Strona główna Polityka W sobotę w magistracie załatwisz przedwyborcze formalności

W sobotę w magistracie załatwisz przedwyborcze formalności

0

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Urząd Miejski w Świdnicy umożliwi załatwienie kilku przedwyborczych formalności tym mieszkańcom, którzy nie mogą tego dokonać w ciągu tygodnia.

5 października od godziny 9.00 do 14.00 w pokoju nr 10 (parter) będzie można otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, uzyskać wgląd do aktualnego spisu wyborców, a także dopisać się do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania.

Powyższe sprawy można załatwić także w ciągu tygodnia.

Do 7 października 2019 roku każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony. W Urzędzie Miejskim w Świdnicy spis jest udostępniony do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich (pok. 10 – parter) w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30, natomiast we wtorek od 7.30 do 17.00. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie.

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru, lub  też nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej do dnia 8 października 2019 roku, złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wnioski można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, pok. 10 tj. w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30, natomiast we wtorek od 7.30 do 17.00.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 11 października 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, pok. 10 tj. w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30, natomiast we wtorek od 7.30 do 17.00.

/mn/