Strona główna 0_Slider Gminny sprzeciw dla przebiegu linii kolejowej dużych prędkości. Zaproponowano alternatywny wariant

Gminny sprzeciw dla przebiegu linii kolejowej dużych prędkości. Zaproponowano alternatywny wariant

0

Nie milknie dyskusja w sprawie przebiegu planowanej linii kolei dużych prędkości, która miałaby zostać poprowadzona przez Świdnicę oraz teren gminy Świdnica. Zaprezentowane kilka miesięcy temu wstępne warianty przebiegu kolejowej trasy zostały skrytykowane przez mieszkańców kilku podświdnickich miejscowości, a liczne uwagi zostały zgłoszone przez gminnych samorządowców. We wtorek Rada Gminy Świdnica jednogłośnie przyjęła obywatelski projekt uchwały, w której wyrażono sprzeciw dla przedstawionych wariantów oraz zaproponowano alternatywny przebieg linii przez region.

Przypomnijmy, modernizacja istniejących i budowa nowych linii kolejowych dla potrzeb kolei szybkich prędkości związana jest z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wstępne założenia dotyczące przebiegu kolei dużych prędkości na Dolnym Śląsku przewidują, że na odcinku od Wrocławia do Żarowa linia będzie przebiegać w tym samym miejscu co obecnie, po czym od Żarowa linia miałaby zostać poprowadzona przez Świdnicę, Wałbrzych, a następnie w kierunku Lubawki i granicy państwa, gdzie połączyłaby się z odpowiednikiem szybkich kolei po stronie czeskiej. Zgodnie z założeniami projektowymi prędkość pociągów na nowej linii miałaby wynosić do 250 km/h. W chwili obecnej prowadzone są prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, w ramach którego opracowane zostaną warianty przebiegu nowych linii, przygotowane przy uwzględnieniu m.in. czasu podróży, wpływu na środowisko przyrodnicze, poprawy mobilności i dostępu społeczeństwa do transportu kolejowego, a także kosztu inwestycji.

Wykonawca prac przedprojektowych, spółka BBF z Poznania, zorganizowała we wrześniu ubiegłego roku szereg konsultacji społecznych, w trakcie których zaprezentowano wstępne warianty przebiegu kolejowych tras na terenie Dolnego Śląska. 27 września odbyło się spotkanie w Witoszowie Dolnym. Przedstawione wstępne warianty przebiegu linii przez gminę Świdnica spotkały się z bardzo krytyczną oceną mieszkańców. – Ludzie byli zaskoczeni, oszołomieni, zdruzgotani. Wielu podkreślało, że ich domy, które z mozołem budowali przez lata w nadziei, że zwiążą się z gminą Świdnica, osiądą tu do późnej starości, będą prowadzili swoje gospodarstwa i będą mieszkali w budynkach przez nich wybudowanych, nagle ktoś bez pytania, bez poinformowania ich o tym, co z tego tytułu się należy, ktoś wchodzi i mówi, że w tym miejscu powstanie linia kolejowa – relacjonował przebieg spotkania Bartłomiej Strózik, zastępca wójta gminy Świdnica. W następstwie spotkania konsultacyjnego do Urzędu Gminy Świdnica wpłynęły protesty ponad 790 mieszkańców wsi Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny oraz Mokrzeszów. Swoje uwagi do wstępnych wariantów zgłosiły władze gminy, a 18 października podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica radni jednogłośnie przyjęli oświadczenie, w którym wyrazili sprzeciw dla proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej dużych prędkości przez teren gminy.

Swoją opinię oficjalnie postanowili wyrazić również mieszkańcy gminy Świdnica, którzy skorzystali z przysługującej im obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i w listopadzie 2021 roku złożyli projekt uchwały w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości. Zgodnie z lokalnymi przepisami, pod projektem musiało podpisać się co najmniej 200 mieszkańców gminy. – Złożony projekt obywatelski został sprawdzony pod względem wymagań formalnych, weryfikacji liczby osób udzielających poparcie projektowi pod kątem zgodności z rejestrem wyborców, a także wydania opinii w zakresie realizacji projektu obywatelskiego – informowała przewodnicząca Rady Gminy Regina Adamska.

W złożonym projekcie wyrażono „głębokie zaniepokojenie zaproponowanymi wariantami przebiegu kolei dużych prędkości przebiegającymi przez obszar gminy Świdnica”. – Inwestycja ta znacząco wpłynie na tereny objęte obszarem inwestycji oraz na tereny przyległe. Projektowana trasa KDP będzie mieć negatywny wpływ na warunki życia mieszkańców gminy jak i możliwości wykorzystania swoich terenów przez właścicieli gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego także pod obecną i przyszłą zabudowę mieszkaniową.  Z uwagi na przebieg projektowanej trasy przez tereny już zabudowane, realizacja inwestycji spowoduje konieczność przesiedlenia części lokalnej społeczności a także wymusi zmiany funkcji terenów w planach miejscowych. Inwestycja przyczyni się również do spadku wartości nieruchomości w otoczeniu linii i obszarze jej oddziaływania, za które lokalni mieszkańcy nie otrzymają odszkodowań. Jednocześnie KDP skutkować będzie niemierzalną degradacją przestrzeni Gminy Świdnica, a efekty powstania tej inwestycji w żaden sposób nie przyczynią się do jej rozwoju, będą natomiast wiązać się z koniecznością zmian strategii samorządu gminy oraz całościowej zmiany polityki przestrzennej, generując nieprzewidywalne obciążenia finansowe dla budżetu Gminy – stwierdzono w treści stanowiska dołączonego do obywatelskiej uchwały.

