Strona główna 0_Slider Tylko 47 tysięcy mieszkańców Świdnicy? Tak wynika z deklaracji śmieciowych

Tylko 47 tysięcy mieszkańców Świdnicy? Tak wynika z deklaracji śmieciowych

25

Kolejny rok z rzędu w Świdnicy stwierdzono znaczną różnicę między danymi meldunkowymi a danymi pochodzącymi z deklaracji „śmieciowych”, na podstawie których wnoszone są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z opracowaniem przygotowanym przez świdnicki magistrat, pod koniec ubiegłego roku za wywóz śmieci płaciło jedynie około 46,8 tys. mieszkańców.

Według danych wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego, 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców Świdnicy wynosiła 54 649 – zameldowanych na pobyt stały było 53 336 osób, a na pobyt czasowy – 1313 osób. Inaczej przedstawiają się dane dotyczące osób płacących za odbiór śmieci. – Według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Świdnicy liczba mieszkańców (osób faktycznie zamieszkujących) na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 46 781. (…) Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców według danych meldunkowych, a liczbą mieszkańców według deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest znaczna i wynosi 7 868 osoby – wyliczono w opracowaniu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2019 roku”.

Jak podają miejscy urzędnicy, w ostatnich latach różnica ta systematycznie maleje – w 2015 roku zameldowanych było 56 957 mieszkańców, natomiast zgodnie z deklaracjami w Świdnicy mieszkało 48 048 osób, a więc o 8908 mniej. Rok później różnica wynosiła 8407 osób, w roku 2017 – 8164 osoby, a w roku 2018 – 7963 osoby. – Deklaracje składane przez mieszkańców mają uwzględniać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych – bardzo często właściciele nieruchomości składają deklarację nie uwzględniającą osób pracujących za granicą, studiujących w innych miastach itp. Niemniej jednak znaczna różnica pomiędzy danymi meldunkowymi a danymi z deklaracji sugeruje, że przy określaniu liczby w deklaracji zdarzają się sytuacje, że nie są ujawniane prawdziwe dane – tłumaczą urzędnicy.

Świdnicki magistrat zwraca uwagę na konieczność składania aktualnych deklaracji (w 2019 roku złożono ich w sumie 1613), a także przypomina o systematycznie prowadzonych postępowaniach wyjaśniające w przypadkach, gdy deklaracje nie zostały złożone w ogóle lub dane zostały zatajone. – W roku 2019 zostało wszczętych 17 postępowań wyjaśniających, wydano 17 decyzji administracyjnych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystawiono 35 wezwań do złożenia pierwszych deklaracji i złożenia wyjaśnień – wyliczono w opracowaniu.

Przez cały ubiegły rok z nieruchomości znajdujących się na terenie Świdnicy odebrano w sumie blisko 22 312 ton odpadów, w tym niemal 15 289 ton śmieci niesegregowanych, 1601 ton odpadów z tworzyw sztucznych, 1087 ton odpadów papierowych, blisko 1034 ton odpadów szklanych, 1723 tony odpadów ulegających biodegradacji, a także 1026 ton odpadów wielkogabarytowych. W 2019 roku wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci wyniosły ponad 11 mln 148 tys. złotych.

Z pełną „analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2019 roku” można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

/opr. mn/