Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Zachęcają do wymiany pieców. Wkrótce początek naboru wniosków o gminną dotację

Zachęcają do wymiany pieców. Wkrótce początek naboru wniosków o gminną dotację

0

6 maja startuje nabór wniosków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach mieszkalnych położonych na terenie gminy Świdnica.

Wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać od 6 do 14 maja – osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy Świdnica (stanowisko nr 100) lub pocztą. Wszystkie wnioski złożone przed bądź po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek powinien być wypełniony w całości, opatrzony podpisem wnioskodawcy oraz powinien zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

Do wniosku należy dołączyć:

  • W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
  • W przypadku ustanowienia pełnomocnika (zaznaczony pkt. 2 we wniosku o dotację) należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.
  • W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.
  • W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, posiadającą wspólną kotłownię z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty przez Zarządcę.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • wspólnota mieszkaniowa, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł. Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.: kotły gazowe, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012), pompy ciepła. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji oraz niezaleganie przez wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świdnica.

Kolejność osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, ustala się na podstawie kolejności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Świdnica.

Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania zostaną poinformowane pisemnie o terminie i miejscu zgłaszania się do urzędu w celu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie wskazanego terminu uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z dotacji. Zakwalifikowanie wydatków rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. Dotacja nie może być udzielona, jeżeli zadanie zostanie wykonane przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji. Wnioski obowiązują tylko w roku kalendarzowym, w którym zostały złożone.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Zespole Ochrony Środowiska pokój 310 Urzędu Gminy Świdnica, a także pod numerem telefonu: 74 8523067 wew. 310 oraz na stronie www.gmina.swidnica.pl. Druk wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są w pok. 114 (parter) Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej.

/UG Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułTen bus długo już nie pojeździ. Trwa zbiórka na nowe auto dla ciężko chorych dzieci
Następny artykułZderzenie na Kazimierza Wielkiego [FOTO]