Strona główna Polityka Radni ze Świdnicy, powiatu świdnickiego, gminy Świdnica i gminy Marcinowice będą obradować

Radni ze Świdnicy, powiatu świdnickiego, gminy Świdnica i gminy Marcinowice będą obradować

0

Przyznaniem miejskich dotacji na remont zabytków, dokonaniem zmian w budżecie miasta, a także rozpatrzeniem petycji w sprawie nazwania jednej ze świdnickich ulic imieniem Jana Lityńskiego zajmą się radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. W tym tygodniu odbędą się również posiedzenia Rady Gminy Świdnica oraz Rady Powiatu Świdnickiego, a na poniedziałek zaplanowano sesję Rady Gminy Marcinowice.

XXIX sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się w piątek, 28 maja o godz. 10.00. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 13 projektami uchwał. Przedstawiona zostanie również „analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Świdnica za rok 2020”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Świdnica za rok 2020.
 5. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXIX/: 1-13).
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 30.04.2021 r.
 7. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 8. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej:

 • XXIX/1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 80 (nr działki 72, obr.3, Zarzecze II) w Świdnicy,
 • XXIX/2. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów,
 • XXIX/3. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – południe”,
 • XXIX/4. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”,
 • XXIX/5. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • XXIX/6. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 • XXIX/7. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat,
 • XXIX/8. w sprawie zmiany budżetu,
 • XXIX/9. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • XXIX/10. w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej,
 • XXIX/11. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy,
 • XXIX/12. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy,
 • XXIX/13. w sprawie udzielenia, z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2021 r., dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.
Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

XLI sesja Rady Gminy Świdnica

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XLI sesję Rady Gminy Świdnica w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XL sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie windykacji odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
 6. Raport o stanie Gminy Świdnica:
  • a) debata nad raportem,
  • b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:
  • a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2020 rok,
  • b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2020 rok,
  • c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2020 rok przez Komisję Rewizyjną,
  • d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok przez Komisję Rewizyjną,
  • e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
  • f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • g) dyskusja.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   • 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
   • 2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2020 rok;
   • 3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;
   • 4) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
   • 5) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Pszennie oraz nadania mu statutu;
   • 6) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 0,0489 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica, położonej w obrębie Gogołów, stanowiącej działkę nr 121 i udzielenie bonifikaty;
   • 7) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 0,0847 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica, położonej w obrębie Gogołów, stanowiącej działkę nr 121 i udzielenie bonifikaty
 9. Zapytania i interpelacje.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy Świdnica.

Obrady Rady Gminy będzie można śledzić za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie Urzędu Gminy Świdnica.

XXV sesja Rady Powiatu w Świdnicy

Najbliższa sesja Rady Powiatu Świdnickiego odbędzie się we środę 26 maja, o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 5. Zgłoszenie uwag do protokołu XXIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;
  • b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego
  • c) w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2021-2025”;
  • d) zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 9. Wnioski i oświadczenia.
 10. Informacje dla radnych.
 11. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

XXXIV sesja Rady Gminy Marcinowice

31 maja 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – w sali wielofunkcyjnej odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Marcinowice. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXII/21 z XXXII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/21 z XXXIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 maja 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Marcinowicach
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Marcinowice działki nr 29/2 położonej w obrębie Marcinowice stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Świdnicy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Wolne wnioski i oświadczenia
 13. Informacje dla radnych, sprawy bieżące, sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”,
 14. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice będzie można śledzić za pośrednictwem transmisji internetowej.

/opr. mn/

Poprzedni artykułChudy, głodny, na krótkim łańcuchu. „Właścicielka nie wiedziała, po co go ma” [VIDEO]
Następny artykułRząd chce zachęcać do szczepień przeciw COVID-19. Loteria, pieniądze dla gmin z najwyższym wskaźnikiem szczepień i dodatkowe obowiązki dla samorządów