Strona główna Polityka Będzie absolutorium dla zarządu powiatu? Decyzja w piątek

Będzie absolutorium dla zarządu powiatu? Decyzja w piątek

0

26 czerwca Rada Powiatu Świdnickiego zadecyduje, czy udzielić zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok.

Absolutoryjna sesja rady rozpocznie się w piątek o godz. 12.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w sali nr 225. Obrady będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej relacji udostępnionej na stronie starostwa powiatowego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu XVI sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Świdnickiego za 2019 rok:
a) debata w sprawie przedłożonego raportu;
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Świdnicy.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2019 rok,
b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2019 rok,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta,
d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2019 wraz z opinią Komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok,
f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
g) podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
– w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2019.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Świdnickiemu lub jego jednostkom budżetowym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów upoważnionych do udzielania tych ulg oraz stosowania ich z urzędu;
d) w sprawie nadania Statutu Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy;
e) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie ratunkowe w Świdnicy;
f) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek budżetowych Powiatu Świdnickiego, które gromadzą dochody na rachunkach wydzielonych, określenia źródeł, z których dochody te są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
i) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
j) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Świdnickiego.
11. Informacje dla radnych.
12. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/opr. mn/