Strona główna Polityka O bezpieczeństwie i rodzinach zastępczych na sesji Rady Powiatu

O bezpieczeństwie i rodzinach zastępczych na sesji Rady Powiatu

0

W trybie on-line będzie można oglądać najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 31 marca 2021 r. o godz. 16.00. Obrady można śledzić na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świdnicy www.powiat.swidnica.pl.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2.Stwierdzenie prawomocności sesji.
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przedstawienie porządku obrad sesji.
5.Zgłoszenie uwag do protokołu XXII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
6.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2020r.
8.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2020 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
9.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy za 2020 r.
10.Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z realizacji zadań określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Rozpatrzenie projektów uchwał:
– w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;
– w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Świdnickiego na 2021-2026;
przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2023;
– określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
– zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki nr 738/4 o powierzchni 0,2620 ha, położonej w Świebodzicach przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, obręb Śródmieście 3, AM – 14, stanowiącej własność Powiatu Świdnickiego, na rzecz gminy Świebodzice, w celu zapewnienia drogi dojazdowej podczas procesu inwestycyjnego na działce nr 739/3 oraz obsługi komunikacyjnej wybudowanych w ramach tego procesu budynków mieszkalnych.
13.Wnioski i oświadczenia.
14.Informacje dla radnych.
15.Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.