Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Wójt gminy Świdnica z absolutorium i wotum zaufania

Wójt gminy Świdnica z absolutorium i wotum zaufania

0

Dziewiętnaste z tytułu wykonania budżetu, a dwudzieste w dotychczasowej historii na stanowisku wójta gminy Świdnica. Rada Gminy Świdnica udzieliła Teresie Mazurek absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Świdnica za 2021 rok, a po debacie nad raportem o stanie gminy udzieliła jej wotum zaufania.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek. Również Regionalna Izba obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywne opinie o sprawozdaniu z realizacji budżetu za rok 2021 i w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, o czym w swoim wystąpieniu informowała skarbnik gminy Anna Szymkiewicz.

Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wynika, że:

  • prognozowane dochody ogółem w wysokości 117 362 416,02 zł zrealizowano w kwocie 122 745 392,15 zł, co stanowi 104,59% planu, z tego: dochody bieżące 100 491 940,46 zł, dochody majątkowe 22 253 451,69 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 3 826 226,89 zł (119,48% planu);
  • planowane wydatki ogółem w wysokości 135 151 824,99 zł zrealizowano w kwocie 122 745 392,15 zł, co stanowi 88,37% planu, z tego wydatki bieżące 90 225 270,67 zł, wydatki majątkowe 29 206 018,59 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 75,69%, a ich udział w wydatkach ogółem 24,45%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 7.000 000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 10 266 669,79 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 4 233 514,49 zł;
  • zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 40,49% wykonanych dochodów 2021 r. Wymagalne zobowiązania nie nastąpiły.

Podobnie jak w poprzednim roku, wójt przedstawiła Radzie Gminy Świdnica raport o stanie gminy za rok 2021. – Gmina Świdnica to gmina z potencjałem, ponieważ mamy bardzo dobry wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym, na poziomie 66,8% – mówiła Teresa Mazurek. W 2021 roku do rejestru REGON w gminie Świdnica wpisanych było ponad 1,9 tys. podmiotów gospodarczych (wzrost o 100 w porównaniu z rokiem 2020). W przeliczeniu na 10 tys. ludności w gminie działalność prowadziło więc 1059 podmiotów gospodarczych (wzrost o 48 z rokiem 2020). W przypadku nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON przypadająca na 10 tys. ludności odnotowano wzrost o 18 w porównaniu z rokiem 2020.

W 2021 roku zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa żłobka w Pszennie przy ul. Słonecznej”, której wartość w 2021 roku wyniosła 8 662 467,93 zł. W ramach zadania wybudowany został budynek żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, parkingiem, placem zabaw. Zakupione zostało także wyposażenie żłobka (meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie biurowe, sprzęt konserwatorski oraz wyposażenie kuchni i zaplecza kuchennego. Na zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Maluch +” w kwocie 3 168 000 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 564 131,90 zł. Wójt gminy Świdnica przedstawiła Radzie Gminy Świdnica raport o stanie gminy za 2021 rok nad którym przeprowadzono debatę, a następnie udzielono wotum zaufania.

/UG Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułPrezenty z okazji Dnia Dziecka rozdane! [ROZWIĄZANIE KONKURSU]
Następny artykułJak wykorzystać w aranżacji modne gabiony? Producent i jego propozycje