Strona główna Polityka Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Świebodzic

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Świebodzic

0

Świebodziccy radni udzielili burmistrzowi miasta Pawłowi Ozdze wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Decyzja w tej sprawie zapadła 24 czerwca, podczas X sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.

fot. UM Świebodzice

Budżet gminy za 2018 rok zamknął się deficytem w wysokości 4.074.078,60 zl przy planowanym deficycie 6.685.664,00 zł. Prognozowane dochody w wysokości 99.627.038,00 zł zrealizowano w kwocie 95.173.185,76 zł, co stanowi 95,53% planu, z tego: dochody bieżące 87.907.197,07 zł, dochody majątkowe 7.265.988,69 zł. Planowane wydatki w wysokości 106.312.702,00 zł, zrealizowano w kwocie 99.247.264,36 zł, co stanowi 93,35% planu, z tego: wydatki bieżące 83.955.487,35 zł, wydatki majątkowe 15.291.777,01 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 76,12% planu, a ich udział w wydatkach ogółem 15,41% – stwierdzono w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 18.418.294,97 zł, co stanowi 19,35% wykonanych dochodów 2018 roku. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 4.096.625,39 zł, co stanowi 4,30% wykonanych dochodów.

Za udzieleniem burmistrzowi Świebodzic wotum zaufania zagłosowało 19 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu. Z kolei za udzieleniem mu absolutorium z tytułu

/mn/