Strona główna Polityka Debata o stanie powiatu świdnickiego już w piątek

Debata o stanie powiatu świdnickiego już w piątek

0

25 czerwca Rada Powiatu Świdnickiego podejmie decyzję w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Podczas piątkowego posiedzenia przedstawiony zostanie raport o stanie powiatu świdnickiego.

Absolutoryjna sesja rady rozpocznie się w piątek o godz. 12.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Obrady będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej relacji udostępnionej na stronie starostwa powiatowego.

Z raportem o stanie powiatu świdnickiego za 2020 rok można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXV sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Świdnickiego za 2020 rok:
a) debata w sprawie przedłożonego raportu;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Świdnicy.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2020 rok,
b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2020 rok,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta,
d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2020 wraz z opinią Komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok,
f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
g) podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
– w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2020.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;
b) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
c) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
e) w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
f) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żarów;
g) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Jaworzyna Śląska;
h) w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy;
i) w sprawie przekazania wniosku o zakazie stosowania herbicydu GLIFOSAT i innych środków trujących;
j) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Świdnickiego.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/opr. mn/

Poprzedni artykułCzęść kostki z alei Niepodległości zostanie w Świdnicy i znajdzie nowe wykorzystanie
Następny artykułPowitanie wakacji z Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. Atrakcje już w ten weekend!