Strona główna Polityka Absolutorium dla burmistrza Świebodzic pod znakiem zapytania?

Absolutorium dla burmistrza Świebodzic pod znakiem zapytania?

0

Ważą się losy wotum zaufania i absolutorium dla Pawła Ozgi. O nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Świebodzic wnioskuje komisja rewizyjna. Z kolei pozytywną opinię w sprawie wykonania ubiegłorocznego budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Głosowanie nad absolutorium w środę.

Burmistrz Paweł Ozga po otrzymaniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (fot. UM Świebodzice)

Zgodnie z przedstawionym przez burmistrza sprawozdaniem, budżet Świebodzic w 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości blisko 3 mln 77 tys. złotych przy planowanym deficycie wynoszącym 2 mln 895 tys. złotych. Ze sprawozdania wynika, że prognozowane dochody w wysokości 107 mln 975 tys. zł zrealizowano w kwocie 103 mln 252 tys. zł (tj. 95,63% planu), natomiast planowane wydatki w wysokości 110 mln 870 tys. zł zrealizowano w kwocie 100 mln 175 tys. zł (tj. 90,35% planu), przy czym wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 56,58% planu. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło ponad 14 mln 374 tys. zł, z tego kredyty i emisja obligacji komunalnych 13 mln 900 tys. zł. Na obsługę długu w 2019 roku wydatkowano kwotę blisko 4 mln 60 tys. zł.

Pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu rocznym wydała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Negatywna była jednak opinia komisji rewizyjnej, która zawnioskowała o nieudzielenie absolutorium włodarzowi Świebodzic. We wniosku komisji, jako podstawę takiego stanowiska, wskazano brak „wykonania po stronie wydatków inwestycyjnych i majątkowych, a także niskiego wykonania po stronie dochodów ze środków zewnętrznych (…). Ocena wydatkowania środków pod kątem celowości, zasadności i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego. Pod tym względem wykonanie budżetu należy ocenić negatywnie, bowiem tak niskie wykonanie budżetu w tych obszarach przyniosło negatywne skutki dla Gminy i społeczności lokalnej Świebodzic świadcząc jednocześnie o nieprawidłowym zarządzaniu”.

Jednocześnie w uzasadnieniu wydanej opinii komisja wskazała, iż sprawozdanie „spełnia wyłącznie warunki formalno-prawne do rozpatrzenia go przez Radę Miejską”. Komisja rewizyjna stwierdziła, że poszczególne zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe charakteryzują się zbyt niskim wykonaniem, co pokazuje bardzo małą skuteczność i efektywność działań organu wykonawczego — burmistrza. W szczególności dotyczy to zadań: budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego, budowa oświetlenia na ul. Droga Węglowa, wykonanie ogrodzenia przy SP nr 2, przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8, budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym, budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich, budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety, rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice. Wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonano w 56,58%, ale ich udział w wydatkach ogółem stanowi 7,84%. Komisja rewizyjna zwróciła również uwagę m.in. na niskie wykonanie dochodów pochodzących ze środków europejskich, które w dziale 900 zrealizowano na poziomie 32,32% oraz podkreśliła, że stopień realizacji programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wyniósł 62,83%.

Instytucja absolutorium stanowi ustawowo określony sposób kontroli organu stanowiącego nad wykonaniem budżetu przez organ wykonawczy i jest wyrażeniem końcowej oceny działalności w tym zakresie. Instytucji absolutorium nie można łączyć z inną oceną niż ocena działalności organu wykonawczego związanej bezpośrednio z wykonaniem budżetu. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że w procesie udzielania absolutorium konieczne jest ustalenie, jak wykonano planowany budżet, czyli jaki jest stan zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do zaplanowanych, jakie są przyczyny ewentualnych rozbieżności w tym zakresie i czy winą za nie można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Organ dokonujący oceny wykonania budżetu powinien czynić to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu finansowego, jakim jest budżet, nie zaś koncentrować się na wybranych jego elementach, czy też kwestiach wręcz z nim nie związanych, a dotyczących innych sfer działania organu wykonawczego – tłumaczy Ewelina Kruk-Florkowska, przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w uzasadnieniu do wydanej przez RIO opinii dotyczącej wniosku komisji rewizyjnej.

Sformułowane przez Komisję uwagi dotyczące braku bądź niskiego wykonania niektórych zadań inwestycyjnych powinny wiązać się z ustaleniem ewentualnej odpowiedzialności organu wykonawczego za taki stan. Samo sformułowanie uwagi lub wyciągnięcie wniosku w oparciu o posiadane dane jest niewystarczające. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona przez Komisję Rewizyjną opinia nie wyjaśnia, czy organowi wykonawczemu można przypisać odpowiedzialność (winę) za działania lub zaniechania stanowiące przedmiot zarzutów opisanych w tej opinii. Podkreślenia przy tym wymaga brak konsekwencji oceny wykonania budżetu, bowiem wskazując na zaniechania organu wykonawczego przy realizacji poszczególnych zadań jednocześnie w uzasadnieniu wniosku o nieudzielenie absolutorium wskazano, że „budżet był wykonany zgodnie z prawem”, z kolei w opinii o przedłożonym sprawozdaniu i wykonaniu budżetu stwierdzono, że „z uwagi na ogólną sytuację finansową w samorządach, należy zaznaczyć, że nasza Gmina osiągnęła wyniki finansowe po stronie dochodów na przyzwoitym poziomie…”. Należy zauważyć, że zadaniem komisji rewizyjnej jest przygotowanie szczegółowej i wyczerpującej informacji o wykonaniu budżetu, tj. takiej, która odnosi się do całości jego wykonania i umożliwia przeprowadzenie jego kompleksowej oceny – stwierdziła  Kruk-Florkowska.

Regionalna Izba Obrachunkowa przypomina też, że przedstawione przez komisję rewizyjną zarzuty, które jej zdaniem stały się podstawą wydania negatywnej opinii o wykonania budżetu, podlegają ostatecznemu rozpatrzeniu przez Radę Miejską, która jest organem kontrolującym i oceniającym realizację budżetu przez burmistrza. – Absolutorium jest formą kontroli nad Burmistrzem i dlatego zarzuty powinny łączyć się wykonaniem budżetu, uwzględniać przyczyny subiektywne i obiektywne, a jednocześnie być odpowiednio udokumentowane i sprecyzowane. Wyjaśnienia Burmistrza na sesji absolutoryjnej, powinny umożliwić wyrobienie sobie opinii przez pozostałych radnych co do kompletności oceny przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną i tym samym zasadności ostatecznego wniosku Komisji. Udzielenie absolutorium jest wyłączną kompetencją rady i z tego faktu wynika jej prawo do oceny poszczególnych elementów składających się na wykonanie budżetu, ale też powinność uwzględnienia wyjaśnień Burmistrza. Rozpatrując zarzuty pod adresem Burmistrza Rada powinna ustalić jego odpowiedzialność w tym zakresie – podkreślono w uzasadnieniu.

Sesja absolutoryjna odbędzie się 26 sierpnia w sali Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach. Początek obrad o godzinie 15.00. Posiedzenie będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

/mn/

Poprzedni artykułJustyna Ciok z Marcinowic potrzebuje pomocy. Trwa zbiórka, wkrótce dwa charytatywne festyny
Następny artykułOczekiwany absolwent studiów wyższych na współczesnym rynku pracy