Strona główna 0_Slider Gdzie po szkole podstawowej? Licea i technika zachęcają kandydatów, rekrutacja rusza za...

Gdzie po szkole podstawowej? Licea i technika zachęcają kandydatów, rekrutacja rusza za dwa miesiące

1

Chociaż nabór do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się dopiero w połowie maja, znana jest już oferta kształcenia przygotowana przez szkoły ponadpodstawowe działające na terenie powiatu świdnickiego.

Ósmoklasiści przed egzaminami (zdjęcie archiwalne)

W powiecie świdnickim na absolwentów podstawówek czekać będzie 1374 miejsc w dwunastu szkołach ponadpodstawowych. Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat świdnicki na rok szkolny 2021/2022 realizowana będzie za pośrednictwem elektronicznego systemu vEdukacja Nabór.

Kandydaci, którzy będą ubiegać się o miejsca w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat będą musieli założyć w systemie swoje konto, wypełnić je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach, wygenerować wniosek o przyjęcie, a następnie wniosek ten – podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – dostarczyć wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie ruszy 17 maja 2021 roku, a wnioski o przyjęcie uczniowie będą mogli składać w szkole pierwszego wyboru do 21 czerwca, do godz. 15.00. Od 25 czerwca do 14 lipca, do godz. 15.00 kandydaci będą musieli dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 22 lipca 2021 roku, a do 30 lipca uczniowie będą musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole. Publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 2 sierpnia, a rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w dniach 3-23 sierpnia.

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2021/2022

Typ szkoły

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy ul. Budowlana 7-9, 58-100 Świdnica tel. 852-07-00

Pięcioletnie technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych

1

30

Technik usług fryzjerskich

1

30

Technik logistyk

1

30

Czteroletnie liceum ogólnokształcące (oddział integracyjny)

Klasa: ogólna (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia)

1

20

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

wielozawodowa

2

60

Razem

6

170

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy ul. Równa 18, 58-100 Świdnica tel. 853-30-33

Pięcioletnie technikum

Technik hotelarstwa

1

30

Technik żywienia i usług gastronomicznych

1

30

Technik organizacji turystyki

1

30

Razem

3

90

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica tel. 852-10-05

Pięcioletnie technikum

Technik budownictwa

0,5

15

Technik elektronik

0,5

15

Technik elektryk

1

30

Technik informatyk

2

60

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

1

30

Monter sieci i instalacji sanitarnych

1

30

6

180

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica tel. 852-26-41

Pięcioletnie technikum

Technik ekonomista

1

30

Technik reklamy

1

30

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

0,5

15

Technik fotografii i multimediów

0,5

15

Czteroletnie liceum ogólnokształcące

Klasa: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia)

1

24

Razem

4

114

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica tel. 852-21-52

Pięcioletnie technikum

Technik mechanik

1

32

Technik spedytor

0,5

16

Technik pojazdów samochodowych

0,5

16

Technik mechatronik

1

32

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

Operator obrabiarek skrawających

1

32

Mechanik pojazdów samochodowych

1

32

Razem

5

160

Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom tel. 649-48-70

Pięcioletnie technikum

Technik informatyk

0,5

16

Technik handlowiec

0,5

16

Technik ekonomista

0,5

16

Technik górnictwa odkrywkowego

0,5

16

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

wielozawodowa

1

32

Razem

3

96

Zespół Szkół w Żarowie ul. Zamkowa 10, 58-130 Żarów tel. 858-04-03

Pięcioletnie technikum

Technik transportu kolejowego

1

28

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

wielozawodowa

1

28

Razem

2

56

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ul. Pionierów 30, 58-100 Świdnica tel. 858-29-42

Czteroletnie liceum ogólnokształcące

Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka)

1

30

Klasa: politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej) (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/ język angielski)

1

30

Klasa: humanistyczna (pod patronatem ATM-u) (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski)

1

30

Klasa: językowo-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) (przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, matematyka)

1

30

Razem

4

120

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ul. Równa 11, 58-100 Świdnica tel. 852-05-73

Czteroletnie liceum ogólnokształcące

Klasa: matematyczno-fizyczna (politechniczna) (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski)

1

30

Klasa: biologiczno-chemiczna z zajęciami laboratoryjnymi (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia oraz dodatkowo: matematyka w naukach przyrodniczych i stereochemia)

