Strona główna Wydarzenia Dobromierz Buduje się i remontuje w powiecie świdnickim

Buduje się i remontuje w powiecie świdnickim

0

Część inwestycji właśnie dobiegła końca, kolejne się zaczynają. Co się remontuje, co się buduje w powiecie świdnickim w październiku?

Oczyszczalnia i nowa kanalizacja w gminie Dobromierz:

Dobiegły końca prace budowlane związane z realizacją projektów:

„Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz”. Wartość całkowita projektu wynosi 5.097.424,85 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.522.610,67 zł.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”. Wartość całkowita projektu to 20.103.561,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 11.188.684,84 zł.

Oba projekty realizowane na podstawie umów zawartych z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014 – 2020.

Oczyszczalnia ścieków w Czernicy funkcjonuje od 2019 r. i odbiera ścieki z Czernicy, Gniewkowa i Dzierzkowa. Zakończenie budowy II i III ciągu technologicznego oraz gospodarki osadowej oczyszczalni pozwala na przyłączenie także pozostałych miejscowości Aglomeracji Gniewków, czyli Borowa, Roztoki i Jugowej. W ramach realizacji projektu wybudowano sieć główną kanalizacji sanitarnej o długości 17,19 m w Borowie, Roztoce i Jugowej.

Na podstawie odrębnych umów z wykonawcami budowane są przyłącza kanalizacyjne w poszczególnych miejscowościach. Od czerwca br. trwa budowa przyłączy w Roztoce. W połowie listopada zaplanowano zakończenie I etapu, który obejmuje przyłącza na ul. 3 Maja od nr 53 do 111, Bolkowskiej, Jana Pawła II, Lipowej i Zamkowej nr 1 i 7. W maju 2022 r. zakończą się prace związane z II etapem, obejmujące przyłącza na ul. 3 Maja od nr 72 do 127, Osiedlowej, Rzecznej, Sportowej i Strzegomskiej. Przygotowywane są procedury przetargowe na III etap budowy przyłączy w Roztoce (ul. 3 Maja od nr 1 do 52 i Kolejowa) oraz w Jugowej.

Nowa droga w Wierzbnej:

Gmina Żarów otrzymała dofinansowanie na remont drogi przy ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wierzbnej w wysokości 157.500 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Wykonawcą wyłonionym z przetargu jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Zakres prac obejmuje: wykonanie robót ziemnych i podbudowy, ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wykonanie nowych poboczy, odwodnienia oraz docelowego oznakowania według stałej organizacji ruchu drogowego. Prace rozpoczną się jeszcze w październiku i zakończą w tym roku.

Całkowity koszt zadania wynosi 568.375,62 złotych.

Parking w Makowicach:

Zakres prac obejmował wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, a także montaż oświetlenia typu LED. Usadowiony został także stojak na rowery.

Wartość inwestycji to 149 000,00 zł z czego 41 372,00 zł to dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Remont drogi w Bystrzycy Górnej:

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej 111804 D od świetlicy do przejazdu kolejowego oraz od przejazdu do posesji nr 26 w Bystrzycy Górnej.

Inwestycja w całości realizowana będzie z budżetu gminy Świdnica, w kwocie ponad 975 000,00 zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROG ZIEM” Zbigniew Wysoczański.

Powstaje nowy chodnik w Dzierzkowie:

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dobromierz a Powiatem Świdnickim przy drodze powiatowej nr 2794D w Dzierzkowie rozpoczęto budowę chodnika o długości 464 m.

 Zakres robót obejmuje m.in. mechaniczne wykonanie koryta oraz profilowanie, wykonanie odwodnienia, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej, regulację studzienek i cząstkowy remont nawierzchni bitumicznej.

Remont dróg po PGR w Szczepanowie:

Rozpoczyna się przebudowa dróg osiedlowych do budynków mieszkalnych po byłym PGR w Szczepanowie. Gmina Marcinowice otrzymała na ten cel wsparcie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu w wysokości 397 190,07 zł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu będzie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Zakres prac obejmuje odnowienie korpusu drogowego, wykonanie odwodnienia, podbudowy, oznakowania pionowego oraz położenie asfaltu. Prace mają zostać zakończone jeszcze w tym roku kalendarzowym. Całkowity koszt zadania wynosi 588 555,77 zł.

Informacje oraz zdjęcia pochodzą z gmin Żarów, Dobromierz, Świdnica i Marcinowice.