Strona główna 0_Slider 30 lat Straży Miejskiej w Świdnicy. W ubiegłym roku strażnicy interweniowali blisko...

30 lat Straży Miejskiej w Świdnicy. W ubiegłym roku strażnicy interweniowali blisko 4300 razy i wystawili niemal 600 mandatów

1

W tym roku mija 30 lat od powstania świdnickiej straży miejskiej. Dla tworzących formację funkcjonariuszy to okazja nie tylko świętowania, ale również do podsumowań. Podczas piątkowego posiedzenia Rady Miejskiej w Świdnicy przedstawione zostanie sprawozdanie dotyczące działań podejmowanych przez miejskich strażników w 2020 roku. Jaki był miniony rok dla świdnickich municypalnych i jakim sprawom najczęściej poświęcali oni uwagę?

Święto straży miejskiej w 2020 roku (fot. UM Świdnica)

29 maja 1991 roku ówczesny prezydent Świdnicy Jacek Drobny wydał zarządzenie o utworzeniu z dniem 1 lipca Straży Miejskiej w Świdnicy. Początkowo formację tworzyło tylko dwunastu funkcjonariuszy, jednak już trzy miesiące później liczba strażników wzrosła do 25. Pierwsze patrole pojawiły się na świdnickich ulicach 1 października 1991 roku. W 2020 roku w jednostce zatrudnionych było już 35 pracowników i funkcjonariuszy, w tym 3 osoby na stanowiskach urzędniczych, 4 operatorów monitoringu i 28 strażników.

Straż Miejska w Świdnicy pełni służebną rolę na terenie naszego miasta już od 30 lat. Zdobyte w tym okresie doświadczenie pozwala dzisiaj tej formacji skutecznie chronić porządek publiczny oraz w pełnym zakresie spełniać przypisaną jej rolę wobec społeczności lokalnej – wskazuje w dorocznym raporcie podsumowującym pracę municypalnych komendant Marek Fiłonowicz. – Rok 2020 to kolejny rok z rzędu, w którym wzrasta liczba interwencji na zgłoszenia mieszkańców. Pomimo niezmiennej od lat liczby etatów z wszystkich sił staramy się sprostać oczekiwaniom społeczności lokalnej, która zwracając się do nas o pomoc, daje wyraz zaufania oraz potrzeby istnienia Straży Miejskiej w Świdnicy – dodaje komendant. W 2020 roku strażnicy otrzymali od świdniczan 7692 zgłoszenia. Rok wcześniej było ich 7353.

Według wyliczeń przedstawionych w rocznym raporcie, w 2020 roku zmniejszyła się liczba interwencji związanych z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ubiegłym roku było ich 4286, zaś w roku 2019 – 4740. – Naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości w 2020 roku zanotowały nieznaczny spadek. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt wynikający ze zintensyfikowania działań w powyższym zakresie oraz zmianą metodyki działania, ukierunkowaną na uzyskanie pożądanego efektu – ograniczenia przypadków naruszania przedmiotowej ustawy. Odstąpiono od nakładania mandatów karnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia w warunkach recydywy, położono większy nacisk na wnioskowanie w sądach kar ograniczenia wolności oraz kar aresztu, rozszerzono zakres stosowania kierowania wniosków o ukaranie w trybie przyspieszonym. Jasność przepisów, a także intensywność podejmowanych przez strażników działań polegających m.in. na częstych kontrolach miejsc, w których w latach ubiegłych dochodziło do tego rodzaju wykroczeń, a także stosowana restrykcyjność w ramach tych działań daje takie wyniki – tłumaczy Fiłonowicz.

Mniej niż rok wcześniej było też interwencji związanych z naruszeniem obyczajności publicznej – odnotowano spadek z 3668 do 1915. – Sprawcami wykroczeń związanych z naruszeniem norm obyczajności publicznej, w większości przypadków jest niewielka grupa (kilkunastoosobowa) osób bezdomnych, dysfunkcyjnych, uzależnionych od alkoholu i innych środków. Wielokrotnie strażnicy podejmowali kilka interwencji dziennie w stosunku to jednej osoby. Zmiana metodyki działania spowodowała, że znacząca część tych osób w roku ubiegłym, dzięki naszym działaniom, odbywała kary aresztu, co skutecznie poprawiło sytuacje w zakresie występowania wykroczeń z zakresu obyczajności publicznej – wskazuje komendant.

