Strona główna 0_Slider Budżetowe zmiany w sprawie rewitalizacji Parku Młodzieżowego. Magistrat prostuje informacje NFOŚiGW

Budżetowe zmiany w sprawie rewitalizacji Parku Młodzieżowego. Magistrat prostuje informacje NFOŚiGW

4

Podczas dzisiejszej sesji świdniccy radni zajmą się projektem zmian w budżecie miasta, który dotyczy m.in. zmniejszenia o 2,5 mln złotych środków na rewitalizację Parku Młodzieżowego z powodu nieotrzymania dotacji, na co wpłynęły “przedłużające się procedury administracyjne opóźniające uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na pozwolenie przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew”. Magistrat tłumaczy, że chodzi o środki z poprzedniej umowy o dofinansowanie, do której podpisany został aneks. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazuje tymczasem, że Świdnica aplikowała do innego programu, w którym miejski projekt znalazł się na liście rezerwowej. Nieprecyzyjną informację przekazaną przez NFOŚiGW koryguje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Kwestia dofinansowania rewitalizacji Parku Młodzieżowego znalazła się w projekcie uchwały, którą 22 listopada zajmą się świdniccy radni. “Zmniejsza się dochody o kwotę 2 500 000,00 zł z tytułu nieotrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne opóźniające uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na pozwolenie przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew w Parku Młodzieżowym w Świdnicy, którego rewitalizacja jest przeprowadzana w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0020/16-00 Projektu ,,Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” nr POIS.02.05.00-00-0020/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020. ” – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu zmian w budżecie miasta [1].

O udzielenie informacji w sprawie dalszych losów dotacji na rewitalizację, zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak tłumaczył Konrad Miłoszewski z NFOŚiGW, koordynator Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego – czyli programu, do którego o fundusze aplikowała Świdnica – wniosek dotyczący rewitalizacji Parku Młodzieżowego rzeczywiście został zaopiniowany pozytywnie przez NFOŚiGW, jednak w procedurze konkursowej otrzymał on 44 punkty i znalazł się na 54. miejscu listy rezerwowej, liczącej w sumie 58 pozycji. Zgodnie z pełną listą rankingową zaktualizowaną w sierpniu 2019 roku [2], dofinansowanie wszystkich zgłoszonych projektów wymagałoby ponad 258 mln złotych, tymczasem do rozdysponowania były jedynie 52 miliony i ostatecznie wspomogą one realizację trzynastu najlepiej ocenionych zadań, które otrzymały od 58 do 60 punktów. – W chwili pojawienia się dodatkowych środków, zostaną one przeznaczone na dofinansowanie kolejnych projektów znajdujących się na liście rezerwowej – wyjaśniał Miłoszewski, zaznaczając jednak, że trudno określić, kiedy mogłoby to nastąpić.  Sytuacja ta dotyczy jednak V naboru do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informację NFOŚiGW prostuje rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy, do której także skierowaliśmy pytania o dalsze losy parkowej inwestycji oraz okoliczności nieotrzymania dotacji celowej – zgodnie z informacją podaną w uzasadnieniu do projektu zmian w budżecie miasta. – Pieniądze ściągamy z tego roku, ponieważ nie wpłyną do budżetu miasta, gdyż nie rozpoczęto jeszcze prac. A powodem tego jest to, że nie ma decyzji konserwatora zabytków. Umowa została podpisana wiosną tego roku w formie ANEKSU, czyli jest to rozszerzenie poprzedniej umowy. NFOŚiGW bardzo dobrze ocenił realizację tejże umowy dot. rewitalizacji zieleni w mieście, co spowodowało, że miasto dostało propozycję jej poszerzenia o Park Młodzieżowy – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

Wobec nieprecyzyjnego i mogącego wprowadzać w błąd stanowiska NFOŚiGW, ponownie zwróciliśmy się do Funduszu o udzielenie informacji w sprawie faktycznej sytuacji związanej z dofinansowaniem rewitalizacji Parku Młodzieżowego. Poprosiliśmy m.in. o potwierdzenie faktu zawarcia aneksu do wcześniejszej umowy dotyczącej dofinansowania projektu “Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”, o zakres tegoż aneksu, a także o wyjaśnienie, jak takie działanie koresponduje z wnioskiem o dotację złożonym w V naborze do programu Infrastruktura i Środowisko.

Michał Nadolski
[email protected]