Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Jaki będzie budżet gminy Świdnica na 2021 rok?

Jaki będzie budżet gminy Świdnica na 2021 rok?

0

W czwartek samorządowcy z Rady Gminy Świdnica podejmą decyzję w sprawie przyjęcia budżetu na przyszły rok.

Zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu, dochody gminy Świdnicy wyniosą ponad 107 mln 635 tys. zł. W stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020, w 2021 roku szacuje się wzrost dochodów o blisko 1 mln 144 tys. zł (tj. o 1,1%), co spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne oraz wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami. W 2021 roku wydatki wyniosą 113 mln 815 tys. zł, tj. o 3,7% więcej od przewidywanego wykonania za 2020 rok. W przyszłym roku wydatki na zadania inwestycyjne mają wynieść około 26 mln 423 tys. zł, co stanowi 23,2% planowanych wydatków budżetu gminy.

Deficyt budżetu ustala się w wysokości 6 179 879 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3 500 000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 465 757 zł oraz z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 214 122 zł. Przychody budżetu ustala się na kwotę 9 979 879 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 179 879 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3 800 000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych – wyliczono w projekcie budżetu.

Na co trafią środki z przyszłorocznego budżetu? – W pierwszej kolejności obowiązkiem JST jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, melioracji, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji. Dopiero po zabezpieczeniu kwoty na wydatki bieżące JST Gmina może planować środki na inwestycje. W następnym roku budżetowym tj. 2021 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą strategię rozwoju Gminy Wiejskiej Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą drogową, mieszkaniową, oświatową, opieki na dziećmi w wieku do lat 3, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie Gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Pracy i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska – wyjaśniono w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Dyskusja i głosowanie nad projektem budżetu na 2021 rok odbędzie się podczas XXXV sesji Rady Gminy Świdnica, która rozpocznie się 10 grudnia 2020 roku o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica. Relację z posiedzenia będzie można śledzić za pośrednictwem strony internetowej gminy.

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji: XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII i XXXIV.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:
   • a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;
   • b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
   • c) dyskusja;
   • d) głosowanie.
  • 2) Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2021:
   • a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej;
   • b) przedstawienia opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej;
   • c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok;
   • d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
   • e) stanowisko Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu i Finansów;
   • f) dyskusja,
   • g) głosowanie.
  • 3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
  • 4) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023;
  • 5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Świdnica na lata 2021-2025.
 6. 6. Zapytania i interpelacje.
 7. 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. 8. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy Świdnica.

Aktualizacja: Projekt budżetu został przez radnych przyjęty jednogłośnie.

/UG Świdnica, opr. mn/