Strona główna 0_Slider Koszmar na ul. Gdyńskiej. Co z budową parkingu dla niepełnosprawnych?

Koszmar na ul. Gdyńskiej. Co z budową parkingu dla niepełnosprawnych?

7

W całej Świdnicy jest problem z zaparkowaniem samochodu. W tym miejscu – na ul. Gdyńskiej –  szczególnie dotkliwie odczuwają go osoby, które przyjeżdżają z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi do lekarza i na rehabilitację w Zespole Usług Medycznych „Medyk”. Sytuację częściowo mógłby poprawić dedykowany niepełnosprawnym parking. Miasto przejęło od przychodni grunt już dwa lata temu. Nie ma ani parkingu, ani odszkodowania za utracony teren.

– Starania o miejsca postojowe dla naszych pacjentów trwają od lat – mówi Elżbieta Olbrycht, prezes ZUM „Medyk”. – Gdy Pafal sprzedawał swoje działki, staraliśmy się o odkupienie części terenu, gdzie obecnie znajduje się parking sklepu Netto. Niestety, nie udało się. W prywatne ręce trafiła także ulica Licznikowa, wraz ze znajdującymi się przy niej miejscami postojowymi.

Sprywatyzowana zakładowa przychodnia Pafalu została z maleńkim parkingiem na 6 miejsc i niewielką działką. Na całej ulicy Gdyńskiej jest ogromny problem z parkowaniem. Parking przed sklepem Netto przeznaczony jest wyłącznie dla klientów, pacjenci Medyka lub interesanci biur i firm ulokowanych w dawnym biurowcu. Przychodnia przed swoim drugim budynkiem, przy ul. Licznikowej, miała dość terenu, by stworzyć wygodny parking, jednak przed głównym nie ma o tym mowy. – Proszę sobie wyobrazić, jaki to problem dla opiekunów osób niepełnosprawnych, przywożonych do lekarzy i na rehabilitację. Bardzo często nasi pacjenci są osobami, które trzeba dowieźć z samochodu na wózku. Przy naszym głównym wejściu mamy zaledwie 6 miejsc, nie można stawać wzdłuż budynku, bo musi być zapewniony dojazd do apteki. Z drugiej strony miejsca postojowe wzdłuż ulicy Licznikowej nie należą do nas. To teren prywatny, do nas należy tylko chodnik dookoła budynku – mówi prezes Medyka. Rozwiązaniem miała być budowa podjazdu i miejsc parkingowych w miejscu, w którym dzisiaj jest zaniedbany trawnik i resztka zniszczonej, betonowej nawierzchni.

Decyzją starosty świdnickiego z 15 stycznia 2018 roku prezydentowi Świdnicy zostało udzielone zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Gdyńskiej w Świdnicy”. Jednocześnie starosta zatwierdził powstałą w wyniku podziału działkę o powierzchni 427 m2, która z mocy prawa przeszła na własność miasta. – I to właśnie tu, gdzie widać ten zaniedbany trawnik, miały powstać miejsca dla niepełnosprawnych. Nie ma ani miejsc, ani odszkodowania za fragment gruntu, który został nam odebrany pod tę inwestycję – mówi Elżbieta Olbrycht i dodaje, że coraz bardziej zniecierpliwieni są pacjenci. – Trudno każdemu wytłumaczyć, że mamy tylko to co przy samym budynku, mały parking przy głównym wejściu i nie mamy żadnego wpływu na realizowanie tej jakże potrzebnej inwestycji na gruncie, oddanym w tym celu miastu.

Grunt został przekazany miastu w styczniu 2018, a 9 miesięcy później rozpoczęła się procedura odszkodowawcza. Wojewoda dolnośląski przeprowadzenie postępowania powierzył prezydentowi Wrocławia. Odszkodowanie ma trafić do przychodni Medyk i do Skarbu Państwa. Procedury trwają już ponad rok, a niedawno znów zostały przedłużone. Obszerne wyjaśnienie otrzymaliśmy od Agnieszki Cybulskiej – Małychy, dyrektora Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Wrocławia:

„Nieruchomość położona w Świdnicy w granicach działki 246/1, obręb Śródmieście została przejęta z mocy prawa na własność Gminy Świdnica decyzją Starosty Świdnickiego z dnia 15 stycznia 2018 r. nr 46/2018 w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Prezydent Wrocławia wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej został wyznaczony do rozpatrzenia sprawy ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa ww. nieruchomości przez Gminę Świdnica. Dnia 17 października 2018 r. Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr 35/2018 ustalającą odszkodowanie na rzecz właściciela, użytkownika wieczystego oraz wierzyciela hipotecznego (z tytułu wygaśnięcia hipoteki). Na skutek odwołania wniesionego przez Starostę Świdnickiego, Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 27 listopada 2019 r. uchylił ww. decyzję Prezydenta Wrocławia o ustaleniu odszkodowania, wskazując w treści uzasadnienia m.in. na potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego o dodatkowe dokumenty, prawidłowe umocowanie pełnomocników stron postępowania oraz konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego z uwzględnieniem zastrzeżeń Wojewody. Akta sprawy Wojewoda Dolnośląski zwrócił Prezydentowi Wrocławia 17 stycznia 2020 r.

