Strona główna Artykuł sponsorowany Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego czyli ocena warunków technicznych obiektu

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego czyli ocena warunków technicznych obiektu

0

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest kluczowym dokumentem w ocenie warunków technicznych budynku. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obiekcie oraz ochronę mienia przed pożarem. W tym artykule omówiono znaczenie, wymogi prawne, składniki oraz praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Wymogi Prawne i Zakres IBP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana dla różnych obiektów, takich jak budynki użyteczności publicznej, zakłady pracy, i inne. Dokument ten powinien zawierać ocenę warunków technicznych obiektu, identyfikację zagrożeń pożarowych oraz środków zaradczych. Zakres instrukcji obejmuje zarówno aspekty konstrukcyjne, jak i organizacyjne, mające na celu minimalizację ryzyka pożaru.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 oraz Dz.U. 2023 poz. 822)

Składniki Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja powinna zawierać szereg elementów, takich jak:

 • Opis technicznych warunków obiektu
 • Identyfikacja substancji niebezpiecznych pożarowo
 • Lokalizacja i opis urządzeń przeciwpożarowych
 • Procedury ewakuacyjne
 • Zasady postępowania w przypadku pożaru
 • Szkolenia i ćwiczenia przeciwpożarowe dla pracowników

Każdy z tych elementów powinien być szczegółowo opisany, aby zapewnić jasność i zrozumienie dla wszystkich użytkowników obiektu.

Opis technicznych warunków obiektu a warunki ochrony przeciwpożarowej

Bardzo ważny dział w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to opis techniczny warunków obiektu. Warunki ochrony przeciwpożarowej, opis prowadzonego procesu technologicznego, występującej gęstości obciążenia ogniowego to niejedyne istotne informacje które zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W sytuacji pojawienia się pożaru straż pożarna od razu zacznie szukać lokalizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Najważniejsze dla nich jest część graficzna będąca załącznikiem instrukcji. Poszukają w nich m.in. lokalizacji kurków głównych instalacji gazowej, lokalizacji pomieszczeń materiałów niebezpiecznych pożarowo, strefy zagrożenia wybuchem, liczby kondygnacji budynku, podziału obiektu na strefy pożarowe, przewidywanej liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach, lokalizacji dróg dojazdowych i dróg pożarowych oraz mapy z zaznaczeniem wjazdów, kategorii zagrożenia ludzi przewidywanej w poszczególnych pomieszczeniach, instalacji gazowej materiałów niebezpiecznych.

Nie mniej ważne są również informacje o praktycznych zadaniach do wykonania t.j sposoby zapoznania użytkowników obiektu sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków; prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Zatrudnionych pracowników należy zapoznać z: miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych czyli gaśnic hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, kurków głównych instalacji gazowej, warunków ewakuacji, strefy pożarowe, przepisami przeciwpożarowymi,

Muszą być też zapoznani z treścią przedmiotowej instrukcji z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących strefy zagrożenia wybuchem, musi zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Aktualizacja instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP)

Jest kluczowym elementem utrzymania bezpieczeństwa w obiektach różnego typu. Regularne przeglądy i aktualizacje są niezbędne do zapewnienia, że dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami i odzwierciedla aktualne warunki i zagrożenia pożarowe.

Dlaczego Aktualizacja jest Ważna?

Aktualizacja IBP jest ważna, aby uwzględnić wszelkie zmiany w strukturze budynku, procesach pracy, używanych substancjach chemicznych oraz innych aspektach, które mogą wpływać na bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto, regularne aktualizacje są wymagane przez prawo, aby zapewnić, że obiekty są zgodne z najnowszymi normami i wytycznymi bezpieczeństwa pożarowego.

Kiedy Należy Aktualizować instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z przepisami, IBP powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata. Jednakże, aktualizacje mogą być również wymagane w przypadku:

 • Zmian w strukturze budynku lub jego użytkowania
 • Wprowadzenia nowych substancji lub procesów niebezpiecznych pożarowo
 • Zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
 • Otrzymania zaleceń od straży pożarnej lub innych organów nadzoru

Jak Przeprowadzić Aktualizację?

