Strona główna 0_Slider 2,5 miliona na zieleń w Parku Młodzieżowym. Mieszkańcy mogą zabrać głos w...

2,5 miliona na zieleń w Parku Młodzieżowym. Mieszkańcy mogą zabrać głos w sprawie projektu

0

Do 10 grudnia potrwają konsultacje społeczne, w ramach których świdniczanie będą mogli wypowiedzieć się w sprawie planowanych prac przy zieleni w Parku Młodzieżowym. Przygotowany projekt zakłada wykonanie dodatkowych nasadzeń, stworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjna, ale też usunięcie nadmiaru samosiewów oraz wycinkę 11 drzew będących w złym stanie zdrowotnym i zagrażających bezpieczeństwu.

Przypomnijmy, prace związane z rewitalizacją Parku Młodzieżowego rozpoczęły się w kwietniu 2020 roku. W ramach odnowy zielonego terenu zlecono wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych drzew, przeprowadzono prace związane z remontem i przebudową parkowych alejek, montażem nowych ławek, śmietników, latarń i kamer monitoringu, budową toalety w okolicy wieżyczki i ustawieniem poidełka, a także zajęto się zagospodarowaniem parkowej zieleni w zakresie wycinki blisko 200 drzew, zasadzenia 149 nowych drzew, wykonania nasadzeń krzewów i paproci, czy też wykonania łąki kwietnej. Ostatecznie, w ramach tego etapu prac, na renowację parkowego terenu przeznaczono 9 mln 29 tys. złotych.

Obecnie, w ramach II etapu parkowej inwestycji, trwają prace związane z odbudową tarasu widokowego wraz z altaną oraz fontanną kaskadową znajdującą się w korpusie tarasu, a także przebudową fontanny wolnostojącej. Roboty pochłoną przeszło 3 mln 345 tys. złotych i mają zostać zakończone do 30 października 2022 roku.

W planach jest też realizacja kolejnych robót związanych z parkową zielenią. – Po rozstrzygnięciu postępowań na zagospodarowanie zieleni w parku okazało się, że koszt wykonania tych prac jest niższy od początkowo zaplanowanego i pozostało około 2,5 mln złotych niewykorzystanych środków – tłumaczyła pod koniec października Renata Kogut, wicedyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej świdnickiego magistratu. Przygotowana została już dokumentacja projektowa obejmująca m.in. wykonanie nowych nasadzeń w rejonie odbudowywanej w tej chwili altany oraz w okolicy łąki kwietnej.

Mapa przedstawiająca zakres kolejnego etapu prac przy zieleni w Parku Młodzieżowym (mat. UM Świdnica)

Dokumentacja zakłada realizację następujących działań:

Głównym założeniem do „Opracowania dokumentacji projektowej uzupełniającej do rewaloryzacji zieleni w Parku Młodzieżowym w Świdnicy”, stało się odtworzenie bioróżnorodności na terenie odsłoniętym podczas prowadzenia robót przy porządkowaniu terenu wokół dawnych kortów tenisowych (obecnie łąka kwietna) oraz zabezpieczeniu reliktów infrastruktury tego miejsca, jak również wzbogaceniu warstwy podszytu typowej dla siedliska leśnego, poprzez wprowadzenie gatunków biocenotycznych na terenie całego parku.

W projekcie swoje miejsce znalazły drzewa owocowe i krzewy rodzime o dużym znaczeniu dla fauny na tym obszarze, m.in. szakłak pospolity (Rhamnus cathartica L.). Roślina ta dostarcza pokarmu 45 gatunkom owadów. Jest rośliną żywicielską larw motyli listkowca cytrynka oraz ogończyka tarninowca. Kwiaty szakłaka są odwiedzane przez pszczoły, muchówki, motyle. Owocami żywi się 19 gatunków ptaków, a kora, liście, pędy i owoce stanowią pożywienie dla niektórych ssaków, m.in. kuny leśnej.

Na terenie parku została wyznaczona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna z siedmioma przystankami, dzięki której mieszkańcy Świdnicy będą mieli możliwość zapoznania się z występującymi tu drzewami i krzewami, roślinami zielnymi, ssakami, ptakami, siedliskiem grądowym, owadami i biocenotycznym znaczeniem drewna, a także pomnikami przyrody. Dodatkowo, podkreślono roślinnością miejsca o ważnym znaczeniu historycznym.

W ramach kolejnego etapu rewaloryzacji Parku Młodzieżowego planuje się usunięcie nadmiaru młodych samosiewów drzew. Zasiały się one w grupach krzewów ozdobnych i mogą w przyszłości powodować ich degradacje oraz niekorzystną zmianę w kompozycji Parku, w związku z powyższym planuje się ich usunięcie. Dodatkowo planuje się usunąć nadmiar młodych samosiewów ekspansywnego klonu pospolitego na granicy parku z ogrodami działkowymi i ekspansywną grupę jeżyn w miejscu dawnych zabudowań historycznych, które towarzyszyły kortom tenisowym zlokalizowanym niegdyś na terenie Parku. Ponadto ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa zostanie usuniętych 11 szt. drzew.

Głos w sprawie uzupełniających prac przy zieleni w Parku Młodzieżowym mogą zabrać mieszkańcy, oceniając przygotowany projekt i zgłosić swoje uwagi podczas trwających konsultacji społecznych. – Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją projektową, której autorem jest mgr inż. architekt krajobrazu Olga Rój z firmy Farma Miejska, a następnie do wypełnienia ankiety. Czekamy na nie do 10 grudnia. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości do 24 grudnia – mówi Renata Kogut, zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

Ankieta oraz dokumentacja dotycząca kolejnego etapu rewaloryzacji parku dostępne są na stronie świdnickiego magistratu. Ankiety w formie papierowej są także wyłożone przy urnie na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Park Młodzieżowy – galeria zdjęć z 31 października:

/UM Świdnica, mn/

Poprzedni artykułSuczka buldożka francuskiego szuka nowego domu
Następny artykułZaginęły Nika i Lapi [ODNALEZIONE]