Wśród najczęstszych i najbardziej dotkliwych społecznie naruszeń przepisów, więcej interwencji strażnicy podejmowali w przypadkach związanych z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego – wzrost z 3189 do 3635 interwencji. – Naruszenia przepisów w zakresie zakłócania spokoju i porządku publicznego w roku ubiegłym wykazały niewielki wzrost (14%) do roku 2019. Trudno jest w sposób istotny ograniczać tego typu wykroczenia, gdyż wynikają one bezpośrednio z instynktownych zachowań ludzkich trudnych do przewidzenia, często wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu – zaznacza Fiłonowicz.

fot. Straż Miejska w Świdnicy

Świdniccy municypalni sporo uwagi poświęcili w ubiegłym roku kwestii utrzymania czystości i porządku w gminie. Podjęli oni 1141 interwencji, przy czym w 2019 roku było ich 607. Działania te dotyczyły także walki ze smogiem. – Rok 2020 przyniósł szereg działań związanych z naruszeniem przepisów w zakresie termicznego przekształcania odpadów. Na podstawie upoważnienia prezydent miasta Świdnicy w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska strażnicy są upoważnieni bez wcześniejszej zapowiedzi do wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. W ramach tych kontroli szczególną uwagę zwracają na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. Właściciele posesji są także pouczani o obowiązującym zakazie spalania odpadów w piecach i informowani o szkodliwości tego działania. W minionym roku przeprowadzono 319 kontroli związane z zadymianiem powietrza i termicznego przekształcania odpadów, w wyniku których potwierdzono 125 emisji pozwalających uruchomić procedurę postępowań sprawdzających. W wyniku podjętych działań nałożono 10 mandatów karnych, w 16 przypadkach zastosowano formę pouczenia, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. Celem weryfikacji informacji o podejrzeniu spalania odpadów 4-krotnie pobierano próbki popiołów celem poddania ich badaniom laboratoryjnym. W 3 przypadkach stwierdzono spalanie odpadów – wylicza komendant świdnickiej straży miejskiej. Jak dodaje, weryfikowane były również zgłoszenia związane ze spalaniem odpadów na przydomowych ogródkach, ogrodach działkowych i na innych terenach otwartych. W 2 przypadkach zastosowano postępowania mandatowe, do sądu skierowano jeden wniosek o ukaranie, a w 5 przypadkach ograniczono się do pouczenia.

Jedną z najbardziej widocznych pozycji w działaniach strażników miejskich są interwencje związane z wykroczeniami drogowymi. – Wciąż wzrastająca ilość pojazdów jeżdżących po naszych drogach wraz z coraz większym deficytem miejsc do ich parkowania skutkuje tym, że pojazdy samochodowe parkowane są często niezgodnie z przepisami, a nawet w sposób bezpośrednio zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kontrola w tym zakresie nie może być zatem pomijana przez straże zwłaszcza w zapewnieniu porządku w parkowaniu pojazdów na terenie miasta. Stąd też rola, jaką pełni tu straż, choć niewdzięczna, przyczynia się do utrzymania ładu komunikacyjnego. Zdecydowana większość tych wykroczeń ma miejsce w strefach ruchu. W 2020 roku strażnicy w przeważającej mierze podejmowali działania na zgłoszenia obywateli. Ujawnili na terenie naszego miasta 2152 wykroczeń drogowych [rok wcześniej było ich 3184 – red.]. Udzielono 1320 pouczeń [2439 w 2019 roku], w 186 przypadkach czynności zakończono postępowaniem mandatowym [116 w 2019 roku]. Sporządzono 126 wniosków o ukaranie do sądu [147 w 2019 roku]. Są to dane tylko z tych postępowań, które na koniec roku zostały rozstrzygnięte. Wiele z nich czeka jeszcze na swój finał, który z reguły kończyć się będzie postępowaniem wnioskowym, a to z kolei dodatkowo obciąża pracę strażników – zaznaczono w sprawozdaniu.

W ubiegłym roku dzięki kamerom miejskiego monitoringu ujawniono 659 zdarzeń, o 27 więcej niż rok wcześniej. Na tej podstawie pouczono 338 osób, nałożono 113 mandatów, a w 47 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

W sumie w 2019 roku municypalni nałożyli 597 mandatów na kwotę 76 520 złotych. Najwięcej z nich wystawiono w związku z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 201 mandatów na kwotę 19 780 złotych. W przypadku wykroczeń komunikacyjnych wystawiono 186 mandatów na kwotę 21 800 zł, a za wykroczenia przeciwko obyczajności nałożono 75 mandatów na kwotę 7850 zł.

Z pełnym sprawozdaniem “Informacja o wynikach Straży Miejskiej w Świdnicy za 2020 rok” można się zapoznać pobierając dokument ze strony Rady Miejskiej w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]