Strona główna 0_Slider Ekspresową S5 przez środek wsi? Pytania mieszkańców trafiły do GDDKiA

Ekspresową S5 przez środek wsi? Pytania mieszkańców trafiły do GDDKiA

5

Mieszkańcy kolejnej gminy powiatu świdnickiego zgłaszają wątpliwości dotyczące przebiegu planowanej drogi ekspresowej S5, łączącej Wrocław ze Świdnicą, Wałbrzychem i węzłem trasy S3 w Bolkowie. Zastrzeżenia wywołał jeden ze wstępnych wariantów, który zakłada poprowadzenie ekspresowej trasy przez środek wsi Witków (gm. Jaworzyna Śląska). Swój sprzeciw dotyczący przebiegu drogi wyrażali wcześniej mieszkańcy gminy Marcinowice, uwagi zgłaszali mieszkańcy gminy Żarów, natomiast władze Świdnicy negatywnie zaopiniowały dotychczas opracowane warianty, tłumacząc, że żaden z nich nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych miasta.

zdjęcie ilustracyjne (fot. GDDKiA)

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą rozbudowy/budowy autostrady A4 i budowy drogi ekspresowej 55 oraz prezentacją studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistycznego rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa i studium korytarzowego S5 Sobótka-Bolków do Gminy zgłaszają się mieszkańcy z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi ww. inwestycji – stwierdził burmistrz Jaworzyny Śląskiej, Grzegorz Grzegorzewicz w piśmie skierowanym do wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wśród wątpliwości zgłaszanych przez mieszkańców znalazła się kwestia m.in. przyszłego dojazdu do nieruchomości oraz pól uprawnych znajdujących się w sąsiedztwie trasy S5, budowa ekranów akustycznych w sąsiedztwie zabudowań, a także sam przebieg drogi ekspresowej. – Wcześniejsze plany korytarza były zlokalizowane pomiędzy miejscowościami Milikowice-Witków, było to także potwierdzone na spotkaniu burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza z panią dyrektor Lidią Markowską w dniu 12.08.2020 r. Jednak obecnie na planie orientacyjnym A4 i S5 Kombinacja II planowany korytarz przebiega przez centrum miejscowości Witków. Proszę o informację, czy korytarz faktycznie będzie przebiegał przez obszar zabudowany. Jeżeli tak, to co z zabudowaniami przyległymi do planowanej inwestycji? – pytał burmistrz, zwracając się równocześnie z sugestią zorganizowania spotkania, podczas którego przedstawiciele GDDKiA przedstawiliby szczegółowe informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej.

W udzielonej odpowiedzi dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA wskazuje, że prace projektowe dotyczące przebiegu nowej drogi ekspresowej nie zostały jeszcze zakończone, a w planach jest przeprowadzenie kolejnych spotkań z mieszkańcami. – W dniach w dniach 9 i 22 lipca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), podczas którego ustalono, że do dalszych analiz na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), proponowane są warianty przebiegu A4 Wrocław-Krzyżowa i S5 Sobótka-Bolków w kombinacji II i kombinacji IV. Na kolejnym etapie przygotowania inwestycji drogowej tj. STEŚ będą zaprojektowane minimum 3 warianty przebiegu autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 z wariantowaniem typu i geometrii każdego z planowanych węzłów drogowych i będą organizowane spotkania ze społeczeństwem każdej gminy, w celu rekomendowania najbardziej optymalnego wariantu do wydania decyzji środowiskowej – tłumaczy dyrektor Lidia Markowska. Zapewnia przy tym, że „warianty trasy drogi ekspresowej S5 w STEŚ będą zaprojektowane w możliwie największym oddaleniu od zabudowań”.

Dyrektor wrocławskiej GDDKiA odniosła się również do pozostałych pytań mieszkańców przekazanych przez burmistrza Jaworzyny Śląskiej. – Przy projektowaniu szczegółowych rozwiązań drogi, poddaje się analizie skomunikowanie terenu i dojazdy do nieruchomości. Drogi poprzeczne łączące miejscowości zostają zachowane i zapewnione będą dojazdy do nieruchomości. (…) Na etapie STEŚ będzie wykonywana analiza akustyczna. W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu będą zaprojektowane ekrany akustyczne lub inne urządzenia ochrony akustycznej – dodaje Markowska.

Fragment kombinacji II dla planowanej trasy S5 w okolicy Świdnicy (mat. GDDKiA)

Przypomnijmy, 24 września 2019 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zmian w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Do listy dopisano nowy odcinek trasy S5, która docelowo ma połączyć Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i węzeł S3 w Bolkowie. Według wówczas ogłaszanych szacunków, nowa droga ekspresowa miałaby powstać w ciągu najbliższych 8-9 lat, a jej budowa miałaby pochłonąć około 8-9 mld złotych.

Niedługo po ogłoszeniu planów budowy nowej trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie prac projektowych obejmujących wytyczenie możliwego przebiegu drogi ekspresowej, przy uwzględnieniu planowanej rozbudowy autostrady A4 lub jej budowy w nowym przebiegu. Projektanci przygotowali więc wstępne “korytarze” obu dróg, do których mieszkańcy i samorządowcy mogli zgłaszać swoje uwagi. Na ich podstawie dokonano analizy dotychczasowych wariantów przebiegu trasy ekspresowej oraz autostrady, wprowadzili kilka korekt i wytypowali cztery “kombinacje”, na podstawie których miałyby toczyć się dalsze prace.

Jednym z wyżej ocenianych wariantów została “kombinacja IV”. Zakłada ona budowę ekspresowej S5 od węzła w Bolkowie (na przecięciu z drogą S3), przez węzeł Serwinów w gminie Dobromierz (na przecięciu z DK5), węzeł Świebodzice (od którego miałby odchodzić łącznik w kierunku Wałbrzycha), węzeł Świdnica (zlokalizowany na południe od Starego Jaworowa, przecinając drogą wojewódzką nr 382), nowo zaproponowany węzeł Marcinowice (między Pszennem a Marcinowicami), prowadząc następnie w kierunku Szczepanowa, gdzie powstałoby miejsce obsługi podróżnych, wzdłuż drogi krajowej nr 35 do węzła Tworzyjanów, ostatecznie łącząc się na węźle Olbrachtowice (gm. Sobótka) z planowaną drogą S8 lub rozważaną, nową trasą autostrady A4.

Ze schematami przedstawiającymi opracowane dotychczas “kombinacje” można się zapoznać na stronie projektu.

Michał Nadolski
[email protected]