Strona główna Temat dnia Organizacja wycieczki szkolnej – kulig

Organizacja wycieczki szkolnej – kulig

0

Jak wygląda organizacja kuligu klasowego od strony prawnej? Czy wystarczy, że woźnica posiada zgłoszenie prowadzenia firmy: USŁUGI LEŚNE I ORGANIZACJA KULIGÓW? Czy oprócz zgody rodziców należy spełnić jeszcze inne wymagania?

Odpowiedź:
Organizacja kuligu w ramach wycieczki szkolnej wymaga po stronie szkoły przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów dotyczących warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Uzasadnienie:
Organizacja kuligu klasowego powinna przede wszystkim uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. W tym zakresie obowiązują bowiem przepisy rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem szkoły należy wyznaczyć odpowiednią liczbę opiekunów, uwzględniając m.in. wiek i specyfikę wycieczki oraz warunki, w jakich będzie się ona odbywać (§ 32 rozporządzenia). Istotne jest by nie organizować kuligu w czasie burzy, śnieżyc i czy gołoledzi (§ 33 ust. 2 rozporządzenia).

Ponadto organizacja kuligu przez szkołę w trakcie roku szkolnego jest wycieczką i należy ją zorganizować według zasad określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej. Ponadto powinien zostać opracowany przez kierownika wycieczki wyznaczonego przez dyrektora szkoły, program i regulamin wycieczki.

Natomiast wymagania odnośnie organizacji kuligów nie zostały szczegółowo uregulowane prawnie. Z przepisów prawa wynika jedynie, że zabronione jest ciągnięcie przez kierującego osób na sankach za pojazdem. Zatem kulig powinien odbywać się co do zasady w saniach w pojeździe zaprzęgowym, a nie na sankach ciągniętych za pojazdem. Ponadto kulig ze względów bezpieczeństwa powinien być zorganizowany poza drogami publicznymi, strefami ruchu i strefami zamieszkania.

Jeśli kulig będzie ciągnięty przez zaprzęg, to dla pełnoletniego woźnicy przepisy nie stawiają żadnych szczególnych wymagań kwalifikacyjnych. Oczywiście woźnica powinien być trzeźwy podczas kierowania pojazdem zaprzęgowym.

Poza tym przepisy wymagają by kierujący zaprzęgiem poruszał się poboczem, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. Pojazd zaprzęgowy powinien być wyposażony w dzwonek lub grzechotkę, a jeśli rada powiatu tak postanowi to pojazd zaprzęgowy musi zostać wyposażony w hamulec uruchamiany z miejsca zajmującego przez kierującego.

Pojazd zaprzęgowy powinien być wyposażony również w:

  • dwa światła pozycyjne barwy białej widoczne z przodu oraz dwa światła pozycyjne barwy czerwonej widoczne z tyłu;
  • dwa światła odblaskowe barwy białej widoczne z przodu oraz dwa światła odblaskowe barwy czerwonej widoczne z tyłu; tylne światła odblaskowe powinny mieć kształt trójkąta równobocznego o długości boku nie mniejszej niż 15 cm, zwróconego wierzchołkiem do góry; trójkąt odblaskowy może być jednolity lub stanowić ramkę o bokach szerokości co najmniej 2 cm albo może być złożony z sześciu okrągłych odbłyśników o średnicy 5 cm, po trzy na każdym z boków trójkąta;
  • tabliczkę o wymiarach nie mniejszych niż 25 × 15 cm, umieszczoną na prawym boku pojazdu, określającą imię i nazwisko (nazwę) właściciela pojazdu oraz jego adres; jeżeli jeden właściciel posiada kilka pojazdów zaprzęgowych, na tabliczce należy dodatkowo umieścić numer kolejny pojazdu.

Istotne jest przestrzeganie zasady, zgodnie z którą bezpośrednio jeden za drugim może jechać nie więcej niż 5 pojazdów zaprzęgowych.

Jeśli dana osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji kuligów, to należy zakładać, że jej działalność jest profesjonalna i zna obowiązujące przepisy, w tym wymagania odnośnie wyposażenia pojazdu zaprzęgowego oraz w zakresie poruszania się po drogach publicznych. Zatem w zasadzie nie ma konieczności sprawdzania czy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizacji kuligów spełnia wymagania prawne. Jednakże dbając o bezpieczeństwo uczniów można poprosić Policję lub straż miejską o sprawdzenie pojazdu zaprzęgowego czy spełnia wszystkie wymogi prawne i czy jest bezpieczny.

Strażnicy miejscy i Policja są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego m.in. pojazdów zaprzęgowych.

Zapamiętaj!
W razie wątpliwości co do sprawności wozu zaprzęgowego szkoła może poprosić Policję lub straż miejską o skontrolowanie pojazdu zaprzęgowego przed rozpoczęciem kuligu.

Zobacz też:

Podstawa prawna:

  • 33, § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)
  • 16 ust. 5, art. 34, art. 60 ust. 2 pkt 4, art. 67 ust. 2, art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 110)
  • 55 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.)
  • 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania prze publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055)

Joanna Swadźba
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułAranżacja restauracji
Następny artykułWycieraczka zewnętrzna – jaką wybrać do naszego mieszkania?