Strona główna Sport Lekkoatletyka Świdnickie święto zaplanowano na pierwszą niedzielę marca

Świdnickie święto zaplanowano na pierwszą niedzielę marca

0

W związku z obchodzonym 1 marca Dniem Żołnierzy Wyklętych, Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne zorganizuje już po raz ósmy w naszym mieście Bieg Tropem Wilczym. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 6 marca na terenie obiektów sportowych Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej.

Impreza ma charakter rekreacyjny, a głównym celem jest przekazanie treści historycznych oraz popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. Zawodnicy do pokonania będą mieli dystans 1963 metrów, który nie jest przypadkowy. Dystans 1963 metrów jest ściśle związany z roczną datą śmierci Józefa Franczaka pseudonim „Lalek”, ostatnim poległym w boju partyzantem ruchu poakowskiego w Polsce. „Lalek” został zastrzelony przez funkcjonariuszy ZOMO i SB podczas zasadzki w Majdanie Kozic Górnych koło Świdnika. Ideą przedsięwzięcia biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.

Zapisy w dniu biegu od godz. 10.00 do 11.30 w holu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwszych zapisanych 270 osób otrzyma pamiątkowe medale, koszulki oraz pakiety. Będzie można otrzymać również pakiety i medale z lat ubiegłych (ograniczona ilość). Dla wszystkich będzie serwowany ciepły posiłek oraz kawa, herbata i słodycze, które zostaną przygotowane przez Związek Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów ze Świdnicy oraz Starostwo Świdnickie. Utwory patriotyczne zapewni Młodzieżowy Dom Kultury im. Kozara Słobódzkiego ze Świdnicy. W trakcie obchodów w niedzielę, 6 marca na terenie OSiR-u Świdnica będą wystawione księgi podziękowań dla służb mundurowych, w których można będzie dokonać wpisu. Jest to akcja “Murem za Polskim Mundurem” zorganizowana przez Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne w podziękowaniu dla służb mundurowych broniących naszych granic, szczególnie granicy białoruskiej.

Scenariusz imprezy:

1. CEL: Przedsięwzięcie ma na celu nie tylko spełnić oczekiwania sportowe biegaczy, ale przede wszystkim przekazać treść historyczną oraz popularyzować wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych

2. ORGANIZATOR: FUNDACJA 'WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA, ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE

3. PARTNERZY: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Urząd Gminy Świdnica, Komenda Hufca ZHP Świdnica, Nadleśnictwo Świdnica, związki kombatanckie i żołnierskie, firma UNITRON. Koordynatorem projektu jest Tadeusz Grabowski (tel: 601 996 788)

4. PATRONAT HONOROWY: JE Biskup Świdnicki Marek Mendyk

5. TERMIN I MIEJSCE – 6.03.2022 r, godz. 12.00, stadion ŚOSIR, ul. Śląska 35

6. DYSTANS: 1.963 metry

7. ZGŁOSZENIA (ZAPISY) – w dniu zawodów od godz. 10.00 do 11.30 (Hol Lodowiska) Dla pierwszych 270 uczestników przy zapisach pakiet startowy: koszulka, medal

8. UCZESTNICTWO – Prawo startu mają wszyscy posiadający aktualne badania lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność

Program minutowy

6.03.2022 r. (niedziela)
10.00-11.30 – zapisy do biegu (hol lodowiska, ul Śląska)
11.00-11.50 – występy artystyczne młodzieży z MDK
12.00 – odśpiewanie hymnu Polski, oficjalny start biegu
– ciepły posiłek i herbata dla uczestników
ok. 13.00 – zakończenie imprezy

Regulamin imprezy:

1. Przedsięwzięcie ma na celu nie tylko spełnić oczekiwania sportowe biegaczy, ale przede wszystkim przekazać treść historyczną oraz popularyzować wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych.

2. Udział w imprezie jest bezpłatny. Bieg ma charakter rekreacyjny.

3. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do biegu będzie podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego listy startowej, równoznacznej z akceptacją regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie listy startowej, równoznacznej z akceptacją regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.

5. Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

6. Osobom przebywającym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na jej teren:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi)
– materiałów wybuchowych, pirotechnicznych
– napojów alkoholowych
– środków odurzających lub substancji psychotropowych

7. Spożywanie alkoholu podczas imprezy jest niedozwolone – klasyfikowane będzie jako spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i traktowane jako naruszenie prawa.

8. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na imprezę w przypadkach określonych przepisami prawa.

9. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony, służb porządkowych i organizatora,

10. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się przed pracownikiem ochrony na jego żądanie

11. Czynności ujęte w pkt 5 i 7 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały podjęte

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy poza miejscem do tego przygotowanym (przebieralnia)

13. Organizator zapewnia działanie punktu pomocy medycznej włącznie z zabezpieczeniem karetki pogotowia medycznego (na wezwanie)

14. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej

15. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy , przez służby porządkowe , każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia

16. Osoby wchodzące na teren imprezy winne zaakceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną ich bezwzględną akceptację.

17. Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia, do celów uczestnictwa w imprezie pn. „Bieg Tropem Wilczym” organizowanej w dniu 6.03.2022 r. przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy . Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook,) i stronach internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej).

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, informujemy, iż:
– Administratorem Państwa danych osobowych będzie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (ŚOSiR) z siedzibą: ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica.
– Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: [email protected]
– Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zadań statutowych ŚOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji imprezy, wyłonienia najmłodszego i najstarszego Uczestnika Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności statutowej Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 15
– Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
2. upoważnionym pracownikom Administratora,
3. upoważnionym wolontariuszom pomagającym przy organizacji Imprezy
4. mediom
– Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook)
– Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 m-cy do celów statystycznych lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku uczestników , których dane osobowe ujawnione zostaną w przestrzeni publicznej m.in. serwisach internetowych/społecznościowych. Dane osobowe zwycięzców nagród w dokumentacji księgowej przechowywane będą zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)
– Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
– Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.
– W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez ŚOSiR, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
– W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu cytowanego wyżej Rozporządzenia.

/MDvR/

Poprzedni artykułUdany rewanż w Dzierżoniowie
Następny artykułDziś tłusty czwartek. Kto otrzymał karton pysznych pączków? [FOTO]