Strona główna Polityka Debata nad raportem o stanie miasta już w czwartek. Radni zadecydują o...

Debata nad raportem o stanie miasta już w czwartek. Radni zadecydują o absolutorium dla prezydent Świdnicy

0

Przedstawienie raportu o stanie miasta za 2019 rok, a także głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej, będą głównymi punktami XIX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy, która odbędzie się 18 czerwca.

Sesja rozpocznie się w czwartek o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do przewodniczącego Rady, popartym podpisami co najmniej 50 osób.

Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Rady oraz Prezydenta Miasta dyplomu nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” wraz z pamiątkowym medalem dla Pani Ireny Kozłowskiej.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
6. Sprawozdanie z wykorzystania funduszy zewnętrznych przez Gminę Miasto Świdnica
w latach 2015-2020.
7. Ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2019.
8. Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania:

a) przedstawienie raportu – wystąpienie Prezydent Miasta,
b) debata nad raportem,
c) przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2019 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:

a) wystąpienie Prezydent Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r.,
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2019r
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2019 r.,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2019r.,
f) podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

10. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 22.05.2020r.
12. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
13. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
14. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej:

XIX/1. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy,

XIX/2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,

XIX/3. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,

XIX/4. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy,

XIX/5. zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski nr 2 w Świdnicy i nadania jej statutu,

XIX/6. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w miejskich żłobkach,

XIX/7. zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów Gminy Miasta Świdnica w latach 2018-2020 pn. „W Świdnicy bez próchnicy”,

XIX/8. zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2020 rok,

XIX/9. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica,

XIX/10. w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu obwoźnego i obnośnego poza targowiskami na terenie miasta Świdnica.

XIX/11. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2020 r. dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/opr. mn/

Poprzedni artykułRok bezwzględnego więzienia za bestialskie zabicie kaczych piskląt
Następny artykułPensjonariusze i personel domu pomocy w Żarowie są zdrowi