Aktualizację IBP powinien przeprowadzić kompetentny specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego. Proces ten obejmuje:

 • Przegląd obecnej IBP i identyfikację obszarów, które wymagają aktualizacji
 • Ocena ryzyka pożarowego, uwzględniając wszelkie zmiany w obiekcie
 • Konsultacje z pracownikami i zarządem w celu uzyskania informacji o zmianach w procesach pracy i innych aspektach
 • Aktualizacja dokumentacji, uwzględniając nowe informacje i zmiany
 • Przegląd i zatwierdzenie zaktualizowanej IBP przez odpowiednie organy

Regularna aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest kluczowa dla utrzymania bezpieczeństwa w obiektach. Proces ten powinien być przeprowadzany przez specjalistów ds. bezpieczeństwa pożarowego i uwzględniać wszelkie zmiany w obiekcie i jego otoczeniu, a także zmiany w przepisach i normach. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie, że obiekt jest zabezpieczony przed zagrożeniami pożarowymi, a wszyscy użytkownicy są świadomi procedur bezpieczeństwa.

Obowiązki i Odpowiedzialności – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Tworzenie, wdrażanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to zadania, które spoczywają na właścicielu lub zarządcy obiektu. Pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania zawartych w niej procedur. Ponadto, specjaliści ds. bezpieczeństwa pożarowego mogą być zaangażowani w opracowywanie i ocenę instrukcji, aby zapewnić jej zgodność z obowiązującymi normami i przepisami.

Praktyczne Wskazówki do Tworzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Przy tworzeniu instrukcji warto uwzględnić następujące kroki:

 • Dokładna analiza obiektu i identyfikacja potencjalnych zagrożeń
 • Konsultacja z ekspertami ds. bezpieczeństwa pożarowego
 • Regularne aktualizacje dokumentu w odpowiedzi na zmiany w obiekcie lub przepisach
 • Przeprowadzanie regularnych szkoleń i ćwiczeń dla pracowników

Gdzie powinna być przechowywana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Miejsce, w którym powinna być przechowywana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, musi być dostępne dla zespołów ratowniczych. § 6 ust. 9 Dz.U. nr 109, poz. 719 z 2010 r. nie precyzuje, co dokładnie oznacza termin „miejsce dostępne dla ekip ratowniczych”. Powszechnie uważa się, że takim miejscem może być pomieszczenie pracowników ochrony, którzy pełnią całodobowy nadzór nad danym obiektem. Ten wymóg można również zrealizować, umieszczając instrukcję w przeszklonej szafce umiejscowionej przy głównym wejściu do budynku. Szafki te są dostępne do zakupu w naszym sklepie.

Wprowadzenie wymogu dotyczącego miejsca przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pojawiło się w najnowszym rozporządzeniu dotyczącym ochrony przeciwpożarowej. Poprzednie regulacje nie zawierały takiego postanowienia. Jest to związane z podkreśleniem praktycznej roli, jaką instrukcja ma teraz pełnić. Obowiązek umożliwienia łatwego dostępu do instrukcji, wzbogaconej o kluczowe informacje graficzne, ma na celu zapewnienie szybkiego dostępu do najistotniejszych danych, niezbędnych do przeprowadzenia efektywnej interwencji ratowniczo-gaśniczej.

Podsumowanie

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest niezbędnym dokumentem, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach. Właściwe opracowanie, wdrażanie i przestrzeganie instrukcji są kluczowe dla ochrony życia i mienia przed pożarami. Regularne szkolenia i aktualizacje są również ważne, aby zapewnić, że wszystkie strony są świadome swoich obowiązków i procedur w przypadku pożaru.

Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Skontaktuj się z nami już teraz i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc! www.proinspect.pl

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułRajdowe rozdanie. Kto wygrał książkę „Polacy w Rajdach Safari”? [ROZWIĄZANIE KONKURSU]
Następny artykułPremier Morawiecki z wyborczą kampanią w regionie. W Świdnicy ponownie obiecał budowę trasy S5 [FOTO/VIDEO]