ponad 50% głosów, dieta za udział w komisji wynosi 50% wysokości diety za pierwszą turę.

Jakie są obowiązki członka komisji i jego przywileje pracownicze?

Do zadań członków obwodowej komisji wyborczej należy przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej. Przed dniem wyborów członkowie komisji uczestniczą także w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych. Członkom komisji wyborczych oprócz zryczałtowanych diet przysługują także przywileje pracownicze takie, jak zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy oraz do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Kto może być kandydatem na członka OKW i zgłaszać się do tworzących listę chętnych KWW Spoza Układu?

Każdy mieszkaniec Świdnicy, który spełnia warunki określone w ustawie:

 1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jest też lista wykluczeń. Kandydatem na członka komisji jednak nie może być:

 • kandydat w wyborach;
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 • komisarz wyborczy;
 • urzędnik wyborczy;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja; pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

– Dla nas poza obligatoryjnymi obdarowaniami warunek jest jeden – musi być to mieszkaniec Świdnicy, bo to Świdnicę chcemy wyrwać spod  układów i świdniczan chcemy zachęcać do aktywności obywatelskich w naszej lokalnej wspólnocie, by zacząć ją naprawiać  – mówi Sylwia Osojca-Kozłowska i podkreśla, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji do KWW Spoza Układu nie gwarantuje jeszcze, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

To nie zależy w stu procentach od nas. My będziemy weryfikować zgłoszenia,  by sprawdzić, czy kandydatka bądź kandydat spełniają ustawowe warunki. Jeśli tak będzie –  listę zgłaszanych przez nas kandydatów przekazujemy  w terminie do 22 lutego do urzędu miejskiego w Świdnicy, gdzie działa Miejska Komisja Wyborcza. To ona  dokona  ostatecznej weryfikacji kandydatów ze zgłoszonej przez nas listy – dodaje Sylwia Osojca-Kozłowska.

W sprawie zgłoszeń kandydatów na członków OKW w Świdnicy w ramach KWW Spoza Układu można kontaktować się mailowo: [email protected] lub [email protected] w terminie do 19.02.2024.

———–

Sylwia Osojca-Kozłowska
KWW Spoza Układu

[email protected]

[email protected]

/Materiał nadesłany/
/Artykuł sfinansowany ze środków KWW Spoza Układu/

Poprzedni artykułZdjęcia zakochanych czytelników [ROZWIĄZANIE KONKURSU NA WALENTYNKI]
Następny artykułMieszkańcy oburzeni zniszczeniem skweru [FOTO]