Strona główna 0_Slider Operacja: Powrót do szkoły

Operacja: Powrót do szkoły [FOTO]

0

Po wielu tygodniach dzieci z klas I-III wróciły dzisiaj do szkół. Każda klasa osobnym wejściem, o innej godzinie i do jednej, wyznaczonej sali. Szkoły próbują spełnić wymogi ministerstwa edukacji i zapewnić nauczycielom i uczniom maksimum bezpieczeństwa w dobie pandemii.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy

W Szkole Podstawowej nr 2 każda klasa rozpoczyna naukę o innej godzinie. – Dzieci nie będą miały ze sobą styczności podczas przerw, jest mierzona temperatura. Obowiązują wszystkie zasady, które już wcześniej przetrenowaliśmy – mówi dyrektorka Alicja Matysik i dodaje, że nie ma możliwości, by każdą klasę uczył tylko jeden nauczyciel. – Nauczyciele w-f oraz języka angielskiego będą dochodzić do każdej z klas.

– W naszej szkole również nie mieliśmy możliwości, by zapewnić każdej klasie jednego nauczyciela angielskiego – dodaje Beata Laskowska, dyrektorka SP nr 4 w Świdnicy. – Są przecież jeszcze klasy IV-VIII, które dzisiaj rozpoczynają po trzytygodniowej przerwie naukę zdalną.

„Czwórka” została podzielona na sektory, klasy dla najmłodszych dzieci urządzono w różnych częściach budynku. – Jesteśmy dużą szkołą i możemy tak się zorganizować, by do kontaktów między uczniami nie dochodziło. Największym wyzwaniem było przygotowanie czterech miejsc, gdzie będzie funkcjonowała świetlica – dodaje Beata Laskowska.

W ostatnim tygodniu ferii 84% nauczycieli klas młodszych i pracowników szkół podstawowych w powiecie świdnickim przeszło bezpłatne testy na obecność SARS-CoV-2. Zakażonych okazało się pięć osób. – Nauczyciele nie czują się bezpiecznie. Są zdegustowani, że nie zostali objęci szczepieniem przed powrotem do nauki stacjonarnej – mówi Laskowska.

Nikt nie ma jednak wątpliwości, że powrót do szkoły najmłodszym dzieciom jest ogromnie potrzebny. – Nauczyciele robili, co mogli podczas z nauki zdalnej. Oprócz nauki był również kontakt z pedagogie i psychologiem. Cały czas prowadziły takie zespoły, by jak pomagać w trudnych sytuacjach. Nic jednak nie zastąpi kontaktu z nauczycielem w szkole – dodaje dyrektorka SP nr 2.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowały zalecenia dla szkół, według których odbywać będzie się nauka stacjonarna. Wytyczne te w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 roku. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

Zgodnie z przygotowanymi zaleceniami, do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Jakie jeszcze zasady będą obowiązywać od 18 stycznia?

 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.
 • Jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 • Dyrektorzy szkoły muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 • Muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.
 • W szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły.
 • Uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 • Zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 • Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej powinny uwzględniać konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
 • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.
 • Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 • Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Z pełnym wykazem wytycznych można się również zapoznać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

/asz/mn/

Poprzedni artykuł2020 rok w gminie Marcinowice
Następny artykułJechał mimo zakazu