Strona główna 0_Slider Kompleksowy remont zalewu Witoszówka zakończy się w 2022 roku? Ministerstwo gospodarki morskiej odpowiada...

Kompleksowy remont zalewu Witoszówka zakończy się w 2022 roku? Ministerstwo gospodarki morskiej odpowiada na pytania posłów

3

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odniosło się do sytuacji na świdnickim zalewie Witoszówka. Wyjaśnień ze strony resortu domagali się posłowie Monika Wielichowska, Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Tomasz Siemoniak, którzy wskazali, że częściowe opróżnienie zbiornika doprowadziło do zagrożenia środowiska naturalnego oraz negatywnie wpłynęło na ogólny stan otoczenia zalewu.

W lipcu w Świdnicy w zalewie Witoszówka, którego właścicielem i zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie doszło do katastrofy ekologicznej. W wyniku zrzutu wody na zalewie Witoszówka doszło do bezpośredniego zagrożenia środowiska naturalnego, zginęło tysiące zwierząt, w tym szczeżuja wielka (Anodonta cygnea), gatunek, który jest objęty ochroną. W zbiorniku utrzymywany jest dramatycznie niski poziom lustra wody, co ma negatywny wpływ nie tylko na żyjące w zalewie ryby, małże i inne stworzenia, ale także na ogólny stan jego otoczenia. Miasto Świdnica w ostatnim czasie przeznaczyło wiele środków finansowych na rewitalizację tego terenu, który poprzez wprowadzenie wielu udogodnień dla mieszkańców chcących spędzać swój wolny czas na rekreacji nad zalewem bardzo go uatrakcyjniło – stwierdzili posłowie w interpelacji skierowanej do ministra środowiska oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Nikt nie neguje faktu, że jest potrzeba modernizacji oraz bieżącej naprawy zapory na zalewie Witoszówka, ale termin jej wykonania budzi zaniepokojenie i wiele kontrowersji. Z jednej strony doszło do uśmiercenia tysięcy zwierząt, z drugiej strony termin przeprowadzenia remontu w środku wakacji, w okresie letnim, kiedy akwen jest w pełni wykorzystany rekreacyjnie, budzi wiele zastrzeżeń – wskazali posłowie, prosząc o udzielenie informacji w sprawie katastrofy ekologicznej, która wzbudziła niepokój i oburzenie władz samorządowych, a także mieszkańców Świdnicy.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, państwowe służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centrum Technicznej Kontroli Zapór, przeprowadziły okresową pięcioletnią kontrolę obiektu budowlanego w eksploatacji. W wyniku kontroli stwierdzono zły stan techniczny obiektu hydrotechnicznego, zagrażający życiu i mieniu. Kontrolujący wobec stwierdzonego zagrożenia, pismem z dnia 20-05-br., zalecił obniżenie piętrzenia o 1,0 m od NPP (normalny poziom piętrzenia), przekazując jednocześnie stosowne informacje do Dolnośląskiego Wojewódzki Inspektora Nadzoru Budowlanego. W wyniku powyższego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wezwał PGW WP – Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do usunięcia stwierdzonych zagrożeń, tj. obniżenia poziomu piętrzenia zgodnie z przedstawionymi wnioskami pokontrolnymi. Co istotne, niezastosowanie się do przedmiotowych wytycznych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny – tłumaczy Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w udzielonej parlamentarzystom odpowiedzi.

Z informacji uzyskanych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że Instrukcja Gospodarowania Wodą, która została zatwierdzona decyzją Starosty Świdnickiego (…), nie przewiduje obowiązku przeprowadzania konsultacji z władzami samorządowymi w zakresie podejmowania działań prewencyjnych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektu hydrotechnicznego – dodaje Witkowski, zaznaczając przy tym, że niezależnie od powyższego wystosowane zostały pisma do władz Świdnicy oraz wałbrzyskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wiceminister podkreślił również, że Wody Polskie nie planowały na 2020 rok inwestycji na terenie zalewu Witoszówka, jednak podjęły „niezwłoczne działania związane z obniżeniem poziomu piętrzenia wód w tym Zbiorniku w wyniku stwierdzonego złego stanu technicznego obiektu”. – W dniu 12 sierpnia 2020 r. w siedzibie władz Miasta Świdnicy odbyło się spotkanie władz miasta Świdnica m. in. z Dyrekcją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W trakcie spotkania rozmawiano o przyszłości zbiornika Witoszówka II i koncepcjach jego dalszego funkcjonowania. Podczas spotkania ustalono, że Wody Polskie w trybie awaryjnym w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do wykonania remontu stalowych klap budowli zrzutowej. Dalsze działania remontowe na zbiorniku, w tym usunięcia namułu i rumoszu z czaszy zbiornika, będą podejmowane wspólnie z Miastem Świdnica w terminie późniejszym, po pozyskaniu środków pomocowych na ten cel – wyjaśnia Witkowski.

W świetle informacji przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wspólnie z władzami Miasta Świdnica zostaną podjęte starania celem pozyskania środków zewnętrznych, w tym środków unijnych na wykonanie kompleksowego remontu urządzeń zbiornika oraz usunięcia namułu i rumoszu z czaszy. Takie planowe działanie zwłaszcza w zakresie usunięcia namułu i rumoszu z czaszy zbiornika wymagać będzie wykonania opracowań i ekspertyz przyrodniczych oraz przyjęcia technologii wykonania minimalizującej negatywne oddziaływanie na środowisko. Zbiornik Witoszówka wymaga wykonania kompleksowego remontu budowli piętrzącej wodę na tym akwenie. Przeprowadzono już wstępne prace, jednakże z uwagi na fakt, iż całe zadanie podlega procedurom zamówień publicznych, rozpoczęcie właściwych prac remontowych będzie możliwe w 2021 r. Przewidywany czas remontu wynosi ok. 12 miesięcy – podsumowuje podsekretarz w resorcie gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułFotomaratończycy znów będą szukać najlepszych ujęć
Następny artykułCo grają w kinie? [REPERTUAR CINEMA3D]