Strona główna 0_Slider Biometanownia powstanie niedaleko granic Świdnicy? Okoliczni mieszkańcy przeciwni inwestycji

Biometanownia powstanie niedaleko granic Świdnicy? Okoliczni mieszkańcy przeciwni inwestycji

0

Czy w podświdnickich Sulisławicach powstanie zakład produkcji biometanu? Trwa właśnie postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla takiej inwestycji. Sprzeciw wobec planowanej budowy wyrażają okoliczni mieszkańcy, którzy obawiają się uciążliwości, jakie miałby towarzyszyć działalności zakładu.

wizualizacja przedstawiająca możliwy wygląd planowanej biometanowni (mat. ArchiPol, udostępnione przez UM Świebodzice)

7 grudnia 2021 roku do Urzędu Gminy Świdnica wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowej dla planowanej budowy „zakładu biometanu z zespołem kogeneracyjnym i węzłem produkcji nawozów”. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ArchiPol” z Wrocławia, w ramach inwestycji przewiduje się „budowę zakładu produkcji biometanu o wydajności produkcji 15 0051 000Nm³ biometanu rocznie, o ekwiwalentnej mocy elektrycznej 6,3 MW, wytwarzającego biogaz rolniczy, zielony biometan, odnawialną energię elektryczną z kogeneracji, ciepło, opcjonalnie chłód oraz poferment wykorzystywany w węźle produkcji nawozów do produkcji nawozów rolniczych. Przewidywana powierzchnia zabudowy przedsięwzięcia wynosi 3,0700 ha”.

Obecnie postępowanie jest na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa. Do dnia 19 października wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się dokumentacją sprawy (w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy – tłumaczy Janusz Waligóra, rzecznik prasowy UG Świdnica.

Pomysł budowy biometanowni na terenie Sulisławic spotkał się ze sprzeciwem tamtejszych mieszkańców, którzy już teraz żyją w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków oraz wysypiska śmieci. – Uważamy, że realizacja inwestycji będzie miała niekorzystny wpływ na jakość życia mieszkańców okolicznych miejscowości, a w szczególności miejscowości Sulisławice, Zawiszów jak i Osiedla Zawiszów w Świdnicy, poprzez wydobywające się przykre odoranty oraz substancje powstające podczas spalania biogazu, co spowoduje także zanieczyszczenie środowiska – wskazują, prosząc o pomoc w zablokowaniu inwestycji oraz o nagłośnienie tego „co gmina Świdnica chce sprezentować” mieszkańcom okolicznych miejscowości oraz świdnickiego osiedla Zawiszów. – Ciekawe czy na Zawiszowie będzie też tak śmierdzieć, jak w Pszennie? – dopytują.

Planowana lokalizacja zakładu produkcji biometanu

Rzecznik Urzędu Gminy informuje, że dotychczas – według stanu na 6 października – „nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej)”.

Jak dodaje, przed zakończeniem postępowania nie sposób przesądzać o jego wyniku. – Decyzja środowiskowa nie jest decyzją uznaniową wójta, burmistrza, prezydenta lecz ma charakter związany, co oznacza, że w przypadku wykazania, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko organ powinien uwzględnić wniosek i ustalić środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia – wskazuje Waligóra.

W myśl przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ może odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jedynie w przypadku: niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; odmowy uzgodnienia warunków realizacji bądź wydania negatywnej opinii, przez organy o których mowa w art. 77 ust. 1 ww. ustawy; braku zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany, jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie; gdy z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a za realizacją przedsięwzięcia nie przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i brak jest rozwiązań alternatywnych; jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – wylicza rzecznik.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułBiskup świdnicki chce przeprosin i 100 tysięcy złotych na cel społeczny za tekst w newsweek.pl
Następny artykułPodtrzymać serię i wygrać po raz trzeci z rzędu! [BĘDZIE RELACJA LIVE]