1

30

Klasa: przyrodniczo-ekonomiczna (przedmioty rozszerzone: biologia, geografia oraz dodatkowe zajęcia z matematyki)

1

30

klasa: językowo-matematyczna (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka oraz dodatkowo: elementy programowania oraz język niemiecki w komunikacji)

1

30

Razem

4

120

III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ul. Kościelna 32, 58-100 Świdnica tel. 852-01-11

Czteroletnie liceum ogólnokształcące

Klasa: humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski)

1

30

Klasa: artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową (przedmioty rozszerzone: język polski, historia sztuki, język angielski)

1

30

Klasa: przyrodnicza z edukacją prozdrowotną (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski)

1

30

Razem

3

90

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach ul. M Skłodowskiej -Curie 9, 58-160 Świebodzice tel. 665-09-52

Czteroletnie liceum ogólnokształcące

Klasa: humanistyczno-dziennikarska (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język obcy)

1

32

Klasa: politechniczno-lingwistyczna (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język obcy)

1

32

Klasa: sportowo-przyrodnicza (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język obcy)

1

24

Razem

3

88

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu ul. Kościuszki 31, 58-150 Strzegom tel. 855-02-33

Czteroletnie liceum ogólnokształcące

Klasa: humanistyczna (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski)

0,5

15

Klasa: klasa mundurowa z rozszerzonym językiem angielskim (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski)

0,5

15

Klasa: biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski)

0,5

15

Klasa: turystyczna i kultury fizycznej z rozszerzonym językiem angielskim (przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski)

0,5

15

Klasa: matematyczno-fizyczna i informatyczna (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia/informatyka)

1

30

Razem

3

90

Razem

46

1374

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 58-100 Świdnica, tel. 74 637-91-31

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 7

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik lub kucharz

1

9

Razem

1

9

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W związku z obowiązującym stanem epidemii w trakcie procesu rekrutacji obowiązywać będą szczególne zasady. Określone one zostały w rozporządzeniu MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). Zasady szczególne:

  1. Na podstawie §11a ww. rozporządzenia wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych mogą być również składane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że:
    a) wniosek podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów),
    b) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
    c) kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

mogą być również dostarczone do szkoły pierwszego wyboru w postaci załącznika do maila wysłanego przez kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego). Zasady dotyczące obsługi tego typu maili szkoły ponadpodstawowe ustalają we własnym zakresie.

  1. Dostarczenie oryginalnych dokumentów do szkoły, do której kandydat zostanie przyjęty wymagane jest na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 23.07.2021 r. do 30.07.2021 r., a ich brak jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku i nieprzyjęciem do szkoły.
  2. Składanie wniosków do oddziału sportowego w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy odbywa się w krótszym terminie, tj. od 17.05.2021 r. do 31.05.2021 r. Każdy z kandydatów do oddziału sportowego musi wziąć udział w próbie sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
Lp. Czynność Data rozpoczęcia Data zakończenia
1

Rejestracja kandydatów w systemie

17.05.2021 r.

21.06.2021 r.
do godz. 15:00

2

Wybór preferencji przez kandydatów

3

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie w szkole pierwszego wyboru

Uwaga! W przypadku gdy rodzic dysponuje profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem kwalifikowalnym wniosek może zostać złożony wyłącznie w formie elektronicznej

4

Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

25.06.2021 r.

14.07.2021 r.
do godz. 15:00

Wprowadzenie do systemu przez kandydatów danych o ocenach końcowych, wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych osiągnięciach wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uwzględnianych w procesie naboru
Ewentualna zmiana preferencji
Uwaga! W przypadku dokonania zmiany należy utworzyć nowy wniosek i dostarczyć go z załącznikami do szkoły pierwszego wyboru
5 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.07.2021 r.

6 Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone na wcześniejszym etapie, w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w szkole ponadpodstawowej zawodowej. Uwaga! W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lekarskiego rodzic informuje o tym dyrektora szkoły do 30.07.2021 r. z podaniem przyczyny

23.07.2021 r.

30.07.2021 r.
do godz. 15:00

7 Publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych

2.08.2021 r.
do godz. 14:00

8 Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły

3.08.2021 r.

23.08.2021 r.

/Starostwo Powiatowe w Świdnicy, opr. mn/

Poprzedni artykułWielkanocne palmy nagrodzone
Następny artykułJaka sucha karma dla psa po sterylizacji będzie najlepsza?