Proponowana lokalizacja wariantów przebiegu linii kolejowej dużych prędkości skutkuje podziałem terenu gminy i istniejącej infrastruktury drogowej, zwłaszcza w nieakceptowalnym wariancie przebiegu przez miejscowości: Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny, Mokrzeszów. Zaproponowane warianty przebiegu KDP w negatywny sposób wpłyną na lokalną sieć drogową i obsługę komunikacyjną terenów zurbanizowanych. Nastąpią znaczne utrudnienia w komunikacji pomiędzy miejscowościami a także w dotarciu do terenów wykorzystywanych rolniczo co bezsprzecznie, w istotny sposób utrudni funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Trasa przebiegu KPD koliduje z wieloma drogami publicznymi, co wymagać będzie dużych zmian układów komunikacyjnych w wyniku powstania przecięć. Lokalizacja kolei dużych prędkości może także wywrzeć negatywny wpływ na środowisko naturalne a dodatkowo spowoduje przecięcie naturalnych szlaków migracji zwierzyny bytującej na obszarze Gminy. Poza ochroną środowiska oraz zwierząt należy też myśleć o ludziach. Znacząco pogorszą się po kolizji z KPD warunki i komfort codziennego życia obecnych mieszkańców Gminy Świdnica – podkreślono.

Wstępne warianty przebiegu linii kolei dużych prędkości przez gminę Świdnica (mat. CPK)

Zakładając strefę bezpośredniego oddziaływania KDP na poziomie 1,0 km szerokości, należy spodziewać się znacznych spadków wartości gruntów, uciążliwości spowodowanych hałasem i drganiami oraz ograniczeń narzuconych właścicielom w swobodnym władaniu nieruchomościami. Należy przy tym nadmienić, że wymienione powyżej niedogodności i ograniczenia oraz utrata walorów krajobrazowych i środowiskowych dotyczyć będzie oprócz wymienionych wcześniej miejscowości także sąsiednich: Witoszowa Górnego, Pogorzały, Komorowa, Słotwiny a także Świdnicy, której mieszkańcy korzystają z terenów Gminy Świdnica do uprawiania aktywnych form turystyki i wypoczynku – dodali autorzy stanowiska, w którym zaproponowano również alternatywny przebieg linii KDP – śladem istniejącej linii kolejowej biegnącej przez Jaworzynę Śląską.

Proponowana trasa linii kolejowej nie posiada licznych wad przebiegu linii przez tereny Gminy Świdnica natomiast posiada istotne zalety wymienione poniżej: • kilkukrotnie niższy koszt realizacji na odcinku Jaworzyna Śląska — Wałbrzych w porównaniu do kosztów realizacji pozostałych wariantów, • duże oddalenie planowanej linii kolejowej od terenów zamieszkałych, • optymalne wykorzystanie terenu — planowana linia na znacznym odcinku przylega do istniejącej linii kolejowej i przechodzi przez obszar przemysłowy na granicach obrębów Świebodzice-Śródmieście 3, Ciernie 4 i Mokrzeszów, • najmniejszy negatywny stopień oddziaływania inwestycji na walory krajobrazowe i środowiskowe naszego regionu spośród wszystkich wariantów przebiegu linii, • możliwość realizacji dużego i funkcjonalnego miejsca przesiadkowego z dużym i wygodnym parkingiem dla samochodów. • wygodny dojazd dla mieszkańców Świebodzic, Dobromierza, Bolkowa, Strzegomia, północnych dzielnic Wałbrzycha a także Świdnicy drogą DK35 lub planowaną drogą ekspresową S5 – wyliczono w projekcie.

Alternatywny wariant przebiegu linii kolei dużych prędkości zaproponowany w obywatelskim projekcie uchwały

Pozytywną opinię o obywatelskiej uchwale wyraziła komisja gospodarki komunalnej, przestrzennej oraz budownictwa Rady Gminy Świdnica, która rekomendowała jej przyjęcie. – Rada Gminy Świdnica podjęła 18 października 2021 roku uchwałę w sprawie oświadczenia zawierającego sprzeciw wobec proponowanych na terenie gminy wariantów przebiegu linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji CPK, w której wyraziła sprzeciw wobec wszystkich przedstawionych wariantów. Stanowisko Rady Gminy Świdnica jest tożsame ze stanowiskiem wójta gminy Świdnica oraz opiniami wyrażonymi przez zaniepokojonych mieszkańców. (…) Stanowisko wyrażone w obywatelskim projekcie uchwały pokrywa się ze stanowiskiem Rady Gminy Świdnica – wskazywał przewodniczący komisji, radny Bronisław Dratwa.

Podczas wtorkowego posiedzenia radni jednogłośnie poparli wniesioną uchwałę, która teraz zostanie przekazana do wiadomości Ministra Infrastruktury, prezesa zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz firmie BBF – wykonawcy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy linii kolejowej.

Treść uchwały obywatelskiej przyjętej przez radnych:

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułKrówki na walentynki – sprawdź, jak stworzyć idealny, personalizowany podarunek
Następny artykułWszystko, co warto wiedzieć o przenośnych zamrażarkach skrzyniowych