Strona główna Artykuł sponsorowany Odraczanie postępowania powypadkowego

Odraczanie postępowania powypadkowego

0
Jak długo można odraczać zakończenie postępowania wypadkowego jeśli, zespół nie jest w stanie ocenić, czy mechanizm zdarzenia spowodował uraz opisany w dokumentacji medycznej przedłożonej przez poszkodowanego? Zwrócono się z wnioskiem o opinię, w tym obszarze, do zakładowego lekarza medycyny pracy. W odpowiedzi otrzymano informację: „W toku postępowania powypadkowego i konsultacji lekarza medycyny pracy nie jest możliwe odbycie wizyty podczas zwolnienia lekarskiego”. Jeśli pracownik wróci ze zwolnienia, opiekun z ramienia zakładu świadczącego usługi medyczne, prześle ponownie wniosek o umówienie konsultacji. Natomiast pracownik jest na zwolnieniu już ponad miesiąc i na pewno o kolejne miesiące zwolnienie przedłuży. Jak należy w takiej sytuacji postąpić?

W razie zaistnienia przeszkód lub trudności, uniemożliwiających sporządzenie protokołu w wymaganym terminie 14 dni, należy w pozycji 12 protokołu zamieścić informację o tych okolicznościach. Ponieważ nie ma ustalonego limitu, jak długo mogą trwać przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu, należy przyjąć, że w tym przypadku może to być czas niezbędny na uzyskanie opinii lekarskiej.

Czytaj także: Termin dla pracownika na dostarczenie dokumentacji medycznej w postępowaniu powypadkowym>>>

Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku przy pracy zostały określone w rozporządzeniu w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zgodnie z postanowieniami tego aktu prawnego, powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy ma obowiązek:

 • dokonania oględzin miejsca wypadku, w tym stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, a także zbadania warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć związek z badanym zdarzeniem,
 • sporządzenia, w razie potrzeby, szkicu lub fotografii miejsca wypadku,
 • wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego – jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
 • zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków,
 • zasięgnięcia opinii lekarza, a w razie potrzeby, opinii innych specjalistów – w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
 • zebrania innych dowodów dotyczących wypadku.

Czytaj także: Długie zwolnienie lekarskie po wypadku przy pracy a sporządzenie protokołu powypadkowego>>>

Zespół powypadkowy kończy ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku, sporządzając protokół powypadkowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wypadku.

Sprawdź również: Jak obliczyć termin na sporządzenie protokołu powypadkowego?>>>

Zespół powypadkowy wyjaśniając wątpliwości, odnośnie zewnętrznej przyczyny urazu, może zastosować bogate orzecznictwo sądowe, w świetle którego „o zewnętrzności można mówić wtedy, gdy wypadek pozostaje poza wolą i świadomością pracownika w odróżnieniu od przyczyny wewnętrznej — tkwiącej w organizmie poszkodowanego, która również może spowodować uszczerbek na zdrowiu”.

„Przyczyną zewnętrzną w rozumieniu ustawy wypadkowej może być nawet niefortunny odruch pracownika – jego nieskoordynowane poruszenie się powodujące potknięcie się na gładkiej powierzchni”.

Warto też zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego, który wskazuje, że:

„zewnętrzną przyczyną sprawczą wypadku przy pracy może być każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego, zdolny — w istniejących warunkach — wywołać szkodliwe skutki, w tym także pogorszyć stan zdrowia pracownika dotkniętego już schorzeniem samoistnym”, jak również: „Pozostające w związku z wykonywaniem pracy zdarzenie zewnętrzne, które było sprawczym czynnikiem nagłego i gwałtownego pogorszenia samoistnych schorzeń pracownika, wyczerpuje przesłanki prawne uznania go za wypadek przy pracy”.

Ponadto, w uchwale z 11 lutego 1963 r. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że: „źródłem wypadku może być zarówno przypadek niezawiniony przez pracownika (potknięcie się, odruch), jak i jego nieostrożność”.

Czytaj również: Brak dokumentacji medycznej po wypadku w pracy a zakończenie postępowania powypadkowego>>>

Podstawa prawna

 • § 4, § 9, § 11, § 13, § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870),
 • załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1071).

Orzecznictwo

 • Wyrok Sądu Najwyższego z 24 października 1978 r., III URN 26/78,
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 15 grudnia 1994 r., III APr 41/94,
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 30 czerwca 1999 r., II UKN 22/99,
 • Wyrok z 21 maja 1997 r. II UKN 130/97,
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 1963 r.,III PO 15/62.

Halina Góralska
Specjalista ds. bhp

/Artykuł sponsorowany/