Pismem z dnia 3 marca 2020 r. Prezydent Wrocławia poinformował strony postępowania o ponownym przystąpieniu do rozpatrzenia sprawy przedmiotowego odszkodowania. W toku prowadzonego postępowania podjęto czynności mające na celu uzupełnienie materiału dowodowego zgodnie z zaleceniami Wojewody, w tym w szczególności:

·        3 marca 2020 r. wystąpiono do Gminy Świdnica o udzielenie informacji o stawce procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i przekazanie protokołu przejęcia nieruchomości, jeśli taki dokument był sporządzony,

·        6 maja 2020 r. przesłano ponaglenie do Gminy Świdnica w sprawie odpowiedzi na ww. zapytanie o protokół przejęcia nieruchomości i stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

·        14 września 2020 r. wystąpiono do Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy o wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formacie i jakości pozwalającej na identyfikację granic przejętej na cel publiczny działki oraz dostosowanie skali ww. wyrysu do załącznika graficznego decyzji Starosty Świdnickiego z dnia 15 stycznia 2018 r. sygn. WB.6740.1731.2017.10.DN o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Gdyńskiej w Świdnicy”,

·        14 września 2020 r. wystąpiono do wierzyciela hipotecznego o aktualną informację dotyczącą wysokości hipoteki,

·        zlecono biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu oszacowanie wartości nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania należnego stronom,

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Prezydent Wrocławia poinformował strony postępowania o zawieszeniu biegu terminów na podstawie art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568). Po uchyleniu przepisów zawieszających bieg terminów administracyjnych w związku z epidemią COVID-19, w maju 2020 r. ponownie przystąpiono do procedowania sprawy.

Biegła rzeczoznawca majątkowa w dniu 3 czerwca 2020 r. sporządziła wycenę nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Wycena ta została poddana weryfikacji w zakresie przydatności dowodowej. Na skutek wniesionych przez Prezydenta Wrocławia uwag biegła skorygowała sporządzony operat szacunkowy w dniu 5 października 2020 r.

W toku postępowania zbadano ponadto kwestię służebności wpisanej do księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości. Po otrzymaniu w dniu 8 października 2020 r. odpowiedzi z Sądu Rejonowego w Świdnicy Wydział Ksiąg Wieczystych, popartej dokumentem ustalającym ograniczone prawo rzeczowe, ustalono nową stronę, którą w dniu 10 listopada 2020 r. zawiadomiono o prowadzonym postępowaniu oraz poczynionych w nim ustaleniach. W dniach 11 i 18 września 2020 r. prowadzono również korespondencję z Radcą Prawnym, który w imieniu użytkownika wieczystego wystąpił o informacje w sprawie. Ze względu na nieprawidłowe umocowanie i nie uzupełnienie pełnomocnictwa, nie udzielono wnioskowanej informacji. W celu umożliwienia stronom zapoznania się z materiałem dowodowym sprawy oraz przeprowadzenia koniecznej rozprawy administracyjnej wyznaczono termin rozpatrzenia sprawy na dzień 31 stycznia 2021 r., o czym poinformowano strony pismem z dnia 26 października 2020 r.

Mając na uwadze obostrzenia związane ze stanem epidemii COVID-19 nałożone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm) analizowane są obecnie techniczne rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie rozprawy administracyjnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, reżimu sanitarnego i jednoczesnym poszanowaniem prawa wszystkich stron do udziału w rozprawie. O terminie rozprawy strony zostaną powiadomione odrębnym pismem.

Przekazując powyższe informacje w zakresie prowadzonych czynności w postępowaniu o ustalenie odszkodowania należy podkreślić, że postępowanie to prowadzone jest niezależnie od sposobu i terminu realizacji celu publicznego, na który z mocy prawa przejęta została przedmiotowa nieruchomość. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu odszkodowania wydawane są odrębnie, w wyniku różnych postępowań administracyjnych. Decyzja o ustaleniu odszkodowania nie ma zatem żadnego wpływu na termin rozpoczęcia prac w celu realizacji inwestycji drogowego celu publicznego na terenie przejętej nieruchomości.”

Pytania do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i do Urzędu Miejskiego w Świdnicy wysłaliśmy tego samego dnia, 12 listopada 2020 roku. Nadal czekamy na odpowiedź świdnickiego magistratu, jakie działania od dnia przejęcia działek podjęło miasto, by na tej niewielkiej działce przy przychodni wybudować podjazd i kilka miejsc dla osób niepełnosprawnych. Czekamy również na informację, kto jest właścicielem ulicy Licznikowej oraz jakie działania miasto podjęło, by ulica ta była utrzymywana w należytym stanie.

Agnieszka Szymkiewicz

Poprzedni artykułPo przerwie akcja poboru krwi w Świdnicy wznowiona
Następny artykułStrzegomscy sztangiści z medalami